پایان نامه بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري اطلاعاتي

پایان نامه بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري اطلاعاتي

چکیده:

توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تأثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش‌هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصتهاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روش‌هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرايند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي مي‌شود كه در بخش‌هاي مختلف اين پايان نامه   مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

با توجه به حيطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادي ومعنوي كه در اختيار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمي وفرهنگي واجتماعي براي ورود كشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوري اطلاعات  فراهم كند

ثانیاً اقداماتي كه دولت در زمينه توسعه شبكه هاي رايانهاي واينترنتي وتعامل با شهروندان از طريق سيستم هاي الكترونيكي انجام داده است بصورت كار بردي بررسي شود

ثالثاً امروزه فراگير شدن استفاده از فن آوري هاي اطلاعاتي وارتباطاتي نظير اينترنت وپست الكترونيكي منجر به تشكيل سازمان هاي نوين شده كه با اشكال سنتي متفاوت است لذا تكنولوژي اطلاعات براي موفقيت در برنامه هاي توسعه اقتصادي وسياسي واجتماعي ضرورت دارد بنابر اين براي توفيق كشور در عرصه هاي اطلاعات وتجهيز لوازم آن حياتي است

 

فصل اول

(کلیات تحقيق)

الف : بيان مسئله و تعريف آن

نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تأثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش‌هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصتهاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روش‌هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرايند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي مي‌شود كه در بخش‌هاي مختلف اين پايان نامه   مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

الف : بيان مسئله و تعريف آن

برنامه «توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران» (تكفا) اولين برنامه فراگير ملي در بكارگيري يك فنّاوري پيشرفته براي توانمند‌سازي كليه بخش‌هاي كشور در جهت رشد و توسعه و ارايه خدمات بهتر و نوين به مردم مي باشد، اين برنامه در كليه قلمرو‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، آموزش عالي، بهداشت و درمان، تجارت و انواع خدمات دولتي و….. مي‌باشد. مشابه اين برنامه در اغلب كشور‌هاي جهان با هدف دستيابي به رشد و توسعه سريعتر و پايدار در طي دهه اخير بر پا شده است و عليرغم مشكلات بسيار زياد در اجراي اين برنامه‌ها هر روز اعتبارات بيشتري را به آن اختصاص   مي دهند تا زمينه رشد خود را تقويت نمايند.

روند تحولات فعلي ادامه تحولات كلان تاريخي بشر است. تحول انقلاب كشاورزي به انقلاب صنعتي و سپس به انقلاب اطلاعاتي گسترده‌تر از آن است كه بتوان آن را دستاورد گروهي خاص قلمداد كرد. همانطور كه انقلاب كشاورزي دستاورد مستقيم تمدنهاي خاور ميانه و نتيجه كل ميراث بشري بود كه بعدا عالمگير شد و ديگر متولي خاصي ندارد، انقلاب اطلاعاتي نيز نتيجه طرح و برنامه خاصي نيست. پيشتازان آن همه جايي و هيچ جايي هستند. طبقه تازه و ارباب رايانه به مرز خاصي تعلق ندارد. از طرفي، اگر توليد تمدن كشاورزي به زمين وابسته بود و توليد صنعتي به سرمايه و مواد خام، كه همه تمام شدني است، توليد تمدن اطلاعاتي به نبوغ، ابتكار و خلاقيت بشري وابسته است. نيروي كار از يك سو پايان ناپذير است و از سوي ديگر، برخلاف سرمايه و زمين، معادله جمع جبري صفر برآن حاكم نيست كه نفع يكي زيان ديگري باشد، پرسش اختصاصي راجع به ايران اين است كه با اين پديده و عصر جديد چگونه بايد برخورد كردونقش دولت در بسترزائي آن در جامعه ايران  چگونه بايد باشد ؟

ب) بررسي پيشينه و ادبيات تحقیق

در مورد بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري اطلاعاتي با مطالعه موردي ايران بصورت پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است كه در اين زمينه مي توان به تاليفات, مقالات و به شرح زیر اشاره نمود:

از جمله مي توان به پايان نامه آقاي عليرضا سميعي ، در دانشكده حقوق علوم سياسي دانشگاه تهران ((۱۳۷۹)) با عنوان «نقش دولت وجامعه مدني در فرايند توسعه در ايران در سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ » اشاره كرد .

