طرح ریخته گري قطعات چدن آلیاژي

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از آلیاژهاي مختلف چدن
به روش ریخته گري میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه
گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و
سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در
خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت
ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح ریخته گري قطعات چدن آلیاژي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات صنعتی از چدن آلیاژي به طریق ریخته گري
میباشد.
آلیاژي از آهن -کربن و سیلیسیم است که همواره محتوي عناصري ، (cost iron ) چدن ها
در حد جزئی (کمتر از ۰,۱ درصد) و غالبا عناصر آلیاژي (بیشتر از ۰,۱ درصد) بوده و به حالت
ریختگی یا پس از عملیات حرارتی به کار برده میشود. عناصر آلیاژي براي بهبود کیفیت چدن
براي مصارف ویژه به آن افزوده میشود. آلیاژهاي چدن در کارهاي مهندسی که در آنها چدن
معمولی ناپایدار است به کار میروند. اساسا خواصمکانیکی چدن به زمینه ساختاري آن
بستگی دارد و مهمترین زمینه ساختار چدنها عبارتند از :فریتی ، پرلیتی ، بینیتی و آستینتی .
انتخاب نوع چدن و ترکیب آن براساس خواصو کاربردهاي ویژه مربوطه تعیین میشود .
چدن ها به دو گروه اصلی طبقهبندي میشوند، آلیاژهایی براي مقاصد عمومی که موارد استعمال
آنها در کاربردهاي عمده مهندسی است و آلیاژهاي با منظور و مقاصد ویژه از جمله چدنهاي
سفید و آلیاژي که براي مقاومت در برابر سایش ، خوردگی و مقاوم در برابر حرارت بالا مورد
استفاده قرار میگیرند. در طرح حاضر هدف تولید قطعات ریختگی از چدن آلیاژي است ، لذا
مطالعات بر روي این دو نوع چدن متمرکز شده است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح ریخته گري قطعات چدن آلیاژي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
معرفی چدن هاي آلیاژي v
میباشد که از سرد کردن (Fe3C) ، کربن چدن آلیاژي به صورت بلور سمانتیت کربید آهن
سریع مذاب حاصل میشود و این چدن ها به آلیاژهاي عاري از گرافیت و گرافیتدار تقسیم
میشوند و به صورتهاي مقاوم به خوردگی ، دماي بالا، سایش و فرسایش میباشند .
چدن هاي بدون گرافیت :شامل سه نوع زیر می باشد : ·
چدن سفید پرلیتی :ساختار این چدنها از کاربیدهاي یکنواخت برجسته و توپر o
در یک زمینه پرلیتی تشکیل شده است .این چدنها مقاوم در برابر سایش M3C
هستند و هنوز هم کاربرد داشته ولی بینهایت شکننده هستند لذا توسط آلیاژهاي
پرطاقت دیگري از چدن هاي سفید آلیاژي جایگزین گشتهاند .
چدن سفید مارتنزیتی (نیکل- سخت) :نخستین چدن هاي آلیاژي که توسعه یافتند o
آلیاژهاي نیکل- سخت بودند. این آلیاژها به طور نسبی قیمت تمام شده کمتري
داشته و ذوب آنها در کوره کوپل تهیه شده و چدن هاي سفید مارتنزیتی داراي
به عنوان افزایش قابلیت سختی پذیري براي اطمینان از استحاله . Ni نیکل هستند
آستنیتی به مارتنزیتی در طی مرحله عملیات حرارتی به آن افزوده میشود. این
نیز به دلیل افزایش سختی کاربید یوتکتیک هستند. این چدنها Cr جدن ها حاوي
داراي یک ساختار یوتکتیکی تقریبا نیمه منظمی با کاربیدهاي یکنواخت برجسته و
هستند که بیشترین فاز را در یوتکتیک دارند و این چدنها مقاوم در M3C یکپاره
برابر سایش هستند .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح ریخته گري قطعات چدن آلیاژي
شهریور ۱۳۸۶

نوشته طرح ریخته گري قطعات چدن آلیاژي اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>