طیور – ساختمان کارخانه جوجه کشی – مشخصات فنی و بهداشتی

طیور – ساختمان کارخانه جوجه کشی – مشخصات فنی و بهداشتی

فهرست مندرجات صفحه
پیش گفتار پ
۱ هدف ۱
۲ دامنه کاربرد ۱
۳ مراجع الزامی ۱
۴ اصطلاحات و تعاریف ۲
۵ شرایط عمومی ساختمانی ساختمان کارخانه جوجه کشی ۱۲
۱-۵ شرایط عمومی محل احداث ساختمان کارخانه جوجه کشی ۱۲
۲-۵ موقعیت محل و اندازه ساختمان کارخانه جوجه کشی ۱۸
۳-۵ جهت ساختمان کارخانه جوجه کشی ۱۹
۴-۵ اصول لازم در تهیه نقشه ساختمان کارخانه جوجه کشی و تأسیسات ۱۹
مربوط به آن
۵-۵ اصول ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۲
۶-۵ اصول لازم در تأمین مصالح ساختمانی برای ساختن و احداث ۲۳
ساختمان کارخانه جوجه کشی
۷-۵ پایه ریزی (فونداسیون ) ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۴
۸-۵ تأمین آب و برق برای ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۵
۶ مشخصات و شرایط فنی– بهداشتی تاسیسات ساختمان کارخانه ۲۷
جوجه کشی
۱-۶ محل و موقعیت ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۷
۲-۶ شرایط تاسیس ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۹
۳-۶ مشخصات ساختمان و ضوابط فنی بهداشتی ساختمان جوجه کشی و ۳۱
تأسیسات مربوط
الف
٩
فهرست مندرجات صفحه
۴-۶ مشخصات ساختمان کارخانه جوجه کشی ۳۹
۵-۶ بار انداز ۵۲
۷ جزئیات سالن ها و اتاق های ساختمان کارخانه جوجه کشی ۵۴
۸ سالن ها و / یا اتاق های ساختمان کارخانه جوجه کشی ۵۶
پیوست الف – اقدامات مهم بهداشتی در کارخانه جوجه کشی – (الزامی) ۹۴
پیوست ب – بهداشت و ضدعفونی کردن ماشین جوجه کشی (اطلاعاتی) ۱۰۲
ب
١٠
پیش گفتار
اس تاندارد ”طیور – ساختمان کارخانه جوجه کشی – مشخصات فنی و بهداشتی ” که توسط
کمیسیون های مربوطه تهیه و تدوین شده و در پانصد و سی و هفتمین جلسه کمیته ملی
۸۴ مورد تصویب قرار گرفته ، /۸/ استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ ۸
اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلالاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولالات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ،
علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر
گونه پیشنهادی که برای اصلالاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود در تجدید نظر بعدی
مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین برای مراجعه به استاندارد های ملی ایران باید
همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.
در تهیه و تدوین این استاندارد س عی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای
جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته
هماهنگی ایجاد شود.
خذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است: Ĥ منابع و م
-۱ زهری ، مرادعلی – اصول پرورش طیور – انتشار ات دانشگاه تهران – سال ۱۳۸۰
– چاپ دوازدهم.
-۲ راهنمای کامل پرورش طیور – سازمان اقتصادی کوثر – سال ۱۳۷۸ – چاپ
چهارم.
-۳ یحیی زاده ، هاله – اصول مدیریت در واحدهای جوجه کشی – انتشارات
نوربخش – سال ۱۳۸۲ – چاپ اول.
. -۴ نظام دامداری ایران – سازمان دامپزشکی کشور – سال ۱۳۶۹
. -۵ راهنمای مدیریت جوجه کشی – مجتمع کشت و صنعت سبزدشت – سال ۱۳۸۲
پ
١
طیور – ساختمان کارخانه جوجه کشی – مشخصات فنی و بهداشتی
۱ هدف
هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین مشخصات فنی و بهداشتی ساختمان کارخانه
جوجه کشی است.
۲ دامنه کاربرد
این استاندارد، دربا رۀ انواع ساختمان های کارخانه جوجه کشی که به صورت مستقل و یا
