طرح تولید ورق پلی کربنات

معرفی محصول
-۱-۱ نام وکد محصول
ورق هاي پلی کربنات از نوع پلیمرهاي ترموپلاستیک، با خواص برجسته اي مانند مقاومت گرمایی و
الکتریکی بالا، شفافیتی همانند شیشه و مقاومت در برابر ضربه، داراي خواص نوري خیلی خوب و سطحی
براق هستند و خواص خود را در محدوده دمایی ۴۰ – تا ۱۲۰ + درجه سانتیگراد حفظ می کنند.
۱- شماي ورق پلی کربنات – شکل ۱
ورق هاي پلی کربنات ضد اشتعال بوده و براي کاربرد در فضاي بیرون مناسب هستند . کلیه ورق ها داراي
هستند که از تخریب ورق در برابر این اشعه جلوگیري کرده (UV) یک لایه مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
.[ و همچنین با جذب آن مانع از ایجاد سرطان پوست می شود[ ۴
ورق هاي پلی کربنات با پیشگیري از اتلاف زیاد گرما در زمستان و سرما در تابستان باعث صرفه جویی قابل
ملاحظه اي در مصرف انرژي شده و اتلاف حرارتی این ورق ها به طور قابل ملاحظ ه اي کمتر از شیشه با همان
ضخامت است . ورق هاي دو جداره و سه جداره پلی کربنات می توانند در قسمت هاي مختلف ساختمان به
منظور عایق بندي به کار گرفته شوند . در ورق هاي چند جداره، هواي سرد و هواي گرم در تماس با دو جداره
مختلف قرار گرفته و بنابراین، این ورق ها در کاهش اتلاف حرارت، نقش مهمی را ایفا می کنند.
۲
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران تولید ورق پلی کربنات
۱- ورق چند جداره پلی کربنات – شکل ۲
ویژگی هاي صوتی از جمله موارد دیگر این گونه ورق هاست که با توجه به ایجاد صداهاي مزاحم در شرایط
شهرنشینی امروز می تواند در امنیت روانی افراد نقش مهمی ایفا کند . ویژگی عایق هاي صوتی براي یک
ماده با توجه به سختی، جرم و ساختمان فیزیکی آن مشخص می شود که در مورد ور قهاي پلی کربنات به
۱ آورده شده است. – صورت جدول ۱
۱- میزان کاهش صدا توسط ور قهاي پلی کربنات – جدول ۱
دسی بل) ) db کاهش صدا mm ضخامت
۶ (دو جداره) ۱۸
۸ (دو جداره) ۱۸
۱۰ (دو جداره) ۱۹
۱۶ (سه جداره) ۲۱
۲۰ (سه جداره) ۲۲
استفاده از ورق هاي پلی کربنات باعث صرفه جویی بسیار قابل ملاحظه اي در مصرف سوخت و همچنین
.[ امنیت روانی افراد و جلوگیري از خطرات مصرف شیشه خواهد شد[ ۷
مشخصات ورق هاي پلی کربنات بر اساس دو استاندارد در ادامه آورده شده است.
۳
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران تولید ورق پلی کربنات
[۴] ISO الف- استاندارد ۱۱۹۶۳
مشخصات استاندارد ورق هاي پلی کربنات جامد و مسطح اکسترود شده براي مصارف عمومی
ورق هاي پلی کربنات به فرم هاي رنگی و یا بدون رنگ، شفاف، نیمه شفاف و مات موجود می باشند.
۱- انواع ورق پلی کربنات – شکل ۳
همچنین ممکن است این ورق ها حاوي لایه محافظ در مقابل شرایط آب و هوایی در یک سطح یا هر دو
۱ میلی متر و یا بیشتر مورد بررسی قرار / سطح خود باشند. در این استاندارد فقط ورق هایی با ضخامت ۵
میتوانند شامل رنگ، افزودنی، مواد کمک فرآیند و پایدار کننده ها PC گرفته اند. در حالت کلی ورق هاي
(مانند جاذب هاي اشعه ماوراي بنفش) تا حداکثر ۵% کل باشند.
