مقاله اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام

مقاله اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام

اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام می‌باشد. اصلاح نژاد با انتخاب دامها و طیور برتر از لحاظ فنوتیپ و با کمک روشهای آمیزشی مناسب، دام و طیور برتر راایجاد می‌کند. اصلاح نژاد یک علم کاربردی بوده و در بخش‌های تخصصی با کاربرد دانش ژنتیک، دانش آمار و رایانه افق جدیدی پیدا کرده است.

چكيده:

مدلهاي استفاده شده در ژنتيك كمي عمدتا اثر تجمعي ژنهايي را كه عهده دار ايجاد تنوع در صفات مي باشند مورد توجه قرار مي دهند و فرض اصلي در اين مبحث، تفكيك همزمان بسياري از ژنهاي كوچك اثر مي باشد. اين موضوع مورد ترديد است كه همه ژنهاي مؤثر بر صفات كمي اثرات جزئي داشته باشند و ممكن است برخي از اين ژنها سهم عمده اي در تنوع صفات به خود اختصاص داده باشند. متخصصين ژنتيك مولكولي قادر به تعيين ژنوتيپ آنها با استفاده از       تكنيك هاي مولكولي بوده و قادرند بطور مستقيم نشان دهند كه چگونه تنوع فنوتيپي از تنوع ژنتيكي موجود در ژنوم موجود ناشي مي شود امروزه تكنيك هاي مولكولي و ژنتيك كمي بصورت مكمل يكديگر استفاده مي گردند. دو ديدگاه عمده براي تعيين ژنوتيپ در ژنتيك وجود دارد كه عبارتند از: ۱- استفاده از نشانگرهاي غير مستقيم، كه در اين روش تعيين ژنوتيپ با استفاده از نشانگرهايي كه بر روي قطعه كروموزومي خاصي است صورت ميگيرد. ۲- ديدگاه ژنهاي كانديدا است كه در اين روش با توجه به اطلاعات موجود، خود ژن كنترل كننده صفت كه پروتئين خاصي را كد مي كند مورد بررسي قرار مي گيرد كه در واقع اين ژنها به عنوان ماركرهاي مستقيم صفات بيولوژيكي و فيزيولوژيكي بكار گرفته مي شوند. اين مقاله سعي دارد در يك نگرش اجمالي برخي از ژنهاي كانديدا براي كنترل صفات مهم اقتصادي يا ژنهاي مرتبط با بروز ناهنجاري هاي ژنتيكي را معرفي كند.

۱-  ژن كاپا كازئين (K-Casein Gene):

ژنهاي بخش كازئين شير به چهار گروه عمده K-Casein (با وزن مولكولي ۱۹۸۰۰ دالتون و ۱۶۹ اسيد آمينه)، Beta-Casein (با وزن مولكولي ۲۴۰۰۰ دالتون و ۲۰۹ اسيد آمينه)، as1-Casein (با وزن مولكولي ۲۳۰۰۰ دالتون و ۱۹۹ اسيد آمينه) و as2-Casein (با وزن مولكولي ۲۵۰۰۰ دالتون و ۲۰۷ اسيد آمينه) تقسيم مي شوند كه در گاو، بر روي كروموزوم شمار ۶ و در گوسفند و بز بر روي كروموزوم شماره ۴ قرار گرفته اند. كاپا كازئين يكي از مهمترين پروتئينهاي شير است و توسط ژني با پنج اگزون و چهار اينترون كنترل مي گردد. مقدار پنير توليدي و همچنين مانده گاري شير در خارج از يخچال بطور مستقيم به خصوصيات كاپا كازئين شير بستگي دارد. الل B ژن كاپاكازئين كه حاصل بروز جهش نقطه اي (T/C) در موقعيت اگزون ۴ مي باشد موجب بالا رفتن راندمان توليد شير به پنير مي شود در كاتالوگهاي اسپرم ژنوتيپهاي BB يا AB بيانگر ژنوتيپ هاي مطلوب براي توليد شير مورد استفاده در كارخانجات پنيرسازي مي باشد. كه موجب كاهش زمان انعقاد شير و بالارفتن ثبات و استحكام دلمه شدن آن مي شود.

۲-  ژن بتالاكتوگلوبولين (Beta-lactoglobulin):

بتالاكتوگلوبولين پروتئين اصلي بخش آب پنير شير نشخواركنندگان است كه داراي وزن مولكولي ۱۸۲۰۰ دالتون است كه در گاو و بز بر روي كروموزوم شماره ۱۱ و در گوسفند بر روي كروموزوم شماره ۳ تعيين نقشه شده است. ژن بتالاكتوگلوبولين در گوسفند داراي ۹۷۳۷ جفت باز است و شامل ۷ اگزون و ۶ اينترون مي باشد كه اگزون ۷ اين ژن كاملا غير فعال است و ۶ اگزون اوليه مسئول توليد پروتئين بتالاكتوگلوبولين مي باشند. ارتباط چندشكلي هاي موجود در اين ژن با صفات توليدي به خوبي مورد بررسي قرار گرفته است. ژن آلفا لاكتالبومين يكي ديگر از ژنهاي بخش آب پنير است كه در گاو در كروموزوم ۵ و در گوسفند در كروموزوم ۳ شناسائي شده است و داراي ۱۴۰۰ دالتون وزن مولكولي است.

مقاله اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام

نوشته مقاله اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>