طرح ریخته گري قطعات چدنی و فولادي

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از چدن و فولاد به روش
ریخته گري میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و
مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس
بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص
چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت
ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح ریخته گري قطعات چدنی و فولادي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات صنعتی چدنی و فولادي از طریق ریخته
گري میباشد.
چدن و فولاد از هزاران سال پیشتوسط بشر شناخته شده و مورد استفاده قرار میگرفته
است. این فلزات هر چند به مورد زمان از نظر کیفی توسعه پیدا کرده و امروزه قطعات
باخصوصیات بسیار متنوع از فولاد و چدن تولید و عرضه میگردد، لیکن شکل ابتدایی آن داراي
قدمت بسیار بالا در جوامع بشري میباشد. ساخت جنگ افزارهاي نظامی بهترین نمونههاي
دسترسی بشر در سالیان بسیار دور به این فلزات و روش تولید آنها میتواند عنوان گردد.
امروزه چدن و فولاد به صورت بسیار وسیع یکی از کالاهاي استراتژیک در جهان مطرح
میباشند.
براي شکلدهی چدن و فولاد و تبدیل آنها به قطعات و محصولات مورد نظر ، روشهاي
مختلفی وجود دارد که ریخته گري یکی از آن روش ها میباشد و در طرح حاضر نیز هدف تولید
قطعات چدنی و فولادي از این روش میباشد.
سایر روشهاي شکل دهی مانند ماشینکاري، اکسترود، نورد، برش و جوش و … نیز می
توانند براي تولید قطعات مورد استفاده قرار گیرند که مورد بحث طرح حاضر نمیباشند.
در شکل زیر به منظور ارائه آگاهی بیشتر، نمونهاي از چند قطعه چدنی و فولادي ساخته
شده از طریق ریخته گري آورده شده است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح ریخته گري قطعات چدنی و فولادي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
از جمله خصوصیاتی که سبب تولید قطعات به روش ریخته گري میشود را میتوان موارد
زیر عنوان کرد:
پیچیدگی فنی قطعه و عدم قابلیت تولید آن از طریق سایر روشهاي تولید o
عدم نیاز به خصوصیات و مشخصههاي فنی خاصاز نظر ساختار کریستالی o
مواد
قیمتهاي نسبتاً پایین o
امکان پذیري انجام ماشینکاري پس از مرحله ریخته گري و ایجاد سطح صاف و o
ابعاد دقیق
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، قطعات صنعتی چدنی و فولادي که از طریق ریخته
گري تولید میگردند، داراي کد آیسیک ۲۷۳۱۱۱۱۱ میباشند.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح ریخته گري قطعات چدنی و فولادي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
قطعات مورد مطالعه از کاربردهاي متنوعی در صنعت برخوردار هستند از اینرو وزارت
بازرگانی نیز شماره تعرفههاي متنوعی براي آن وضع کرده است. در جدول زیر این شمارهها
ارائه شده است.
الف) قطعات خودرو
شماره تعرفه گمرگی قطعات خودرو بر اساس سهم تولید داخل آنها تعیین شده است . و از
آنجائیکه قطعات مورد مطالعه در قسمت هاي مختلف خودرو داراي کاربرد هستند ، لذا نمی توان
قطعه خاصرا تعیین و شماره تعرفه دقیقی را براي آن عنوان کرد . از اینرو در جدول زیر
شماره تعرفه بر اساس تقسیم بندي وزارت بازرگانی اورده شده است .
جدول شماره ۱ – شماره تعرفه گمرکی و حقوق ورودي قطعات منفصله خودرو
شرح قطعات شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودي
قطعات منفصله براي تولید خودروهاي
اتوبوسو مینیبوس
با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد ۲۰ ۹۸۸۷۰۲۱۰ o
با ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد ۴ ۹۸۸۷۰۲۳۰ o
با ساخت داخل ۱۴ لغایت ۴۰ درصد ۱۰ ۹۸۸۷۰۲۲۰ o
قطعات منفصله براي تولید سواري
تقسیمبندي این قطعات از ۱۴ درصد ساخت
داخل تا ۹۰ درصد به صورت پلکانی میباشد.
شماره تعرفه بر حسب درصد
ساخت داخل از ۹۸۸۷۰۳۱۱ تا
۹۸۸۷۰۳۳۸ است.
حقوق ورودي بر حسب
درصد ساخت داخل از ۲۷ تا
۹۰ درصد متغیر است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح ریخته گري قطعات چدنی و فولادي
شهریور

نوشته طرح ریخته گري قطعات چدنی و فولادي اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>