مقاله بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي

مقاله بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي

ـ مقدمه

پيشرفت صنايع غذائي و توليد انبوه مواد غذائي لزوم استفاده از افزودنيهاي خوراكي را ايجاب نموده است .

استفاده از اين ماده نگهدارنده فقط در آن دسته مواد غذائي و به مقاديري مجاز است كه مصرف آن در استانداردهاي مربوطه قيد شده است .

  ۱ ـ هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه ويژگيها , بسته‏بندي , نشانه گذاري , نمونه برداري و روشهاي آزمون بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي مي‏باشد .

  ۲ ـ تعاريف و اصطلاحات

در اين استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاريف زير به كار برده مي‏شود :

۲ ـ ۱ ـ بنزوات سديم ۲

بنزوات سديم ماده‏اي است شيميائي با فرمول C6H5COONa و وزن ملكولي ۱۴۴/۱ كه مصرف آن در مواد غذائي با اسيديته بالا مي‏تواند از رشد باكتريها , كپكها و مخمرها ( قارچها ) جلوگيري نمايد و به اين لحاظ در بعضي از مواد غذائي كه مصرف آن مجاز شناخته شده است به كار مي‏رود . اين ماده به سه شكل گرد , دانه و يا پركهاي بلورين ۳ در بازار عرضه مي‏شود .

۲ ـ ۲ ـ محموله ۴

محموله مقداري از كالاست كه طبق يك قرارداد در يك نوبت حمل و تحويل مي‏شود . يك محموله مي‏تواند شامل يك يا چند بهر باشد .

۲ ـ ۳ ـ بهر ۵

در يك محموله واحد , تمامي بسته هايي كه از نظر اندازه و محتوي يكسان بوده و از يك پخت ۶ واحد تشكيل شده باشد را يك بهر مي‏گويند . اگر يك محموله از پختهاي مختلفي تشكيل شده باشد بسته‏هاي متعلق به پخت يكسان باهم گروه بندي شده و هر گروهي يك بهر جداگانه را تشكيل مي‏دهد .

  ۳ ـ ويژگيها

بنزوات مورد مصرف در صنايع غذائي بايد داراي ويژگيهاي زير باشد :

۳ ـ ۱ ـ ويژگيهاي فيزيكي

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ قابليت انحلال

قابليت انحلال بنزوات سديم در آب مقطر و اتانل بايد طبق بند ۷ ـ ۲ ـ ۱ اين استاندارد باشد .

۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ دامنه ذوب

دامنه ذوب اسيد بنزويك حاصل از تركيب بنزوات سديم با اسيد كلريدريك بين ۱۲۱/۵ تا ۱۲۳/۵ درجه سلسيوس مي‏باشد ( روش آزمون طبق بند ۷ ـ ۱ ـ ۱)

۳ ـ ۲ ـ ويژگيهاي شيميائي

ويژگيهاي شيميائي بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي بايد طبق جدول شماره ۱ باشد .

 

  ۴ ـ بسته‏بندي

بنزوات سديم بايد در بسته‏هاي كاملا مسدود و نفوذناپذير بسته‏بندي شود .

جنس موادي كه براي بسته‏بندي بنزوات سديم به كار مي‏رود بايد داراي استحكام كافي باشد به نحوي كه از نظر جابجايي , ضربه پذيري و تغييرات كيفي سلامت محصول را تضمين نمايد .

حداكثر مقدار بنزوات سديم در يك بسته نبايد از ۲۵ كيلوگرم بيشتر باشد .

  ۵ ـ نشانه گذاري

نشانه‏هاي زير بايد روي هر بسته بنزوات سديم نوشته شود :

– نام كالا

– عبارت ” مناسب براي مصرف صنايع غذائي ” ۷

– نام و نشاني توليدكننده

– وزن خالص

– تاريخ و شماره سري ساخت

– شرايط نگهداري

  ۶ ـ نمونه برداري

۶ ـ ۱ ـ نكات كلي در مورد نمونه برداري

۶ ـ ۱ ـ ۱ ـ نمونه‏ها بايد در محلي محفوظ از رطوبت , گردو خاك و دوده برداشته شود .

۶ ـ ۱ ـ ۲ ـ وسيله نمونه برداري بايد تميز و خشك باشد .

۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ احتياطهاي لازم براي حفاظت نمونه‏ها و موارديكه بايد نمونه برداري شود به عمل آيد .

۶ ـ ۱ ـ ۴ ـ وسيله نمونه برداري و ظروف نمونه بايد به دور از آلودگي‏هاي اتفاقي باشد .

۶ ـ ۱ ـ ۵ ـ محتويات هر ظرف با بسته‏اي كه براي نمونه برداري مشخص مي‏شود بايد حتي‏الامكان با وسيله مناسبي مخلوط شده و سپس نمونه معرف از آن تهيه شود

۶ ـ ۱ ـ ۶ ـ نمونه‏ها بايد در ظروف شيشه‏اي تميز , خشك , مناسب و يا ظروف ديگري كه بر روي نمونه‏ها تأثيري نداشته باشد نگهداري شود .