به صورت بخشی از مجموعه مجتمع های پرورشی طیور در کشور می باشند، کاربرد دارد.
یادآوری ۱- ساختمان کارخانه جوجه کشی در کشور ، باید از نظر بهداشت نیروی
انسانی، بهداشت تأسیسات، وسائل و تجهیزات موجود در داخل سالن ها و /یا اتاق های
ساختمان کارخانه جوجه کشی و بهداشت محیط کار، در شرایط کاملالا بهداشتی و
مجاز ، و برابر مقررات زیست محیطی کشور ، انجام گیرد.
یادآوری ۲ –مسئول فنی بهداشتی در هر کارخانه جوجه کشی و / یا در هر مجتمع
پرورش طیور در کشور ، باید بر حسن انجام مفاد این استاندارد نظارت کامل نماید.
۳ مراجع الزامی
مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده
است . بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استانداردمحسوب می شود . در مورد مراجع
دارای تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر، اصلاحیه ه ا و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد
نظر نیست . معهذابهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها
و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند . در مورد مراجع بدون تاریخ
٢
چاپ و / یاتجدید نظر، آخرین چاپ و یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده
مورد نظر است .
استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:
۱-۳ استاندارد ملی ایران ۱۰۱۱ : سال ۱۳۷۷ ویژگی های میکروبیولوژی و حد مجاز
باکتریولوژیکی آب آشامیدنی.
۲-۳ استاندارد ملی ایران ۱۰۵۳ : سال ۱۳۷۶ ویژگی های آب آشامیدنی.
۳-۳ استاندارد ملی ایران ۵۱۹ : سال ۱۳۷۴ حداقل بار وارده بر ساختمان ها و انبیه فنی.
۴-۳ استاندارد ملی ایران ۳۶۶۳ : سال ۱۳۷۴ آئین کار عرضه جوجه یکروزه.
۵-۳ استاندارد ملی ایران ۲۱۹ : سال ۱۳۷۴ تخم مرغ خوراکی.
۶-۳ استاندارد ملی ایران ۲۲۰ : سال ۱۳۷۴ تخم مرغ جوجه کشی.
۷-۳ استاندارد ملی ایران ۷۴۰۸ : سال ۱۳۸۳ طیور – پرورش و نگهداری – واژه نامه.
۸-۳ استاندارد ملی ایران ۷۴۰۷ : سال ۱۳۸۳ طیور – سالن مرغداری – مشخصات فنی
و بهداشتی.
۹-۳ نظام دامداری ایران – سازمان دامپزشکی کشور – سال ۱۳۶۹ – وکلیه اصلالاحات و
تغییرات بعدی آن.
۴ اصطلاحات و تعاریف
در این استاندارد اصطلالاحات و / یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می رود:
٣
۱-۴ کارخانه جوجه کشی
مکانی است مشتمل بر مجموعه ای از ساختمان های بهداشتی مجهز و مجاز، که دارای
شماری دستگاه ماشین جوجه کشی و وسائل و لوازم و ملزومات مربوط به آن می باشد، و
در آن تولید جوجه یکروزه ، در تحت شرایط لالازم و معین، انجام می گیرد.
یادآوری ۱ – ساختمان های کارخانه جوجه کشی تشکیل یافته از سالن ها و / یا
اطاق هائی طبق بند ۸ این استاندارد می باشد ، که در هر کدام از آن ها فعالیت های
خاص و مجزا برای کارهای متعدد و متفاوت جوجه کشی، ا نجام می گیرد، و هر یک
دارای شرایط ، تجهیزات و امکانات خاص و مربوط، می باشد.
یادآوری ۲- ” کارخانه جوجه کشی ” را در زبان محاوره ای ” هچری ۱ ” ، نیز می نامند،
ولیکن این نام گذاری علمی نیست ، زیرا از دید علمی ، (هچری) امروزه بخشی از
کارخانه جوجه کشی است.
۲-۴ تخم مرغ
منظور، تخم تازه مرغ های تخمگذار ۲در داخل پوسته صدفی آن می باشد، که به مصرف
خوراک انسان می رسد.
۳-۴ تخم مرغ جوجه کشی
منظور ، تخم مرغ حاصله از گله های مرغ مادر است ، که دارای نطفه بارور و خاصیت
جوجه در آوری باشد.
۱-Hatchery plant
۲-Gallus domestica = Gallus gallus
٤
۴

طیور – ساختمان کارخانه جوجه کشی – مشخصات فنی و بهداشتی

نوشته طیور – ساختمان کارخانه جوجه کشی – مشخصات فنی و بهداشتی اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>