طرح تولید کشتارگاه دام

تاریخچه:
اگر به تاریخچه کشتار گاهها نظر افکنیم ملاحظه می کنیم که قبل از اینکه کشتار گاهها به شکل
امروزي پدید بیاید و کشتار ها در محل خاصی متمرکز گردند,هر گوشت فروشی در جوار مکان خود
دام مورد نیاز خودراذبح میکردو بدون رعایت موازین بهداشتی اقدام به فروش گوشت میکردند که این
سلامت اهالی شهر را به مخاطره میانداخت.در ابتدا دولتها به کمک شهرداریها اقدام به ساخت مکانهاي
ذبح دام به صورت بهداشتی نمودندو سپس این امر به بخش هاي خصوصی سپرده شد .اما پس از
مدتی این قضیه احساس شد که کنترل و تصدي دولت بر کشتارگاهها لازم است.ناگفته نماند که در
برخی کشور ها هنوز کشتارگاههاي خصوصی وجود دارد لکن فعالیت آنها تحت نظر سازمان بازرسی
گوشت همان کشور صورت گرفته و کنترل و بازرسی نیز به گونه کشتار گاههاي دولتی توسط
دامپزشکان و بازرسان ذیصلاح انجام میگیرد.
در اروپا وامریکا ابتدا کشتارگاههاي خصوصی تبدیل به کشتار گاههاي خصوصی گردیده ولی به تدریج
جاي خود را به کشتارگاههاي صنعتی و تعاونی داد.به طوریکه در حال حاضر اغلب کشتارگاههاي
موجود در کشور هاي پیشرفته داراي تاسیسات عظیم صنعتی وروش اتوماتیک میباشد که بصورت
تعاونی اداره میشوند.
ضمناض چون کشتار گاههاي تعاونی هر شهر تحت تاثیر ویژگیهاي فرهنگ بومی اهالی را به نحوي
که با موازین بهداشتی مغایرتی نداشته باشد میتوان مورد اعتنا قرار داد.
اداره امور کشتارگاههاي تعاونی به عهده هیئتی است که شرکتهاي تعاونی منطقه یا شهر تعیین
مینمایند وکلیه درآمد هاي حاصل طبق مقررات خاص پس از کسر مخارج به حساب شرکت تعاونی
منظور می گردد و مبلغی هم با تصویب هیئت مذکور صرف تهیه تجهیزات جدید و بهبود ساختمان
کشتارگاه میشود.
الف – معرفی محصول
-۱ نام و کد محصول :
٧
هدف از ارائه این گزارش بررسی امکان احداث کشتارگاه دام اعم از گاو و گوسفند میباشد. انواع
تولیدات کشتارگاهی از قبیل گوشت قرمز ، پوست ، دل و جگر، روده و غیره می باشد که بدلیل
استفاده از فرآیند صنعتی در این نوع کشتارگاهها به همراه سایر تولیدات قابل استفاده ناشی از
کشتار دام ( از قبیل خون و امعاء و احشاء ) بصورت بسته بندي و کاملاً با رعایت نکات بهداشتی و
زیست محیطی تولید و عرضه می گردد.
لازم بذکر است که در ارتباط با محصولات تولیدي حاصل از ذبح گاو و گوسفند ، گوشت قرمز
بعنوان کالاي اصلی در نظر گرفته شده و کلیه محاسبات نیز بر آن اساس انجام می گیرد و سایر
محصولات بعنوان محصول جانبی در نظر گرفته می شوند .
جدول شماره ( ۱) ارائه دهنده هجده محصول متفاوت می باشد که نه محصول از ذبح گاو و نه
محصول دیگر از ذبح گوسفند بدست می آید . همانطور که مشاهده می شود بعضی از محصولات
حاصل از ذبح گاو و گوسفند با یکدیگر مشترك هستند و مسلماً کاربرد مشترکی خواهند داشت .
جدول شماره ۱ : محصولات تولیدي کشتارگاه صنعتی
ردیف محصولات بدست آمده از ذبح گاو محصولات بدست آمده از ذبح گوسفند
۱
لاشه
گوشت
بدون استخوان
گوشت کله
لاشه
گوشت بدون استخوان
۲ پوست پوست
۳ زبان و مغز روده زهتابی شده
۴ دل و جگر و قلوه دل و جگر
۵ نرینگی کله و پاچه
۶ چربی و پی سیرابی و شیردان
۷ هزار لا چربی و پی
۸ کود کود
۹ ضایعات ضایعات
گوشت قرمز گوشت قرمز
٨
محصول : کشتارگاه انواع دام: ۱۵۱۱۱۱۱۰ ISIC -1-1 کد
کشتارگاه از انواع گاوي: ۱۵۱۱۱۱۱۱
کشتارگاه از انواع گوسفندي: ۱۵۱۱۱۱۱۲
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی محصول :
با توجه به اینکه محصولات تولیدي در کشتارگاهها ۹ محصول مختلف میباشدو شرایط واردات
و تعرفه براي تمامی محصولات از جمله گاوي و گوسفندي متفاوت میباشد،در نتیجه مناسب
دیده شد که اعظم محصولات و در قالب دو جدول جداگانه گاوي و گوسفندي آورده شود.
تعرفه واردات محصولات کشتارگاه گاوي:
شماره تعرفه کد سیستم
هماهنگ نام کالا حقوق
گمرکی
۰۲۰۱ گوشت از نوع تازه و یا سرد
کرده ۵۰
۰۲۰۲ گوشت حیوانات از نوع گاو ،
یخ زده ۱۵
۰۲۰۶
احشا خوراکی گوسفند و یا
بز بصورت تازه، سرد کرده و
یا یخ زده
۵۰
-۳-۱ تعرفه واردات محصولات کشتارگاه گوسفندي:
شماره تعرفه کد سیستم
هماهنگ نام کالا حقوق گمرکی
۰۲۰۴ گوشت حیوانات از نوع گوسفندي
* یا بز، تازه یا سرد کرده یا یخ زده ۵۰،۴۰،۱۵
۰۲۰۶
احشا خوراکی گوسفند و یا بز
بصورت تازه، سرد کرده و یا یخ
زده
۵۰
*در اين شماره تعرفه بر حسب شرايط گوشت وارد شده تعرفه هاي مختلفي وجود دارد.
٩
-۴-۱ بررسی استاندارد ملی:
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استاندارد

نوشته طرح تولید کشتارگاه دام اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>