طرح تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید محصولات مفتولی با روکش پلاستیکی
میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق
متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم
روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و
امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و
حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن
سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام
سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی
هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید محصولات مفتولی با
پوشش پلاستیک
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک)
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیکی می باشد .
این محصولات بصورت گسترده در بسیاري از صنایع ، لوازم خانگی ، محصولات
کشاورزي ، لوازم اداري ، لوازم انبار و …. داراي کاربرد است و سالانه حجم انبوهی از این فلز
تولید و مصرف می گردد که این گستردگی مصرف به دلیل برخورداري فولاد از خصوصیات
مهم و با ارزش می باشد . لیکن در کنار مزیت هاي بارز فولاد ، موضوع زنگ زدگی را می توان
یکی از نقاط ضعف آن عنوان کرد . محصولات ساخته شده از فولاد در مجاورت هوا و رطوبت
اکسید شده و دچار زنگ زدگی می گردد که این موضوع علاوه بر تخریب مصنوع ، شکل ظاهري
بسیار نامطلوبی را نیز به آن می دهد . از اینرو در صنعت به طرق مختلف سعی می نمایند از این
پدیده نامطلوب جلوگیري نمایند که پوشش پلاستیک یکی از روش هاي فوق می باشد . در این
روش مفتول فولادي بوسیله ضخامت نازك پلاستیک پوشش داده می شود و پلاستیک فوق
علاوه بر محافظت فولاد از زنگ زدگی ظاهر بسیار زیبائی را نیز به آن ارائه می نماید . طبقات
یخچال و فریزر ، آب چکان آشپزخانه ها ، سبد هاي فریزرها ، بند رخت آویز آپارتمان ها ، قفسه
بندي انبارهاي سبک و مواد مشابه از جمله مواردي هستند که این محصول داراي کاربرد است و
همانطوریکه مشاهده می گردد در تمام موارد فوق محیط از رطوبت بالا برخوردار می باشد .
مفتول بکار رفته در ساخت مصنوع با برخورداري از پوشش پلاستیک به راحتی استحکام لازم
را در این محیط ها از خود نشان می دهد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید محصولات مفتولی با
پوشش پلاستیک
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
در شکل زیر نمونه اي از سیم مورد نظر طرح آورده شده است .
ISIC کد
با مراجعه به طبقهبندي وزارت صنایع و معادن ، هیچگونه سابقه اي در مورد واحد هاي
تولیدي این محصولات بدست نیامده است و لذا کد آیسیک نیز در مورد آن وجود ندارد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید محصولات مفتولی با
پوشش پلاستیک
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
این محصول در طبقه بندي وزارت بازرگانی شماره تعرفههاي مستقلی نداشته و در ردیف
مصنوعات خانگی طبقه بندي شده است و لذا نمی توان شماره تعرفه مستقلی را براي آن عنوان
کرد .
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است از
آنجائیکه محصولات هم ردیف از محدودیت خاصی براي واردات برخوردار نمی باشند ، لذا به
نظر نمی رسد که واردات محصول مورد مطالعه نیز در واردات از محدودیت خاصی برخوردار
باشد .
با توجه بر کالاهاي هم ردیف به نظر می رسد حقوق گمرکی این محصول که معادل ۲۰ تا
۳۰ درصد باشد .
-۱-۴ بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
با مراجعه به فهرست استانداردهاي تدوین شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،
هیچگونه استاندارد خاصی براي محصول مورد مطالعه مشاهده نشده است .
گزارش

نوشته طرح تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>