طرح تولید پروتئین سویا

۱)معرفی محصول :
پروتئین سویا یک محصول خوراکی است که پروتئن آ ن خاصیت جایگزینی پروتئین
حیوانی را دارد .
پروتئین سویا در صنایع مختلف از جمله بیسکویت سازي ، شیرینی سازي و مصارف
گوشتی مورد استفاده قرار می گیرد و روز به روز بر اهمیت ومیزان مصرف آن افزوده می
شود .
محصول : پروتئین سویا
-۱-۱ کد آیسیک ( کد شناسایی ۸ رقمی اعلام شده ازطرف وزارت صنایع
ومعادن) :
پروتئین سویا :
۱۵۱۴۱۳۱۱
توضیح ۱ : کد هاي اعلام شده از طرف وزارت صنایع ومعادن در خصوص اقلام زیر نیز ارائه
می گردد :
بسته بندي سویا :
۱۵۱۴۱۳۲۰
کنجاله سویا :
۱۵۱۴۱۲۵۴
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی :
مواد پروتئینی تکستوره سویا :
۲۱۰۶۱۰۲۰۰۰
کنجاله سویا :
۲۳۰۴۰۰۰۰
دانه سویا :
۱۲۰۱۰۰۰۰
-۳-۱ شرایط واردات و صادرات :
در این قسمت شرایط مربوط به واردات و صادرات کنجاله سویا با استناد به دستورات ابلاغ
شده از وزارت بازرگانی ارائه می گردد . لازم به ذکر است که مستندات موجود سیر قوانین
را از سال ۸۲ تا شرایط کنونی مطرح می کند .
۱) موضوع : فهرست کالاهاي واردا تی مشمول پرداخت ما به التفاوت
۱۳۸۲/۱۲/ باسمه تعالی ۲۴
۳۷/۰۱/۴۱۲۱۱
وزارت بازرگانی
اداره کل مقررات صادرات و واردات
با سلام و احترام
با توجه به مصوبات قانونی و آخرین اصلاحات انجام شده بدینوسیله فهرست کالاهاي
وارداتی مشمول پرداخت ما به التفاوت ( جدول شماره یک) بشرح ذیل اعلام می گردد :
توضیح : فقط قسمت مربوط به کنجاله سویا را مطرح می کنیم (بقیه موارد جدول مربوط
به اقلام دیگر است)
فهرست و مبلغ ما به التفاوت کالاهاي وارداتی که ترخیص آنها از گمرك در هر مورد
موکول به موافقت سازمان حمایت می باشد :
ردیف نوع کالا واحد مبلغ ما به
التفاوت (
ریال)
ردیف تعرفه
۲۰ کنجاله سویا کیلوگرم * ۲۳۰۶ الی ۲۳۰۴
۲) موضوع : برنج وارداتی – کنجاله سویا – چاي وارداتی
باسمه تعالی
۳۷۰/۱/۲۳۰
وزارت بازرگانی
اداره کل مقررات صادرات و واردات
با سلام و احترام
۱۳۸۲ و با عنایت به نامه ابلاغی /۱۲/ ۳۷ مورخ ۲۴ /۰۱/ پیرو دستورالعمل شماره ۴۱۲۱۱
۱۳۸۲ و به استناد بند “ب “ ماده “ /۱۲/ ۱۱ مورخ ۲۸ / وزیر محترم بازرگانی بشماره ۲۴۴۱۷
۴۶ “ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران ،
برنج وارداتی هر کیلوگرم ۱۵۰۰ ریال ، کنجاله سویا هر کیلوگرم ۲۰۰ ریال ، چاي وارداتی
هر کیلوگرم ۷۰۰۰ ریال و پارچه و منسوجات معادل ۲۰ % ارزش ( ماخذ محاسبه گمرك )
مشمول مابه التفاوت میباشند .
شایان ذکر است موارد فوق از اول سال ۱۳۸۳ لازم الاجرا بوده و مبناي دریافت مابه
التفاوت زمان صدور مجوز ترخیص توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید
کنندگان می باشد .
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را در اسرع وقت به کلیه گمرکات کشور و واردات
تابعه از جمله بازارچه هاي مرزي و مناطق آزاد نیز اعلام نمایند .
محمد علی احمدیان
رئیسهیات مدیره و مدیرعامل
۳) ارائه قسمت سوم به نقل از خبر گزاري فارس :
براساس تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و
۸۵ تا پایان /۹/ واردات نرخ سود بازرگانی کنجاله سویا براي یک دوره چهارماهه (از ۲۶
فروردین ماه سال ۱۳۸۶ ) از ۲۱ درصد به صفر درصد کاهشیافت .
* ) ارائه بخشی از گزارش تحلیلی گمرك از کاهشتعرفه واردات کنجاله سویا :
تصمیم دولت در مورد حذف سود بازرگانی کنجاله سویا براي یک دوره چهارماهه (از
۸۵/۹/۲۶ تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۶ ) اتخاذ شده است. با واکنش برخی محافل از
جمله مرکز پژوهشهاي مجلسشوراي اسلامی مواجه شده است.
در گزارش این مرکز آمده است: براساس اطلاعات دریافتی تاکنون میزان حدود ۵۰۰
هزار تن ثبت سفارش براي واردات کنجاله انجام شده است که احتمال افزایش آن بعید
به نظر نمیرسد. براین اساس انگیزه لازم براي واردات دانه روغنی به شدت کاهش یافته
و حتی تولیدکنندگان در جهت کسب سود بیشتر تمایل به واردات کنجاله سویا دارند
که احتمال غیرفعال شدن صنایع روغنکشی بعید به نظر نمیرسد، مضاف بر اینکه
حذف تعرفه کنجاله سویا طی دو ماه گذشته تاکنون سبب کاهش قیمت کنجاله در بازار
به میزان کاهش قیمت تعرفه آن نیز نشده است.
-۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد ( ملی ) :
توضیح : کلیه موارد ذکر شده در خصوص استاندارد ها، مطابق با موارد اعلام شده از طرف
” موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران “می باشد .
محصو
ل
شرح شماره
استاندارد
تاریخ
تهیه
پروتئی
ن
تعیین استاندارد هاي “محصول” , “بسته بندي” ,
“نشانه گذاري”
۱۳۷۱ ۳۳۳۲
کنجاله تعیین استاندارد هاي “محصول” ,”بسته بندي ونشانه
گذاري”, موارد ناپذیرفتنی”
۱۳۷۵ ۸۰۰
١) استاندارد هاي پروتئین سویا :
این استاندارد در مورد انواع پروتئین سویا مورد مصرف در مواد غذایی و صنایع
کاربرد دارد .
محصول : ·
تعاریف §
در این استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار برده میشود :
پروتئین سویا : پروتئین سویا فرآوردهاي است که از طریق کاهش یا حذف مواد غیر
پروتئینی دانه سویا از قبیل آب , روغن و کربوهیدراتها بدست میآید . این فرآورده
بر حسب مقدار پروتئین موجوددرآن به پروتئین سویا , پروتئین سویا کنسانتره و
پروتئین سویا ایزوله طبقه بندي میگردد .
پروتئین سویا : فرآوردهاي است که پروتئین آن ۵۰ تا ۶۵ درصد باشد .
کنسانتره سویا : فرآوردهاي است که پروتئین آن بیش از ۶۵ تا ۹۰ درصد باشد .
ایزولات سویا : فرآوردهاي است که پروتئین آن بیش از ۹۰ درصد باشد .
ویژگیها §

نوشته طرح تولید پروتئین سویا اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>