و نیز پايان نامه دیگر به پارادوكس هاي دولت تحصيلدار در ايران  مي پردازد که نوشته  آقاي حميد قلي  از دانشكده تربيت مدرس است كه  در سال ((۱۳۸۰))دفاع شده  است و نیز پايان نامه دیگر تحت عنوان راهبردها وراهكارهاي پياده سازي دولت الكترونيك در ايران است كه  نوشته  آقاي مهدي غضنفري   از دانشكده علم وصنعت ايران  است كه  در سال ((۱۳۸۱))دفاع شده  است

 

ج) هدف پژوهش:

با توجه به حيطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادي ومعنوي كه در اختيار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمي وفرهنگي واجتماعي براي ورود كشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوري اطلاعات  فراهم كند

ثانیاً اقداماتي كه دولت در زمينه توسعه شبكه هاي رايانهاي واينترنتي وتعامل با شهروندان از طريق سيستم هاي الكترونيكي انجام داده است بصورت كار بردي بررسي شود

ثالثاً امروزه فراگير شدن استفاده از فن آوري هاي اطلاعاتي وارتباطاتي نظير اينترنت وپست الكترونيكي منجر به تشكيل سازمان هاي نوين شده كه با اشكال سنتي متفاوت است لذا تكنولوژي اطلاعات براي موفقيت در برنامه هاي توسعه اقتصادي وسياسي واجتماعي ضرورت دارد بنابر اين براي توفيق كشور در عرصه هاي اطلاعات وتجهيز لوازم آن حياتي است

د) پرسشهاي پژوهش

روند تحقيق و تلاش علمي و سازماندهي پژوهش به منظور پاسخگويي به سوال اصلي و فرعي ذيل صورت مي گيرد ؟

۱) دولت درايران چه نقشي در توسعه فن آوري اطلاعاتي دارد

هـ) فرضيه هاي تحقيق :

۱ – فرضيه اصلي:  دولت نقش محوري در توسعه فن آوري اطلاعات در ايران  دارد

۲-  فرضيه فرعي : دولت  هيچ نقش  اساسي و محوري در توسعه فن آوري اطلاعات در ايران  ندارد

( به خاطردولتي بودن اقتصاد يا سيطره دولت برفضاي اقتصادي  وفرهنگي يا به خاطر ساخت دولت رانتيه چنين وضعيتي وجود دارد)

 

و) تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها:

متغيرهاي مستقل و وابسته كه در اين پايان نامه بكار گرفته شده است عبارتند از

  • دولت، كه به عنوان متغير مستقل مطرح شده است
  • توسعه فن آوري اطلاعاتي، كه به عنوان  متغير وابسته مطرح شده است

در اين پژوهش به ترتیب با مفاهيم  دولت و توسعه و فن آوري اطلاعات ارتباط دارم كه هر كدام بصورت موردي تعريف مي گردند.

۱- دولت :” گروه  انساني  كه در  درون  چهار چوب  فضايي معين  با هم تشكيل  جامعه اي  سياسي مي دهند كه در آن  قدرت  متعالي  و بر تر  بر كليه  اعضاء  و گروههــــاي  اجتماعي  وابسته  به آن  جامعه  اعمال مي شود و تشكيلات  معيني  اعمال  حاكميت  و حفظ نظم عمومي  را  بر عهده  داشته  باشد  دولت را  تجسم مي بخشد .

 

۲- توسعه : توسعه  پديده اي  چند  وجهي  و داراي مفاهيم  سياسي ،  اجتماعي  و اقتصادي  است . توسعه  روندي  در جهت نوسازي  به منظور  تغيير واقعيت  اجتماعي  موجود است . به  يك معني توسعه را مي توان به مانند فراگردي  نگريست كه طي ان  شرايط  زندگي  بهبود مي يابد . ليكن براي وقوع  چنين  رويدادي  بايد  جريان آگاهانه  به قصد  انجام  دو وظيفه اصلي  بوجود آيد.  اول  به كارمنداني  لايق  و مسول  كه با كارائي و صرفه جوئي  قادر  به تامين  اهداف  توسعه  باشند ، تربيت شوند . دوم،  قوه  در ك و صلاحيت  مديران  دولتي  بهبود يابد  و ضمناْ شهروندان به صورت شركاي  كارساز   در توسعه مالي در آيند .براي نيل به  اين اهداف بايد  توسعه اداري ، آموزشي  و سازماني  توام  باپيشرفتهاي سياسي حقوقي، اجتماعي  و … اقتصادي صورت گيرد .

  • فن آوري اطلاعات: فن‌آوري اطلاعات (Information Technology – IT) مجموعه‌اي است از سخت‌افزار، نرم‌افزار، ارتباطات راه دور و محصولات هوشمند که يک یا ترکیبی از ۵ کارکرد زير را ايفا مي‌کند:

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : کليات تحقيق

الف): بيان مسئله و تعريف آن

ب)  : بررسي پيشينه و ادبيات تحقيق

ج)  : هدف پژوهش

د)  : پرسش اصلي پژوهش

ه)  : فرضيه هاي تحقيق

و)  : تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها

ز)  : روش تحقيق و گردآوري داده ها

ح)  : حدود و قلمرو پژوهش

ط)  : موانع، مشکلات و محدوديتهاي تحقيق

ي)  : سازماندهي پژوهش

فصل دوم: چهارچوب نظری

گفتار اول :  مباحث مفهومي و نظري  توسعه

 

