طرح ریخته گري قطعات چدن خاکستري و نشکن

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از چدن خاکستري و
نشکن به روش ریخته گري میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه
گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و
سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در
خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت
ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح ریخته گري قطعات چدن خاکستري
و نشکن
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات صنعتی از چدن خاکستري و نشکن به طریق
ریخته گري میباشد.
آلیاژي از آهن -کربن و سیلیسیم است که همواره محتوي عناصري ، (cost iron ) چدن ها
در حد جزئی (کمتر از ۰,۱ درصد) و غالبا عناصر آلیاژي (بیشتر از ۰,۱ درصد) بوده و به حالت
ریختگی یا پس از عملیات حرارتی به کار برده میشود. عناصر آلیاژي براي بهبود کیفیت چدن
براي مصارف ویژه به آن افزوده میشود. آلیاژهاي چدن در کارهاي مهندسی که در آنها چدن
معمولی ناپایدار است به کار میروند. اساسا خواصمکانیکی چدن به زمینه ساختاري آن
بستگی دارد و مهمترین زمینه ساختار چدنها عبارتند از :فریتی ، پرلیتی ، بینیتی و آستینتی .
انتخاب نوع چدن و ترکیب آن براساس خواصو کاربردهاي ویژه مربوطه تعیین میشود .
چدن ها به دو گروه اصلی طبقهبندي میشوند، آلیاژهایی براي مقاصد عمومی که موارد استعمال
آنها در کاربردهاي عمده مهندسی است و آلیاژهاي با منظور و مقاصد ویژه از جمله چدنهاي
سفید و آلیاژي که براي مقاومت در برابر سایش، خوردگی و مقاوم در برابر حرارت بالا مورد
استفاده قرار میگیرند. در طرح حاضر هدف تولید قطعات ریختگی از چدن خاکستري و نشکن
است، لذا مطالعات بر روي این دو نوع چدن متمرکز شده است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح ریخته گري قطعات چدن خاکستري
و نشکن
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
چدن هاي خاکستري v
چدن هاي خاکستري جزو مهمترین چدن هاي مهندسی هستند که کاربردي زیاد دارند نام این
چدن ها از خصوصیات رنگ خاکستري سطح مقطع شکست آن و شکل گرافیت مشتق
میشود. خواصچدن هاي خاکستري به اندازه ، مقدار و نحوه توزیع گرافیتها و ساختار
زمینه بستگی دارد .خود اینها نیز به کربن و سیلیسیم
و همچنین روي مقادیر جزئی عناصر ، افزودنیهاي (C.E.V=%C+%⅓Si+%⅓P)
آلیاژي ، متغیرهاي فرایندي مانند، روش ذوب ، عمل جوانه زنی و سرعت خنک شدن بستگی
پیدا میکنند. اما به طور کلی این چدنها ضریب هدایت گرمایی بالایی داشته، مدول الاستیستیه
و قابلیت تحمل شوکهاي حرارتی کمی دارند و قطعات تولیدي از این چدن ها به سهولت
ماشینکاري و سطح تمام شده ماشینکاري آنها نیز مقاوم در برابر سایش از نوع لغزشی
است. این خواصآنها را براي ریختگی هایی که در معرض تنشهاي حرارتی محلی با تکرار
تنشها هستند، مناسب میسازد. افزایش میزان فریت در ساختار باعث استحکام مکانیکی
خواهد شد. این نوع حساس بودن به مقاطع نازك و کلفت در قطعات چدنی بدنه موتورها
مشاهده می شود دیواره نازك و لاغر سیلندر داراي زمینهاي فریتی و قسمت ضخیم
نشیمنگاه یا تاقانها زمینهاي با پرلیت زیاد را پیدا میکند. همچنین در ساخت ماشین آلات
عمومی ، کمپرسورهاي سبک و سنگین ، قالبها ، میل لنگها ، شیر فلکههاو اتصالات لولهها
و غیره از چدنهاي خاکستري استفاده میشود .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح ریخته گري قطعات چدن خاکستري
و نشکن
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
چدن هاي نشکن یا داکتیل v
این چدن در سال ۱۹۴۸ در فیلادلفیاي آمریکا در کنگره جامعه ریخته گران معرفی شد.
توسعه سریع آن در طی دهه ۱۹۵۰ آغاز و مصرف آن در طی سال هاي ۱۹۶۰ روبه افزایش
نهاده و تولید آن با وجود افت در تولید چدن ها پایین نیامده است. شاخصی از ترکیب
، % شیمیایی این چدن به صورت کربن ۳,۷ % ، سیلیسیم ۲,۵ % ، منگنز ۰٫۳ % ، گوگرد ۰٫۰۱
فسفر ۰٫۰۱ % و منیزیم ۰٫۰۴ % است. وجود منیزیم این چدن را از چدن خاکستري متمایز
میسازد . براي تولید چدن گرافیت کروي از منیزیم و سریم استفاده میشود که از نظر
اقتصادي منیزیم مناسب و قابل قبول است. جهت اصلاح و بازیابی بهتر منیزیم برخی از
اضافه شوندههایی از عناصر دیگر با آن آلیاژ میشوند و این باعث کاهش مصرف منیزیم و
تعدیل کننده آن است. منیزیم ، اکسیژن و گوگرد زدا است .نتیجتا منیزیم وقتی خواهد
توانست شکل گرافیتها را به سمت کروي شدن هدایت کند که میزان اکسیژن و گوگرد کم
باشند. اکسیژنزداهایی مثل کربن و سیلیسیم موجود در چدن مایع این اطمینان را میدهند
که باعث کاهش اکسیژن شوند ولی فرآیند گوگرد زدایی اغلب براي پایین آوردن مقدار
گوگرد لازم است. از کاربردهاي این چدن ها در خودروسازي و صنایع وابسته به آن مثلا
در تولید مفصلهاي فرمان و دیسک ترمزها ، در قطعات تحت فشار در درجه حرارت هاي
بالا مثل شیر فلکهها و اتصالات براي طرحهاي بخار و شیمیایی غلتکهاي خشککن نورد
کاغذ ، در تجهیزات الکتریکی کشتیها ، بدنه موتور ، پمپها و غیره است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح ریخته گري قطعات چدن خاکستري
و نشکن
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
در شکل زیر به منظور ارائه آگاهی بیشتر، نمونهاي از چند قطعه چدنی ساخته شده از طریق
ریخته گري آورده شده است.
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، قطعات صنعتی چدنی که از طریق ریخته گري
تولید میگردند، داراي کد آیسیک بشرح زیر می باشند :
ریخته گري چدن خاکستري ۲۷۳۱۱۱۱۷ v
ریخته گري چدن نشکن یا داکتیل ۲۷۳۱۱۱۱۵ v
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
قطعات مورد مطالعه از کاربردهاي متنوعی در صنعت برخوردار هستند از اینرو وزارت
بازرگانی نیز شماره تعرفههاي متنوعی براي آن وضع کرده است. در جداول زیر این شمارهها
ارائه شده است.
الف) قطعات خودرو
شماره تعرفه گمرگی قطعات خودرو بر اساس سهم تولید داخل آنها تعیین شده است . و از
آنجائیکه قطعات مورد مطالعه در قسمت هاي مختلف خودرو داراي کاربرد هستند ، لذا نمی توان
قطعه خاصرا تعیین و شماره تعرفه دقیقی را براي آن عنوان کرد . از اینرو در جدول زیر
شماره تعرفه بر اساس تقسیم بندي وزارت بازرگانی اورده شده است .
گزارش

نوشته طرح ریخته گري قطعات چدن خاکستري و نشکن اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>