مقاله كربنات كلسيم جهت مصرف در خوراك دام و طيور و آبزيان

مقاله كربنات كلسيم جهت مصرف در خوراك دام و طيور و آبزيان

فهرست مطالب

 

مقدمه

هدف

دامنه كاربرد

ويژگيها

بسته  بندي و نشانه  گذاري

نمونه  برداري

روش  هاي آزمون

شرايط نگهداري و انبار كربنات كلسيم

 

 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد ويژگي  هاي كربنات كلسيم جهت مصرف در تغذيه دام  ، طيور و آبزيان بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در دويست و سي و سومين كميته ملي استاندارد كشاورزي و غذايي مورخ  ۱۳۷۷/۷/۲۸مورد تائيد قرار گرفته  ، اينك باستناد بند  ۱ماده  ۳قانون اصلاحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  ۱۳۷۱بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي  گردد.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم  ، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي  المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايش  هاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

 – ۱دكتر محمود شماع و همكاران – غذاي دام و طيور  – ۱۳۷۶چاپ دانشگاه تهران

 – ۲نتايج آزمايشات استاندارد و آزمايش در آزمايشگاه دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران .

۳) D.C. Chuch, 1986 Lives tock feeds and feeding

prentice – Hall publish ern U.S.A.

۴) ENCY Clopedia – of chimical – Technology kirk – othmer جلد چهاردهم   ۱۹۸۱

۵) NRC. 1989. Nutrient. Requirement. of. Dairy Cattle.

six Revised Edition – National Academy, press – washington D.C

۶) The Condensed – Chemical Dictionary 1981

Cessner, G.Hanley

 

كربنات كلسيم جهت مصرف در خوراك دام و طيور و آبزيان

 – ۰مقدمه

كربنات كلسيم به فرمول شيميائي CaCo3 در طبيعت بصورت كاني آراگونپت ، پوسته صدف  هاو كالسيت  ، كالك  ، سنگ آهك  ، سنگ مرمر و تراور تن و غيره وجود دارد. امروزه از كربنات كلسيم بصورت بصورت پودر يا دانه گونه ۱ بعنوان يكي از منابع اصلي تأمين كلسيم در جيره غذائي دام و طيور آبزيان استفاده مي  شود.

كربنات كلسيم بصورت پودر در خوراك دام و طيور گوشتي و گرانول آن در جيره غذائي طيور تخم  گذار مورد استفاده قرار مي  گيرد.

مقاله كربنات كلسيم جهت مصرف در خوراك دام و طيور و آبزيان

 

نوشته مقاله كربنات كلسيم جهت مصرف در خوراك دام و طيور و آبزيان اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>