الف : مروري بر مباحث نظري  پيرامون توسعه

الف – ۱: نظريات  توسعه ( رهيافت نوسازي )

الف-۲- : نظريات  وابستگي ( رهيافت  راديكال)

ب : مباحث نظري پيرامون دولت ونقش آن در فرايند توسعه

ب-۱-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائي

ب-۲-: دولت و روند توسعه  در كشور اي پيرامون

گفتار دوم : ديدگاه هاي مختلف پيرامون  ماهيت  دولت درجهان سوم

الف:حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي  دولت در جوامع پيراموني

ب  : تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني

ج  :اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار

د  :خاورميانه و الگوي دولت رانتير

گفتار سوم : مباحث نظري ومفهومي اطلاعات وفناوري

الف : اطلاعات

الف -۱ : ضرورت اطلاعات :

الف -۲ : ارزش اطلاعات :

 

الف -۳ : معيار ها ي مفيد بودن اطلاعات

الف -۴ :سازماندهي اطلاعات:

الف -۵ : مشخصات عصر  اطلاعات

الف -۶ : عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها

ب  : فن آوري اطلاعات

ب -۱- :اجزاء فن آوري اطلاعات:

ب-۱-۱- :كامپيوتر

ب-۱-۲- : شبكه هاي ارتباطي

ب-۱-۳- : معلومات خاص

ج : وظايف فن آوري اطلاعات

ج -۱- : فوايد فن آوري اطلاعات

گفتار چهارم:مباحث نظري ومفهومي دولت الكترونيك

مقدمه:

تعاريف و مفاهيم دولت الكترونيك

فصل سوم: تاریخچه سير توسعه اطلاعات در جهان

گفتاراول

الف :  تاريخچه

الف-۱-  : موج اول: عصر كشاورزي

الف -۲-  : موج دوم:  عصر صنعت

الف -۳- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

الف -۴- : موج چهارم؛ عصر مجازي

گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

الف :ارتباطات و توسعه

ب   :ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش

ب-۱- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه)

ب-۲- : ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه)

ب-۳- : اينترنت

ب-۳-۱- : کارکردهاي اينترنت

ب-۳-۲- : خدمات اينترنت

ب-۳-۳- : اينترنت و توسعه

 

ب-۳-۳-۱- : توسعه فرهنگي و اينترنت

ب-۳-۳-۲- : توسعه اجتماعي و اينترنت

ب-۳-۳-۳- : توسعه سياسي و اينترنت

ب-۳-۳-۴- : توسعه اقتصادي و اينترنت

گفتار سوم :  توسعه فناوري اطلاعات

الف : توسعه فناوري اطلاعات

الف-۱- : ابعاد توسعه فناوري اطلاعات

الف-۲- : فناوري اطلاعات ومزيتهاي جديد

الف-۳- : فناوري اطلاعات در ساير کشورها

گفتار چهارم :  چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درايران و جهان سوم

الف :  چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران

الف-۱- : چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم)

الف-۲- :  چالش نيروي انساني آموزش، پژوهش و اشتغال

الف-۳-  : چالشهاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره)

الف-۴- : بازار، تقاضا و سرمايه گذاري

 

ب :  چالش هاي كشور هاي  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

فصل چهارم : ايران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران

الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ايران

الف -۱- : توسعه ((ICT فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران

الف-۱-۱- : محورهاي برنامه توسعه مليICT

الف-۱-۲- : محورهاي اصلي اهدافICT

الف -۲- :  توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تكفايك )

الف-۳- : توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تكفادو )

ب : نقش دولت جمهوري اسلامي ايران در توسعه فن آوري اطلاعات در ايران

ب -۱- : وظايف وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات در ايران

ب-۲- : مسائل اساسي توسعه فن آوري  اطلاعاتي در ايران

ب-۳- : فايده توسعه فن آوري اطلاعاتي براي ايران

ب-۴- : نگرش نوين به زير ساخت‌هاي توسعه فن آوري اطلاعاتي در ايران

 

ب-۵- : استراتژي‌ دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد وتوسعه فن آوري اطلاعاتي

ب-۶- : چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران

گفتار دوم: مديريت فناوري اطلاعات در ايران

الف : مديريت فناوري اطلاعات در ايران

الف-۱- : گروه تشكيلات

الف-۲- : گروه بودجه

الف-۳- : گروه توسعه مديريت ، آموزش و بهسازي، بهره وري و نکريم ارباب رجوع

گفتار سوم :  انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران

مقدمه

الف   : اهداف

الف -۱- : همكاري با دولت

الف-۲- : همكاري‌هاي خارجي

ب    : اركان انجمن

ب-۱- : اهم فعاليت كميته‌هاي انجمن

ب-۱-۱- : كميته نرم‌افزار

 