در مورد ورق هاي رنگی پلی کربنات، رنگ باید بطور همگن و یکسان درون ماده پخش شود مگر در موارد
(۵۰ ± ۲۳° ) و % ( ۵ C ± ۲°C خاص. اندازه گیري ابعاد ورق ترجیحاً باید تحت شرایط استاندارد (دماي
۱ باشد. – رطوبت نسبی صورت گیرد. تلرانس طول و عرض باید مطابق جدول ۲
۴
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران تولید ورق پلی کربنات
[ ۱- تلرانس طول و عرض ورق پلی کربنات[ ۴ – جدول ۲
تلرانس (mm) طول یا عرض
۰-۳ mm تا ۱۰۰۰ میلی متر
۰-۶ mm از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ میلی متر
۰-۹ mm از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ میلی متر
۰-۰/ از ۳۰۰۱ میلی متر به بالا % ۳
۳/۵ *۱۰ -۳ *b یعنی اختلاف بین دو قطر ورق مستطیلی شکل پلی کربنات باید کمتر از Δl همچنین
عرض مستطیل است. b میلی متر باشد که در آن
۱ است. – تلرانس ضخامت ورق و حداکثر جمع شدگی و انقباض ورق مطابق جدول ۳
[ ۱- تلرانس ضخامت ورق و حداکثر جمع شدگی و انقباض ورق[ ۴ – جدول ۳
میلی متر تلرانس (%) حداکثر جمع شدگی (%) ، d ، ضخامت
۱۰ ± ۱۰ ۱/۵ £d£ ۵
۵ ± ۵ ۵ < d
طول و عرض ورق هاي پلی کربنات باید با دقت یک میلی متر اندازه گیري شود. ضخامت ورق باید با دقت
۰/۰۵ میلی متر بدون در نظر گرفتن ضخامت فیلم پوشاننده یا کاغذ اندازه گیري شود. (سطح ورق در هنگام
تحویل به خریدار باید با فیلم پلاستیکی یا کاغذ یا ترکیبی از هر دو پوشانده شده باشد.)
۱ ذکر شده است. – خواص مکانیکی، حرارتی و نوري اصلی ورق هاي شفاف و بیرنگ در جدول ۴
۵
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران تولید ورق پلی کربنات
[۴] ISO 1- ویژگیهاي ور قهاي شفاف و بیرنگ تحت استاندارد ۱۱۹۶۳ – جدول ۴
ویژگی واحد روش آزمون مقدار
MPa تنش کششی
ISO 527-2/1A/50
ISO 527-2/1B/50 ³ ۵۵
MPa مدول کشسانی
ISO 527-2/1A/1
۲۲۰۰ ISO 527-2/1B/1 ³
کرنش کششی در نقطه شکست %
ISO 527-2/1A/50
۶۰ ISO 527-2/1B/50 ³
استحکام ضربه کششی
(۴mm (ضخامت کمتر از
³ ۱۵۰ ISO 8256 KJ/m2
³ ۱۴۵ ISO 306,method B °C نقطه نرمی وایکات
دماي خمش تحت بار
۱۳۰ ISO 75-2,method A °C (3mm (ضخامت بیشتر از ³
عبور نور
ضخامت
۱/۵ mm
۴ mm
۶ mm
۱۲ mm
ISO 13468-1 %
³۸۵
³ ۸۲
³ ۸۰
³ ۷۵
۱/۲ ISO 1183,method A gr/cm دانسیته ۳
۶۵* ۱۰-۶ ISO 10350, table 2 k- ضریب انبساط حرارتی ۱
۱/۵۹ ISO 489,method A — nD اندیس رفرکتیویته ۲۰
۱۰۱۵ IEC 93 W مقاومت سطح
۱ EN 2155- کدري (ضخامت ۳ میلی متر) % ۹
میزان جذب آب
mg ( 50 و به مدت ۲۴ ساعت °C (در ۱۶ ISO 62,method 1
ورق هاي پلی کربنات JIS K ب- استاندارد ۶۷۳۵
۰ میلیمتر است. در این استاندارد سه / ضخامت ورق هاي پلی کربنات مورد بحث در این استاندارد بیش از ۵
نوع از ورق هاي پلی کربنات مورد بررسی قرار گرفته اند.
۶
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران تولید ورق پلی کربنات
Type 1 (Flat) ورق تخت
Type 2 (Patterened) ورق مشجر یا آجدار
Type 3 (Corrugated) ورق موجدار
۱- انواع ورق استاندارد پلی کربنات – شکل ۴
تمامی ورق هاي ساخته شده از پلی کربنات باید بدون درز، داراي رنگ همگن و بدون ماده خارجی باشند.
۱ ویژگیهاي ورق پلی کربنات را در آزمون هاي مختلف نشان می دهد. – جدول ۵
۷
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران تولید ورق پلی کربنات
[۴] JIS K 1- ویژگیهاي ورق

نوشته طرح تولید ورق پلی کربنات اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>