طرح تولید نبات و آب نبات

معرفی محصول :
: ( -۱-۱ نام و کد محصول (آیسیک ۳
در این طرح ۲ محصول نبات و آبنبات مورد بررسی قرار گرفته است ، که
این ۲ محصول با کدهاي زیر در وزارت صنایع به ثبت می رسند :
الف : نبات : ۱۵۴۳۱۳۱۱
ب : آب نبات : ۱۵۴۳۱۳۱۲
-۲-۱ شمارة تعرفه گمرکی :
شمارة تعرفه گمرکی براي محصولات فوق تعریف نشده است و به همین
دلیل از یک شماره تعرفه کلی که به عنوان “سایر” شناخته می شود باید
۲۱۰۶ ( فراوردهاي غذایی که در کدهاي تعریف / استفاده نمود . به شمارة ۹۰
شده وجود ندارد با این کد ثبت می گردد) .
-۳-۱ شرایط واردات :
در مورد واردات این محصولات (نبات و آبنبات )شرایط خاصی در سایت
رسمی وزارت بازرگانی ذکر نشده است . و تنها موردي که آمده میزان تعرفه
واردات نبات و آبنبات می باشد که به ازاي هر کیلوگرم ۶۵ سنت ذکر شده
است.
http://www.irtp.com/Farsi/laws/bakhsh/all.asp : مرجع
-۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد :
در مورد استاندارد محصولات نبات و آبنبات میتوان به استاندارد شماره
۷۱۱ با عنوان ” ویژگیها و روشهاي آزمون تافی و آبنبات ” و همچنین
استاندارد شماره ۷۳۹ با عنوان ” نبات و روشهاي آزمون آن” اشاره نمود. که
دامنۀ کاربرد آن دربارة ویژگیها، بستهبندي، نمونه برداري روشهاي آزمون و
تعریف و ساخت و نشانه گذاري انواع محصولات نبات و آبنبات میباشد.
-۱ : فراوردههاي غذایی و کد ۱۹۹۹ TC همچنین میتوان به استاندارد ۳۴
مربوط به مواد غذایی اشاره کرد در آن در مورد کلیه مواد غذایی ISO 6888
مواردي آورده شده است.
بر اساس استاندارد شماره ۷۱۱ تعریف آبنباتهاي مختلف به شرح زیر می
باشد:
– آب نبات ساده :
مخلوط پختهاي از مواد اصلی مندرج ( در بند ۶) این استاندارد است با
قوام سخت که در دماي ۱۳۸ الی ۱۴۸ درجه سلسیوس تهیه میگردد .
– آب نبات شیري :
همان آب نبات ساده است که در ترکیب آن به میزان حداقل ۲ درصد
شیر خشک به کار رفته است .
– آب نبات مغزدار
همان آب نبات ساده و یا شیري است که داراي اندرونهاي از مواد
فرعی مندرج در بند ( ۷) باشد .
تذکر – آب نبات با طعم میوه همان آب نبات ساده است که در آن از
اسانس میوه استفاده شده است .
بر اساس این استاندارد موادي که می توان در آبنبات استفاده نمود به شرح زیر
می باشد:
-۱ مواد اصلی :
– شکر مطابق ویژگیهاي مندرج در استاندارد شماره ۶۹ ایران .
– گلوکز مایع مطابق ویژگیهاي مندرج در استاندارد شماره ۶۲۱ ایران و یا
شربت اینورت .
– شیر
– روغن نباتی جامد
-۲ مواد فرعی :
– قهوه یا عصاره قهوه .
– کاکائو .
– میوه و فرآوردههاي آن .
– عسل .
– مغزها مانند گردو , بادام , فندق , نارگیل .
– شربتهاي ساده .
– پودر سفیده تخم مرغ – کازئین – پودر آلبومین .
-۳ مواد افزودنی :
– اسانسهاي مجاز خوراکی , طبق استاندارد شماره ۹۵۲ ایران .
– اسیدهاي آلی مجاز خوراکی نظیر سیتریک , مالیک و غیره طبق
استانداردهاي مربوطه .
– رنگهاي مجاز خوراکی طبق استاندارد شماره ۷۴۰ ایران.
– امولسی فایرهاي مجاز خوراکی طبق استاندارد شماره ۹۴۹ ایران .
– پایدار کنندههاي مجاز خوراکی طبق استاندارد شماره ۹۴۹ ایران .
– نمک طبق استاندارد شماره ۲۹ ایران
– جوش شیرین طبق استاندارد شماره ۶۱۵ ایران .
– سوربیتول طبق استاندارد شماره … ۲ ایران .
– گلیسیرین خوراکی طبق استاندارد شماره … ۳ ایران .
بر اساس استاندارد شماره ۷۱۱ : ویژگیهاي آبنبات به شرح جدول زیر می
باشد:
انواع

نوشته طرح تولید نبات و آب نبات اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>