ب-۱-۲- : كميته سخت افزار

ب -۱-۳- : كميته اينترنت

ب-۱-۴- : كميته رفاه صنفي

ب-۱-۵- : كميته اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل

ب-۱-۶- : پايگاه اطلاع‌رساني انجمن (Website  )

ب-۱-۷- : كميته حل اختلاف

فصل پنجم :دولت الکترونيک وايران

گفتاراول: دولت الکترونیک

الف : دولت الكترونيك

الف-۱- : موضوعها دولت الکترونيک

الف-۲- : اهداف دولت الكترونيك

الف-۳- : الزامات دولت الكترونيك

الف-۴- : پشنيازهاي دولت الكترونيك

الف-۵- : ساختار دولت الكترونيك

الف-۶- : كاربردها  و رويكردهاي دولت الكترونيك

 

ب : جنبه هاي مختلف  دولت الكترونيك

ب-۱- : دولت الكترونيك  از ديد  شهروندان

ب-۲- : دولت الكترونيكي از ديد بخش دادو ستد

ب-۳- : دولت الكترونيك از ديد دولت

ج :مدلهاي ارزيابي دولت الكترونيكي

ج-۱- :  مدلي براي ارزيابي دولت الكترونيكي در كشورها

ج-۲- : مدلهاي پياده سازي دولت الكترونيك

ج-۳- : مدلهاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي پياده سازي دولت الكترونيكي

د-: مراحل پياده سازي دولت الكترونيكي

د-۱- : پياده‌سازي موفق دولت الكترونيك

گفتار دوم

ه : معايب و چالش هاي استقرار دولت الكترو نيكي

گفتار دوم

الف : دولت الكترونيك در ايران

الف-۱- :  چشم انداز دولت الكترونيكي درايران

الف-۲- :  نياز هاي كشور درزمينه پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران

 

الف-۳- : اهداف دولت الكترونيكي درايران

الف-۴-:راهبردهاي پياده سازي دولت الكترونيكي درايران

گفتار سوم:تحقق دولت الكترونيكي در ايران

الف :اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي

ب :اتوماسيون فعاليتهاي عمومي

ج : فراگيرنمودن بهره‌گيري از شماره ملي و كد پستي

د : سازكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه

ه : آموزش كاركنان دولت در زمينه فنآوري اطلاعات

فصل ششم:تجارت الکترونيک،بانکداري الکترونيک و نشرالکترونيک

گفتاراول : تجارت الكترونيكي

الف : تجارت الكترونيكي چيست

الف-۱- : قدمت تجارت الكترونيكي

الف-۲- : تجارت الكترونيكي در جهان امروز

ب :مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي

ب-۱- : بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي

 

ب-۲- : حذف نسبي واسطه ها

ب-۳- : افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد كنندگان

ب-۴- : سفارشي كردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي

ب-۵- : پيدايش مؤسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري

گفتار دوم :

الف: مدل‌هاي گوناگون تجارت الكترونيكي

 الف-۱- : مدل B2B

 الف-۲- : مدل‌هاي B2C وC2B

   الف-۳- : مدل C2C

  الف-۴- : مدل‌هاي در ارتباط با دولت

ب :منظرهاي  تجارت الكترونيكي

ب-۱- : حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن

ب-۲- : گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي

ب-۳-: تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي

ب-۳-۱- : اتحاديه اروپايي

ب-۳-۲- : كشورهاي آسه آن

ج : توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور

ج-۱- : منافع

ج-۲- : هزينه‌ها

د : موانع و چالشها راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور

ه : رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الكترونيكي

گفتار سوم :

الف : بانكداي‌ الكترونيك

ب   : بانكداري‌ الكترونيك‌ در ايران‌

ب-۱- : لزوم‌ ايجاد اتوماسيون‌ بانكي‌ در ايران

ب-۲- : اهداف‌ اتوماسيون‌ بانكي‌ در ايران

ب-۳- : اتوماسيون‌ جامع‌ بانكي‌ در ايران‌

ج   :مركز شتاب

ج-۱- : وظايف‌ سيستم‌ شتاب

ج-۲- : شكل‌گيري‌ شبكه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز

ج-۳- : مزاياي‌ شبكه‌ شتاب

ج-۴- : شتاب‌ از زبان‌ آمار

د    :   نشر الكترونيكي

نتيجه گيري

پيشنهادات و توصيه های پايان نامه

منا بع وماخذ

پایان نامه بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري اطلاعاتي

نوشته پایان نامه بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري اطلاعاتي اولین بار در فايل مارکت – بازار فايل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>