مقاله خوراك دام وطيور وآبزيان- اكسيد منيزيم مورد مصرف در مكمل هاي معدني – ويژگي ها و روش هاي آزمون

مقاله خوراك دام وطيور وآبزيان- اكسيد منيزيم مورد مصرف در مكمل هاي معدني – ويژگي ها و روش هاي آزمون

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((۵)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

 


كميسيون خوراك دام و طيور و آبزيان – اكسيد منيزيم مورد مصرف در مكمل هاي معدني – ويژگي ها و روش هاي آزمون

رييس نمايندگي
تكميلي – مهدي( ليسانس مهندسي دامپروري ) شركت خوراك دام آريا
   اعضا  

افشار مازندران – نادر(دكتراي دامپزشكي )

سازمان دامپزشكي كشور

انجمي – مريم (ليسانس مهندسي صنايع غذايي )

    معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي

ايلا – نيما( دكتراي خوراك دام )

معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي

دانشمند ايراني – كورش( فوق ليسانس شيمي )

موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
سميعي –  سروش(فوق ليسانس مهندسي مواد ) شركت داميار جامع
كبيري – فاطمه( ليسانس دامپروري ) موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
يوسفي – محمد( دكتراي شيمي تجزيه ) عضو هيأت علمي دانشگاه
    دبير  
ناگهي – نسريندخت( ليسانس مهندسي كشاورزي – علوم دامي ) موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

پيشگفتـار

استاندارد ويژگي ها و روش هاي آزمون اكسيد منيزيم در خوراك دام و طيور و آبزيان  كه توسط كميسيون هاي فني مربوط تهيه و تدوين شده و در سيصد و نود و ششمين جلسه كميته ملي استاندارد خوراك و فرآورده هاي كشاورزي مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۲ مورد تصويب قرار گرفته است . اينك به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارايه شود , در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني , مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد .

در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه ، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است :

۱- استاندارد ملي ايران ۲۳۸۷ : سال ۱۳۶۳ ويژگي هاي مكمل هاي معدني و ويتاميني درخوراك طيور

۲- شماع – مرواريد – ساعدي – اصول تغذيه دام و طيور- چاپ سوم سال ۱۳۷۰

۳- گليان – ابوالقاسم ( مترجم ) – اسيس ليون – چي دي سامرز –  تغذيه دام وطيور سال ۱۳۸۰

۴- مجـتمع كارخانجات خوراك دام و طــيور كشــتزار – راهنماي مصرف خوراك دام وطيور

۵- ISO 10058:1992 Magnesites and dolomites – chemical analysis .

الف

۶- Clarence B.Ammerman David Baker Austin tewis- Bioavailabitily of nutrients for animal  (۱۹۹۵) .

۷- Lee Russell Mc Dowell . Minerals in animal and human nutrition academic press sandiego Newyork , Boston , London , Sjdnej , Tokyo , Toronto ( 1999 ).

۸-Mineral processing technology–middle east technical university Ankara (1985).

۹- Nutrient requirements of poultry ( N.R.C ) . National academy press (1990 ) .

۱۰- Nutrient requirement of dairy cattle ( N.R.C) National academy press ( 2001 ) .

۱۱- Unerwood and N.F sattle, Mineral nutrition of livestock 3 Ed – CABI, Publishing ( 1990 ) .

مقدمه

مواد معدني بخش كوچكي از جيره حيوانات را تشكيل مي دهند ولي وجود آنها بسيار حياتي است . مواد معدني در بدن حيوانات در حال رشد نقش مهمي را به عهده داشته و در فعاليت هاي حياتي اعضاي ديگر دخالت دارند . يكي از اين مواد عنصر منيزيم است كه رابطه نزديكي با عنصرهاي كلسيم و فسفر دارد و حدود ۷۰ درصد كل منيزيم در استخوان ها و بقيه در بافتهاي نرم و مايعات بدن حيوان پراكنده است . منيزيم فلزي است از خانواده فلزات قليايي خاكي كه نقش ساختماني در غضروف ها , استخوان ها و دندان ها دارد . منيزيم در تركيب( MgO ) با اكسيژن در رديف مكمل هاي معدني خوراك دام و طيور و آبزيان دسته بندي شده كه شماره خوراك بين المللي آن ۱۶-۰۲-۷۵۶ با ويژگي هاي خاص خود كه در اين استاندارد آورده شده است مي باشد . منيزيم معمول ترين فعال كننده بعضي آنزيم ها بوده و بعنوان يك ماده تسريع كننده درسوخت وساز كربوهيدرات ها وچربي ها اثر مي گذارد و جهت فعاليت مناسب و تنظيم كار بعضي از آنزيم ها دخالت دارد . كاهش غلظت منيزيم در رژيم غذايي و پس از آن كاهش سطح آن در خون سبب كزاز عضلاني مي شود و همچنين باعث كاهش قابليت دسترسي زيستي۲ و ساير مواد مغذي و در نهايت كاهش رشد مي شود. در شرايط بروز اختلالات ناشي از كمبود منيزيم اضافه كردن يونهاي منيزيم با غلظت هاي بيشتر در جيره غذايي سبب بهبود بيماري مي شود . بطوري كه شايعترين بيماري ناشي از كمبود منيزيم خون , در حيوانات بالغ كزاز مرتعي ( كزاز شيرواري۳ ) مي باشد . منيزيم بصورت تركيبات مختلف از جمله اكسيد منيزيم ،سولفات منيزيم،كلريد منيزيم،كربنات منيزيم واستات منيزيم مي تواند درمكمل هاي معدني مورد مصرف در خوراك دام و طيور و آبزيان اضافه گرديده و يا بصورت متراكم بشكل آجرليسيدني مورد استفاده قرار گيرد .

خوراك دام و طيور و آبزيان-اكسيد منيزيم مورد مصرف در مكمل هاي معدني

ويژگي ها و روش هاي آزمون

۱              هدف

هدف ازتدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي فيزيكي ، شيميايي ، نمونه برداري ، روش هاي آزمون، بسته بندي ، نشانه گذاري و شرايط نگهداري و انبارداري اكسيد منيزيم است .

 

۲              دامنه كاربرد

اين استاندارد در مورد اكسيد منيزيم براي مصرف در مكمل هاي معدني خوراك دام و طيور و آبزيان بسته بندي شده كاربرد دارد .

۱- International feed number

۲- Feed Bioavailability

۳- Hypomegne semictetany

مقاله خوراك دام وطيور وآبزيان- اكسيد منيزيم مورد مصرف در مكمل هاي معدني – ويژگي ها و روش هاي آزمون

نوشته مقاله خوراك دام وطيور وآبزيان- اكسيد منيزيم مورد مصرف در مكمل هاي معدني – ويژگي ها و روش هاي آزمون اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>