مقاله ترور و تروريسم

مقاله ترور و تروريسم

مقدمه:

ايجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت هاي بي دليل و نامرئي تهديد و ارعاب از طريق گوناگون ترور ناميده مي شود. و به طور كلي ترور ماركي است براي بسيج افكار عمومي عليه هر فرد ياگروه و نظام و مكتبي كه در برابر آمريكا و امپرياليسم غرب به كار مي رود.

و ترور روشي نيست كه هميشه به تنهايي مورد استفاده ماركيست ها قرار مي گيرد بلكه به طور كشورهاي سرمايه داري و گروه هاي راست گرا از همان روش و وسايل اقدام به ترور و ايجاد وحشت مي نمايد و ويژگي اصلي ترور سير اشاعه و وحشت است.

درتروريسم ترور هدف نيست بلكه وسيله اي است و وسيله بسيار مهم براي تحصيل وصول به هدف مي باشد و قبل از هر چيز بايد بگوئيم هر عمل خشونت بار ترور نمي باشد يعني نبايد درگيري بين دو نفر و يا ديوارهاي خشونت بار فردي را جز اين تعريف به حساب آوريم براي ايجاد يك نظام اجتماعي عاري از خشونت و ترور به جاي اينكه اعمال خشونت بار را با مجازات و تنبيه بازداشت بدون شك سالم ترين اصلاح شرايط به وجود آورنده و مشروع نشان دهنده اعمال خشونت و ترور مي باشد اقدام به يك عمل خشونت بار هميشه يك روش قانوني  مشروغ نيست حتي حوادث خشونت بار در بعضي موارد از كشورها مي تواند به عنوان يك وسيله كنترل و يا يك وسيله تغييرات سياسي به كار مي رود.

و تلاش هاي جهاني براي مبارزه با ترور مساله را با كنار گذاشتن اين و چه كار باهداف سياسي مورد ارزيابي قرار داده و از نظر حفظ نيروي حاكم و موقعيتشان مورد توجه قرار مي دهد.

تاريخ معاصر ايران بدون شك پيچيده ترين دوره تاريخي اين سرزمين است زيرا در اين دوره جامعه ما با تبعيت از تحولات بين المللي تن به شديد ترين دگرگوني ها در تمامي زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي داد.

تا سالهاي اول قرن بيستم سازمان اجتماعي و ساختار سياسي كشور هنوز مبتني بر علائق قومي، قبليه اي و احساسات و باورهاي سنتي بود در اين سال ها فقط  از كل جمعيت ده ميليوني كشور در شهرها زندگي مي كردند در حالي كه ماكس وبر جامعه شناس آلماني يكي از شرايط توسعه پذيري اقتصادي را حجم بالاي شهر نشيني مي داند.

نه تنها پائين بودن سطح شهر نشيني بلكه ايران دردوره مورد مطالعه هيچكدام از شرايط توسع يافتگي و تحول پذيري سياسي اقتصادي را نداشت دور افتادگي شهر ها با شرايط اقتصادي فرهنگي متقارن و حتي متضاد و جدئي شهر از روستا و جدائي مردم از يكديگر پائين بودن سطح فرد اجتماعي- بي تفاوت بودن نسبت به نوع و رفتار حاكميت نگرش تقدس آميز نسبت به شاه و حاكم و بي رقيب و معارض بودن شاه سست بودن عوامل همبستگي ملي و حاكم بودن عواطف بيگانه گريزي در ميان مردم و حكومت كشور ما را در يك محيط مسدود و شرايط محدود قرن توده ها و شهرها موجب شده بود تا حس مشاركت پذيري و تحول خواهي در ميان ما رشد نكند اما اين شرايط بر سرعت متحول گرديد زيرا تحولات سريع سرمايه داري در غرب و بروز انقلاب بروژوا و موكراتيك و اصلاحات اجتماعي، مذهبي به صنعتي طي قرن نوزدهم دنياي غرب را با كمبود مواد خام و بازار فروش كالا روبرو كرد.

واژه ترور و ترروريسم:

ترور واژه اي سياسي است كه اهداف سياسي را تعقيب مي‌كند بنابراين تروريسم به عنوان يك مكتب خود را مجاز مي داند، براي رسيدن به اهداف خود از هر وسيله و هر شيوه اي بهره گيرد.

در لغت نامه روابط بين الملل ذيل كلمه Terrorism آمده است كه «ترور و تروريسم به فعاليت هاي بازيگران دولتي و غير دولتي كه شيوه و تمهيدات خشن را در اعمال خود براي رسيدن به اهداف

«فهرست فصل ها و بخش ها»

 

عنوان

شماره صفحه

ترور و تروريسم  
دوران تاريخي ترور  
دين و ترور  
فعاليت بر ضد ترور  
ريشه هاي خشونت و ترور  
استراتژي تروريستي و سيستم سازماني  
ترور و جرم شناسي  

 

مقاله ترور و تروريسم

نوشته مقاله ترور و تروريسم اولین بار در فايل مارکت – بازار فايل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>