طرح تولید پودر وپلیت یونجه با تکنولوژي بالا

گیاه یونجه
یونجه نباتی علوفهاي است که امروزه کشت آن بسرعت توسعه یافته و سطح کشت زیادتري را
بتدریج اشغال خواهد نمود. این نبات داراي سابقه تاریخی بسیار قدیمی میباشد که قدمت آن به ابتداي
تاریخ تمدن میرسد.مبداء یونجه منطقه خاور نزدیک و آسیاي مرکزي است. بنا به نظر وافیلوف روسی
مبداء یونجه مرکز خاور نزدیک، آسیاي صغیر، قفقاز، ایران و مناطق کوهستانی ترکمنستان است. به
علت اهمیت آن زودتر از هر گیاه علوفهاي دیگر اهلی شده است. یونجه در مناطق داراي آب و هواي
قارهاي مشخص سرد و تابستانهاي گرم و خشک رشد و تکامل یافته است. یک بهار دیررس و تابستان
کوتاه از مشخصات آب و هواي قارهاي است. این خصوصیات آب و هوایی یا منطقه سازش یونجه در
کشور ایران شامل نواحی سردسیر یا مناطق غربی کشور است. احتمالا موفقیت اصلی این گیاه را
میتوان در داشتن سیستم ریشه آن دانست. در نتیجه تکامل رابطه همزیستی بین گیاه و باکتري
ریزوبیوم، گیاه یونجه به یک منبع ازت دسترسی مییابد که بعد از گذشت چند هفته این گیاه دیگر به
ازت خاك بستگی نخواهد داشت. به علاوه یونجه به دلیل داشتن ریشه عمیق و راست توانایی کسب
رطوبت قابل جذب را از اعماق زمین ( تا حدود ۵ متر و بیشتر)دارد. این امتیاز امکان نجات گیاه را از
خطر طولانی بودن خشکی فراهم میسازد. همچنین یونجه میتواند در شرایط خشکی وسرما به رشد و
نمو خود ادامه دهد. ساقههاي خزنده روي زمین یا استولون، ریشههاي خزنده زیر زمینی یا ریزوم و
طوقه به خاك نشسته یونجه مقاومت این گیاه را در مقابل سرماي سخت، زمستان و یخبندان افزایش
میدهد و ادامه حیات یونجه را در برابر عوامل فوق تضمین میکند.
مبدا اولیه یونجه در ایران: تاریخ کشت یونجه به دوران مادها و هخامنشیان میرسد. این علوفه
درزمان حمله خشایارشاه ( ۴۹۰ سال قبل از میلاد) از ایران به یونان برده شد و از آنجا به ایتالیا و
بالاخره سایر کشورهاي اروپایی منتقل گردید. یونجه در دوره سلسله مادها جزو علوفه اسب محسوب
است که به معنی علف مادها Herba Media میشد و به همین جهت ریشه گیاهشناسی آن
میباشد.
گیاه شناسی یونجه:
رده ،Magnoliophyta شاخه ،Plantae از نظر رده بندي یونجه از سلسله
،Faboideae زیر خانواده ،Fabaceae خانواده ،Fabales راسته Magnoliopsida
تعلق دارد و طبق سیستم M. sativa و گونه Medicago جنس ،Trifolieae قبیله
شناخته میشود. Medicago sativa نامگذاري دو اسمی با نام
یونجه گیاهی است چندساله با ریشه مستقیم و عمیق و ضخیم که از آن تعداد زیادي انشعابات
جانبی پدید میآید. غدههاي باکتري در یونجه در روي ریشههاي ظریف بطور منفرد قرار گرفته است و
شکل استوانهاي و باریک دارد. ساقه یونجه در نزدیک سطح زمین تولید انشعابات زیادي نموده که بمرور
زمان چوبی و ضخیم شده و به یک طوقه تبدیل میگردد، بعدها از این محل ساقههاي کوتاه منشعب که
تبدیل به ساقههاي بلند و اصلی یونجه میشوند.
تعداد ساقههاي یونجه بین ۵تا ۴۰ عدد میباشد که از طوقه خارج شده واز هر ساقه، ساقه دیگري
بعد از چیدن یا رسیدن تولید میگردد. بعد از گذشت چندین سال از رشد یونجه طوقه یونجه بصورت
توده انبوهی در میآید که در سطح زمین و یا در زیر خاك دفن میگردد. ساقههاي هوایی که مدام از
محل طوقه یونجه تولید میگردد ساقههایی راست و داراي رنگ سبز پوشیده از کركهاي نرم بوده که
هر کدام تولید انشعابات کوتاهی در محور برگ مینمایند. ارتفاع این ساقهها به بیشازیک متر میرسد.
ساقههاي سبز هوایی یونجه داراي فسفر زیادي بوده و ارزش غذایی آنها زیاد و قابل توجه است. در روي
ساقههاي یونجه برگهاي سه برگچهاي بصورت متناوب در روي دمبرگ باریک و شیار دار که پوشیده از
کرکهاي نرم میباشد قرار گرفته و قاعده هر برگ بوسیله دو گوشوارك بزرگ و نوکدار احاطه شده است.
در قاعده دمبرگ گوشواركها بهم پیوسته است . رنگ برگچهها سبز تیره، تخممرغی شکل و سطح
زیرین آنها خیلی بیشتر نسبت به سطح فوقانی از کرك پوشیده شده است. برگچه وسط داراي یک
دمبرگ کوتاه است در حالیکه برگچههاي جانبی فاقد دمبرگ بوده و مستقیما بًه دمبرگ متصل
میباشند. هر کدام از این سه برگچهها داراي یک نوك تیز میباشند. گل آذین یونجه بصورت یک
خوشه مرکب از محل محور برگ خارج میگردد و داراي یک دم گل بلند که طول آن در حدود یا
یا (calyx) خیلی ظریف و لوله (Bract) بلندتر از دمبرگ است، میباشد. هر گل داراي براکته
کاسه بلند و مستقیمی میباشد که در نصف طول خود به پنج لبه نوکدار و باریک تقسیم میگردد.
گلبرگ داراي رنگ بنفش با رگههاي تیره میباشد. میوه یونجه داراي نیامی با شکل خاصاست و
پیچش تولید شده در نیام که در اثر رشد سریع طرف تحتانی آن بوجود میآید باعث پدید آمدن نیام
حلزونی شکل میگردد. نیام محتوي چندین بذر است و بذرها داراي سطحی نسبتا صًاف و کم و بیش
قهوهاي شکل و تا حدودي منقار دار است. بذرها داراي رنگ زرد و قهوهاي هستند.
نامهاي غربی یونجه
شناخته common alfalfa و lucern ،alfalfa یونجه در کشورهاي غربی با نامهاي
میشود.
کشت یونجه: یونجه بهترین رشد و نمو را در مناطقی از کشور خواهد داشت که هواي خشک، آفتابی،
گرم به همراه منابع آب کافی باشد. بهترین شرایط رشد و نمو مطلوب یونجه را میتوان در جلگه
خوزستان، دشت مغان، منطقه جیرفت ومناطقی مانند آن یافت. از نظر بوم شناسی این مناطق
مستعدترین مناطق ایران براي یونجه کاري به شمار میروند.
به طور کلی در کشور سه منطقه مختلف آب و هوایی را میتوان براي رشد و نمو یونجه در نظر
گرفت که عبارتند از مناطق خشک، نیمه خشک و مرطوب، مستعد ترین مناطق

نوشته طرح تولید پودر وپلیت یونجه با تکنولوژي بالا اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>