۶ ـ ۱ ـ ۷ ـ گنجايش گنجايه‏هاي نمونه بايد به اندازه‏اي باشد كه تقريبأ با نمونه‏ها پر شود .

۶ ـ ۱ ـ ۸ ـ ظروف نمونه پس از پرشدن بايد به طور غيرقابل نفوذ درزبندي و مشخصات بهر , محموله و تاريخ نمونه برداري بر روي آن قيد گردد .

۶ ـ ۱ ـ ۹ ـ نمونه‏ها بايد دور از منابع گرما و نور نگهداري شود به نحوي كه دماي آن نسبت به دماي محيط تغيير نكند .

۶ ـ ۲ ـ روش نمونه برداري

– ابتدا تعداد بسته‏هاي موجود در بهر مورد نظر را معين كرده و سپس با مراجعه به جدول شماره ۲ تعداد بسته هايي را كه بايد از آن نمونه برداري شود مشخص نماييد .

– با استفاده از جدول اعداد تصادفي تعداد بسته‏هاي مشخص شده را از بهر برداشته و كنار بگذاريد .

– در صورتي كه جدول اعداد تصادفي در اختيار نباشد تعداد بسته‏هاي موجود در بهر را به تعداد بسته‏هائي كه بايد از آن نمونه برداري شود تقسيم نموده و عدد صحيح حاصله را ملاك عمل قرار دهيد .

مثلا اگر تعداد بسته‏هاي موجود در بهر ۵۳ باشد بايد تعداد ۸ بسته براي نمونه برداري مشخص شود كه براي اين كار عدد ۵۳ را به ۸ تقسيم نموده و عدد صحيح حاصله را كه ۶ است ملاك عمل قرار دهيد .

– شمارش را از يكي از بسته‏ها شروع كرده و ششمين بسته را كنار بگذاريد اين عمل را در مورد باقيمانده بسته‏هاي موجود در بهر آنقدر ادامه دهيد تا تعداد بسته‏هاي كنار گذاشته شده به عدد ۸ برسد .

– از هريك از بسته‏هاي كنار گذاشته شده مقدار ۱۸/۷۵ گرم با تقريب اضافي نمونه برداري نمائيد .

– نمونه‏هاي برداشته شده را كاملا مخلوط كرده و سه قسمت ۵۰ گرمي از مخلوط حاصله برداشته و هر قسمت را در گنجايه‏هاي  شيشه‏اي مناسب ( كه تقريبأ حجم آن پرشود ) ريخته و طبق بند ۶ ـ ۱ ـ ۸ عمل كنيد .

– يك نمونه را به صاحب كالا و دو نمونه ديگر را براي آزمايش و نگهداري به عنوان شاهد به آزمايشگاه ارسال نمائيد .

(۱) تقريب اضافي نبايد بيش از نصف حداقل مقدار نمونه ذكر شده در ستون جدول سوم باشد

يادآوري – چنانچه شمار بسته‏هاي موجود در بهر بيش از ۱۰۰ باشد , آن را به زيربهرهاي حداكثر ۱۰۰ تائي تقسيم و طبق جدول فوق نمونه برداري نمائيد .

  ۷ ـ روشهاي آزمون

۷ ـ ۱ ـ روشهاي آزمون مربوط به تشخيص بنزوات سديم

براي تشخيص بنزوات سديم از سه روش زير استفاده مي‏شود :

۷ ـ ۱ ـ ۱ ـ دامنه ذوب

۷ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ اصول روش :

اصول اين روش برمبناي رسوب دادن بنزوات سديم به وسيله اسيد كلريدريك و سپس اندازه‏گيري دامنه ذوب اسيد بنزوئيك حاصله مي‏باشد .

۷ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ مواد لازم

– اسيد كلريدريك رقيق

طرز تهيه : ۲۶۰ ميلي‏ليتر اسيد كلريدريك (۲۵ درصد وزني حجمي V/W) را با مقدار كافي آب مقطر مخلوط كنيد و سپس به حجم يك ليتر برسانيد .

– محلول نيترات نقره ده درصد

– اسيد نيتريك خالص

۷ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ وسايل لازم

– لوله موئين با ضخامت ديواره ۰/۱ تا ۰/۱۵ ميلي‏متر و قطر داخلي ۰/۹ تا ۱/۱ ميلي‏متر

– دستگاه مخصوص اندازه‏گيري دامنه ذوب

اين دستگاه داراي مخزني است كه حاوي مايعي مانند پارافين يا روغن سيليكون مي‏باشد و مجهز به همزن و دماسنج كمكي ۸ است .

۷ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ ـ روش كار

آماده كردن نمونه : محلول دو درصد حجمي بنزوات سديم را تهيه نموده و سپس با اسيد كلريدريك آن را اسيدي كنيد رسوب سفيد رنگي تشكيل مي‏گردد . رسوب حاصله را با آب مقطر تا خروج كامل كلر بشوئيد . عمل شستشو را تا زماني كه افزايش چند قطره نيترات نقره درصد به آب شستشو ايجاد كدورت نكند : ادامه دهيد .

