طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید مفتول و سیم از طریق کشش میباشد.
این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق
، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک)
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید مفتول و سیم از طریق کشش میباشد.
صنعت مفتول به عنوان یکی از صنایع مادر، تامین کننده بسیاري از مواد اولیه واسطه اي
صنایع مختلف کشور از جمله لوازم خانگی ( یخچال سازي ، ساخت اجاق گاز و …) صنایع کابل
سازي و انواع مصارف ساختمانی و… می باشد.
تولید مفتول از طریق کشش میلگرد صورت می گیرد بطوریکه در این کشش قطر میلگرد
کاهش پیدا کرده و پس از چند بار کشش به قطر کمتر رسانده می شود .
قطر سیم و مفتول تولیدي از ۰,۲ میلی متر تا ۱۴ میلی متر متفاوت است .
مفتولهاي تولیدي به صورت مفتول آهن نرم و سفت ، مفتول گالوانیزه و مسوار است .
لازم به ذکر است که در صنعت سیم و مفتول ، اقطار زیر یک میلیمتر تحت عنوان سیم و
بالاتر از آن مفتول نامیده می شود .
در شکل زیر نمونه اي از سیم مورد نظر طرح آورده شده است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
مفتول ها به صورت شاخه هاي شش متري و سیم ها بصورت کلاف عرضه می گردد .
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن ، مفتول و سیم داراي کد آیسیک ۲۸۹۹۱۲۳۱ می
باشند.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
مطابق طبقه بندي وزارت بازرگانی شماره تعرفههاي متعددي براي مفتول و سیم هاي
فولادي تعیین گردیده که در جدول زیر آورده شده است .
جدول شماره ۱- شماره تعرفه و حقوق ورودي محصولات طرح
محصولات شماره تعرفه حقوق ورودي
میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۹ میلی متر ۲۰ ۷۲۱۳۱۰۱۰
میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۱۴ میلی متر ۲۰ ۷۲۱۳۹۱
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است که
محدودیت خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
لذا با پرداخت حقوق گمرکی که معادل ۲۰ درصد است

نوشته طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>