طرح تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی
و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري سرمایهگذاران مورد
استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید منابع، مخازن، بویلرها و تجهیزات مورد
استفاده در صنعت نفت ( پالایشگاه ها ، مجتمع هاي پتروشیمی ، طرح هاي نفتی ، واحدهاي جانبی
نفت ) میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق
متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم
روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و
امکانات سخت افزاري و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي
اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با
استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در
جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات
کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصولات مورد مطالعه طرح، تولید انواع بویلرها، مبدلهاي حرارتی، منابع تحت فشار و
مخازن نگهداري محصولات نفتی میباشد. کلیه این تجهیزات با کاربري در صنایع نفت مورد نظر
میباشد. البته قابلیت کاربرد این تجهیزات در کلیه صنایع غیر از نفت نیز وجود دارد ولی با توجه
به اینکه در صنعت نفت دقت در طراحی و ساخت از شرایط بسیار حساسی برخوردار است، لذا
مشتریان اکثراً حاضر به خرید تجهیزات از سازندگانی هستند که به طور اختصاصی در صنعت
نفت فعالیت مینمایند. در اینجا جهت شناساندن بیشتر، هر کدام از تجهیزات مورد مطالعه شرحی
مختصر ارائه شده است.
Boillers بویلرها ×
بویلرها تجهیزاتی هستند که وظیفه تولید گرما و انتقال آن از طریق سیالاتی مانند آب یا روغن
را برعهده دارند. در شکل زیر نمونهاي از بویلرها نشان داده شده است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
ظرفیت یک بویلر براساس میزان سیال داغ تولیدي در هر ساعت بیان میشود. به عنوان مثال
یک بویلر بخار پنج تن داراي ظرفیت تولید بخار به میزان پنج تن در هر ساعت میباشد.
Pressure Vessels منابع تحت فشار ×
منابع تحت فشار براي نگهداري سیالات فرار مورد استفاده قرار میگیرد. سیالات فرار میتواند
گاز یا محصولات مایع داغ باشد. در شکل زیر نمونهاي از این تجهیزات آمده است.
Storage Tanks مخازن نگهداري ×
مخازن در صنعت براي نگهداري مواد نفتی مایع مورد استفاده قرار میگیرد. این تجهیزات
همانند منابع تحت فشار می باشند و تنها اختلاف در اینست که مخازن نگهداري مواد را در فشار
اتمسفریک نگهداري می کنند .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
دستهبندي محصول
محصولات مورد مطالعه و همچنین تنوع انتخاب شده براي تولید در طرح حاضر به صورت
زیر شرح داده شده است.
بویلرها ×
و واتر تیوب (Fire Tube) تقسیمبندي بویلرها در صنعت به دو گروه عمده فایر تیوب
تقسیمبندي میگردند. در نوع فایر تیوب آتش ناشی از سوخت (تولید شده به (Water Tube)
وسیله مشعل) در داخل لولهها هدایت شده و روي لوله سیال گرم شونده (آب یا روغن) جریان
دارد که بدینوسیله سیال داغ یا تبخیر میگردد. در نوع واتر تیوب آب داخل لولهها جریان داشته و
آتش روي سطح بیرونی آن اعمال میگردد. بویلرهاي واتر تیوب براي ظرفیتهاي بالا و
بویلرهاي فایر تیوب براي ظرفیتهاي متوسط و پایین مورد استفاده قرار میگیرد. در طرح
است. ۱ (Fire Tube) حاضر هدف تولید بویلرهاي فایر تیوب
منابع تحت فشار ×
منابع تحت فشار تقسیمبندي خاصی به لحاظ نوع کاربرد ندارند و صرفاً براساس ظرفیت
(گنجایش) میتوان آنها را دستهبندي کرد. در طرح حاضر هدف تولید منابع با ظرفیت تا ۵۰ تن
است.
مخازن ×
همانند مطالب عنوان شده درمورد منابع، مخازن نیز براساس گنجایش قابل دستهبندي هستند
که در طرح حاضر هدف تولید مخازن با ظرفیت پنجاه تن و کمتر میباشد.
۱ نوع دیگر بویلرها، براي تولید بخار خشکمورد استفاده قرار میگیرد که مورد بحث طرح حاضر نمیباشد.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
توضیح:
رویکرد مطرح در انتخاب تنوع محصولات، حجم سرمایهگذاري و درجه تخصص
مورد نیاز میباشد به طوري که سعی شده است تنوعی از محصولات انتخاب شود که
طرح در ردیف صنایع کوچک قرار گیرد.
با توجه به مطالب ذکر شده، در طرح حاضر تنوع تجهیزات منتخب به صورت زیر خواهد بود:
جدول شماره ۱ – تنوع و حوزه منتخب تجهیزات براي تولید در طرح حاضر
تجهیزات تنوع منتخب براي تولید در طرح حاضر
بویلر بویلرهاي فایر تیوب با ظرفیت زیر ده تن براي تولید بخار اشباع
منابع تحت فشار منابع با گنجایش ۵۰ تن و کمتر
مخازن مخازن با گنجایش ۵۰ تن و کمتر
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن محصولات مورد مطالعه داراي کد آیسیک به شرح
زیر میباشند:
بویلر ۲۸۱۲۱۱۳۱ o
مخازن ۲۸۱۲۱۱۱۲ o
منابع تحت فشار

نوشته طرح تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>