رسوب تهيه شده را روي شيشه ساعت يا ورقه نازكي پهن كنيد و در درجه حرارت زير دامنه ذوب ( دامنه ذوب اسيدبنزوئيك بين ۱۲۱/۵ تا ۱۲۳/۵ درجه سلسيوس است ) خشك كنيد و يا به مدت ۲۴ ساعت در دسيكاتور مجهز به خلاء كه داراي اسيدسولفوريك است , قرار دهيد . ماده خشك را در لوله خشك موئين بريزيد و سپس به آرامي ته لوله را چند مرتبه به سطح سفتي بكوبيد تا تمامي گرد به ته لوله منتقل شود به طوري كه ارتفاع ماده در لوله موئين به اندازه ۲ تا ۴ ميلي‏متر شود . سپس لوله موئين و محتوياتش را به يك دماسنج استاندارد ۹ طوري بچسبانيد كه قسمت حاوي اسيدبنزوئيك آن در وسط حباب دماسنج قرار گيرد . دستگاه اندازه‏گيري نقطه ذوب ( بند ۷ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۳) را روشن كرده و طوري تنظيم كنيد كه دماي آن در هر دقيقه ۳ درجه سلسيوس افزايش يابد . زماني كه دما به ۱۱۶/۵ درجه سلسيوس رسيد دستگاه را مجددا طوري تنظيم كنيد كه افزايش دما در هر دقيقه بين يك تا دو درجه سلسيوس باشد .

هنگامي كه اولين قطره مايع در داخل لوله موئين تشكيل شد دما را يادداشت كنيد و مجددا زمانيكه تمامي ماده داخل لوله موئين كاملا ذوب شد ( كه با تشكيل يك هلالي مشخص مي‏شود ) دما را يادداشت كنيد .

براي تصحيح دما از روش زير استفاده كنيد :

قبل از شروع اندازه‏گيري ابتدا دماسنج كمكي را به دماسنج استاندارد به نحوي وصل كنيد كه حباب آن در وسط فاصله درجه ذوب مورد انتظار (۱۲۱/۵ تا ۱۲۳/۵ درجه سلسيوس ) و سطح مايع حرارت دهنده قرار گيرد . وقتي كه محتويات لوله موئين ذوب شده دماسنج كمكي را بخوانيد و عدد قرائت شده روي دماسنج استاندارد را از فرمول زير تصحيح كنيد .

(t – T) N * 0/00016

كه در اين فرمول :

N = تعداد درجات دماسنج استاندارد بين سطح مايع حرارت دهنده و سطح جيوه

T = دماي قرائت شده به وسيله دماسنج استاندارد

t = دماي قرائت شده به وسيله دماسنج كمكي

يادآوري – پس از تصحيح دماي شروع ذوب شدن و دماي ذوب شدن كامل اعداد به دست آمده معرف دامنه ذوب نمونه مورد آزمون خواهد بود .

۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ واكنش با كلرورفريك جهت تشخيص بنزواتها

۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ مواد لازم

– محلول كلروفريك (S.T) 10

طرز تهيه : ۹ گرم فريك (FeCl3.6H2O) را در مقدار كافي آب مقطر حل كرده و سپس به حجم ۱۰۰ ميلي‏ليتر برسانيد .

۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ وسايل لازم

وسايل معمولي آزمايشگاه

۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ روش كار

۱۰ گرم بنزوات سديم را در مقدار كافي آب مقطر حل كرده و سپس به حجم ۱۰۰ ميلي‏ليتر برسانيد . اين محلول با محلول كلرورفريك ( بند ۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ) رسوب زرد رنگ نخودي مي‏دهد .

۷ ـ ۱ ـ ۳ ـ آزمون با شعله جهت تشخيص تركيبات سديم

تركيبات سديم در مقابل شعله آتش يك شعله زرد رنگ طلائي ايجاد مي‏كنند .

۷ ـ ۲ ـ روشهاي آزمون مربوط به ويژگيهاي فيزيكي بنزوات سديم

۷ ـ ۲ ـ ۱ ـ قابليت انحلال

۷ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ مواد لازم

– اتانل خالص

۷ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ وسايل لازم

وسايل معمولي معمولي آزمايشگاه

 

۷ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ روش كار

مقدار يك گرم بنزوات سديم را دقيقأ وزن نموده و به يك ارلن ماير ۲۵۰ ميلي‏ليتري منتقل نمائيد و به آن ۲ ميلي‏ليتر آب مقطر و يا ۹۰ ميلي‏ليتر اتانول اضافه كنيد . اين محلول در ۲۷ درجه سلسيوس در آب و يا اتانل حل مي‏شود . محلول بنزوات سديم در اتانل ممكن است كمي كدر شود .

يادآوري – روش آزمون دامنه ذوب كه يكي از ويژگيهاي فيزيكي بنزوات سديم است در بند (۷ ـ ۱ ـ ۱) شرح داده شده است .

مقاله بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي

نوشته مقاله بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>