طرح ساخت ماشین آلات و تجهیزات استخراج و فرآوري مواد معدنی

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی ساخت ماشین آلات و تجهیزات استخراج و
فرآوري مواد معدنی میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده
است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس
بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص
چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت
ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارشامکان سنجی مقدماتی
طرح ساخت ماشین آلات و تجهیزات
استخراج و فرآوري مواد معدنی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
در صنعت استخراج و فرآوري مواد معدنی ، ماشین آلات و تجهیزات بسیار متنوعی مورد
استفاده قرار می گیرد . این ماشین آلات و تجهیزات بر اساسنوع فرایند تولید ، مواد معدنی ،
سطح تکنولوژي و اتوماسیون ماشین آلات و … از گروه بندي متعددي برخوردار هستند .
بنابراین ماشین سازان هر کدام بر اساس توان فنی و مهندسی و سطح سرمایه گذاري ، گروهی
از این تجهیزات را انتخاب و در ساخت آن فعالیت می نمایند . در جدول زیر برخی ماشین آلات
کانیهاي بایا گانگ است، که (( Liberation مهم این صنعت آورده شده است . نخستین مرحله در عملیات فرآوري ((آزاد کردن یا
براي نیل به این هدف باي
د کانه در طی یک یا چند مرحله توسط انواع سنگ شکنها و آسیاها خرد گردد.
مرحله دوم شامل عملیات پرعیار سازي یا جدایش کانیهاي با
ارزشاز گانگ است. این عملیات با استفاده از اختلاف خواصفیزیکی، شیمیائی ویا شیمی فیزیکی کانیها انجام می گیرد و شامل عملیات ثقلی،
الکتریکی، مغناطیسی، فلوتاسیون، هیدرومتالورژي و غیره است. با توجه به اینکه اغلب روشهاي پبا توجه بر رعیارسازي بطریقه تر صورت میگیرد، لذا
گزارشامکان سنجی مقدماتی
طرح ساخت ماشین آلات و تجهیزات
استخراج و فرآوري مواد معدنی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
مرحله سوم عملیات فرآوري شامل عملیات جدایش فازهاي جامد و مایع از یکدیگر(آبگیري) است که با استفاده از تجهیزات تیکنر، فیلتر و یا خشک کن
انجام خواهد گرفت.
با توجه به جدول بالا ، می توان گفت که هر ماشین سازي با توجه بر توان مالی و فنی و
مهندسی و همچنین ماشین آلات ساخت ، ماشین یا ماشین هائی را انتخاب و با اخذ سفارش ،
اقدام به ساخت آن می نمایند . در اشکال زیر برخی از ماشین آلات معمول این صنعت آمده است
.
گزارشامکان سنجی مقدماتی
طرح ساخت ماشین آلات و تجهیزات
استخراج و فرآوري مواد معدنی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
گزارشامکان سنجی مقدماتی
طرح ساخت ماشین آلات و تجهیزات
استخراج و فرآوري مواد معدنی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
با توجه بر مطالب ذکر شده می توان گفت که در طرح حاضر نیز مطابق سایر طرح هاي
مشابه ماشین سازي ، نمی توان فهرست دقیقی از ماشین آلات مورد نظر ارائه کرد ، بطوریکه
ماشین ساز همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد ، با توجه بر سفارش مشتریان و توان سازنده ،
ماشین انتخاب و ساخته می شود .
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، ماشین آلات فرآوري مواد معدنی ، داراي کد
آیسیک ۲۹۲۴۱۲۱۰ می باشند .
گزارشامکان سنجی مقدماتی
طرح ساخت ماشین آلات و تجهیزات
استخراج و فرآوري مواد معدنی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۶
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
ماشین مورد مطالعه بصورت شفاف و دقیق داراي شماره تعرفه گمرکی نمی باشند . لیکن
شماره تعرفه هاي زیر در خصوصبخشهایی از این ماشین آلات از کتاب مقررات صادرات و
واردات وزارت بازرگانی استخراج شده است .
ماشین آلات و دستگاه هاي خرد کردن یا سائیدن مواد ۸۴۷۴۲۰
ماشین آلات و دستگاه هاي جور کردن ، غربال کردن و جدا کردن مواد ۸۴۷۴۱۰
ماشین آلات مخلوط کن مواد معدنی با قیر ۸۴۷۴۳۲
ماشین آلات و دستگاه هاي ورز دادن و مخلوط کردن مواد ۸۴۷۴۳۹
در طرح حاضر هدف تولید ترکیبی گروه هاي ذکر شده بالا می باشد .
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است که
محدودیت خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد.
لذا با پرداخت حقوق گمرکی که براي کلیه شماره تعرفه هاي عنوان شده معادل ۱۰ درصد
است ، امکان واردات وجود خواهد داشت.
-۱-۴ بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
محصول مورد مطالعه، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی است . این ماشین آلات حالت عمومی
در بازار نداشته بلکه بصورت تخصصی براي استفاده بعنوان کارخانه فرآوري مواد معدنی
مورد استفاده قرار می گیرد . از اینرو ماهیت محصولات طرح طوري است که نمیتوان استاندارد
گزارشامکان سنجی مقدماتی

نوشته طرح ساخت ماشین آلات و تجهیزات استخراج و فرآوري مواد معدنی اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>