طرح تولید کانتینر و کانکس

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید انواع کانتینر و کانکس میباشد. که در
قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید کانتینر و کانکس
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصولات مورد مطالعه طرح حاضر، تولید انواع کانتینر و کانکس است. این محصولات
اتاقکهاي فلزي هستند که هر کدام براي کاربردهاي خاصی تولید و عرضه میگردد. کانتینرها
براي حمل بار به اشکال مختلف و کانکسها جهت اسکان انسانها، فروشگاهها و موارد مشابه
کاربرد دارند. در اینجا جهت آشنایی بیشتر مشخصات عمومی هر کدام از آنها ارائه شده است.
کانتینرها Ø
کانتینرها اتاقکهاي فلزي هستند که جهت حمل بار به اشکال مختلف از آنها استفاده میشود.
استفاده از کانتینر امکان حمل بار را تسهیل کرده و عملیات بارگیري و تخلیه را نیز سرعت
بخشیده و همچنین آسیب کمتري به محمولهها وارد میگردد. کاهش هزینههاي بستهبندي، حمل
یکجاي بار، تسهیل حمل و تحویل کالا از محل تولید تا مصرف از دیگر مزایاي استفاده از
کانتینرها براي حمل بار میباشد.
-۱ انواع کانتینرها از نظر ظرفیت حمل بار
مطابق استانداردهاي بینالمللی، ابعاد و ظرفیت کانتینرها به صورت جدول زیر میباشد:
جدول شماره ۱ – مشخصات استاندارد جهانی کانتینر
ابعاد – فوت
علامت
طول عرض ارتفاع
ظرفیت حمل بار – تن
۳۰ ۸ ۸ ۴۰ IA
۲۵ ۸ ۸ ۳۰ IB
۲۰ ۸ ۸ ۲۰ IC
۱۰ ۸ ۸ ۱۰ ID
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید کانتینر و کانکس
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
-۲ انواع کانتینرها از نظر نوع کاربري
کانتینرها از نظرنوع کاربرد به انواع زیر تقسیمبندي میگردند:
General Cargo Containers کانتینر براي حمل کالاهاي متفرقه ·
این کانتینرها براي حمل کالاهاي مختلف مورد استفاده قرار میگیرند:
Closed containers کانتینر هاي بسته ·
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید کانتینر و کانکس
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
Open top containers کانتینر هاي بغل باز ·
Conex کانکسها Ø
کانکسها اتاقکهاي فلزي هستند که به نوعی میتوان از آنها به عنوان اتاقکها و یا خانه هاي
پیشساخته نیز یاد کرد.
کانکسها براساس نوع استفاده در اشکال و ابعاد مختلف ساخته می شوند که شکل هاي آن
به صورت چهار ضلعی، ششضلعی، هشت ضلعی و یا به صورت تمام شیشه خور میباشد. در
این اتاقکها براساس نوع کاربرد برق و سیمکشی آن لولهکشی آب، سرویسهاي بهداشتی،
حمام، آشپزخانه و غیره تعبیه میشود به نوعی میتوان گفت که کلیه امکانات موجود یک واحد
مسکونی یا تجاري در کانکسها قابل تعبیه است. درب و پنجره کانکسها نیز مشابه موارد
متناظر آن در واحدهاي مسکونی طراحی و اجرا میگردد. همچنین دیوارهاي کانکس براي عایق
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید کانتینر و کانکس
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
بودن در مقابل حرارت و برودت دو جداره و

نوشته طرح تولید کانتینر و کانکس اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>