طرح تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

چکیده :
به منظور امکان سنجی و توجیه پذیري احداث کارخانه محلول اکالیپتوس در منطقه حومه گرگان (شهرکهاي صنعتی) مطالعه
در این خصوص انجام شد.
مجموعه سرمایه ثابت با ماشین آلات ساخت داخل کشور مبلغ ۲۴۳۳۲۹۰۰۰۰ ریال با ماشین آلات ساخت خارج کشور
۳۰۹۶۹۵۷۸۷۵ ریال در نظر گرفته شد.
ظرفیت تولیدي دستگاه روزانه ۱۱۲۰۰ شیشه ۶۰ سی سی و هزینه مواد اولیه براي هر واحد ۳۶۰۰ ریال برآورد گردید.
۱ یورو می باشد. / ۱ الی ۶ / قیمت این محلول با این حجم در اروپا

مقدمه:
دراین طرح که به منظور تولید محصولات دارویی با منشائ گیاهی پرداخته شده است ، طراحی کارخانه محلول بخور
اکالیپتوس و امکان تولید این محصول از جنبه هاي مختلف و براساس اطلاعات دردسترس مورد بررسی قرارگرفته است .
اطلاعاتی که عموما تحقیقاتی بوده و از منابع مختلفی از جمله وزارت صنایعوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی(اداره کل
نظارت بر دارو و مواد غذایی ) ، اداره گمرك ، موسسه
و همچنین کتب ، usp ، FDA، British Pharmacopocia (B.P) استاندارد ایران ، استانداردهاي بین المللی مانند
مقآلات و سایتهاي مرتبط با این محصول و …. به دست آمده است
در طول سالهاي اخیر با اثبات اثرات مخرب داروهاي شیمیایی از یک سو و آلودگیهاي زیست محیطی از
سوي دیگر ، گرایش مردم دنیا را به مصرف داروهاي گیاهی افزایش داده است . از سوي دیگر استفاده مطلوب و منطقی از
داروها ي گیاهی در برخی موارد شاید کم هزینه تر از داروها شیمیایی باشد و این طرح
شاید بتوا ند ضمن تامین بخشی از نیازهاي عمده بهداشتی – درمانی جامعه ، از خروج مقایر زیادي ا رز
جلوگیري نموده و به نوعی از وابستگی کشور به داروهاي وارداتی ممانعت به عمل آورد.
لازم به ذکر است که % ۴۵ بازار دارویی ایران دراختیار داروهاي وارداتی است.
معرفی گیاه اکالیپتوس:
ساکنین اولیه استرالیا- بومیهاي استرالیایی- ازبرگهاي اکالیپتوس برا ي درمان جراحات و پایین آوردن تب استفاده می
با بی آبی مواجه شوند، می توانند (Outpack) ” کردند. آنها همچنین می دانستند اگر در منطقه بیابانی استرالیا به نام “آتبک
ریشه هاي اکالیپتوس را، که آکنده از آب است، از زمین براي رفع تشنگی بیرون بیاورند. برگهاي اکالیپتوس و روغنی که آنها
تولید می کنند سبب کشتن باکتریها و رفع ناراحتیهاي تنفسی افراد مبتلا به خناق، آسم و برونشیت میشود. اگر سابقه مصرف
ویکس دارید، آنگاه احتمالاً خنکی و احساس سوزش ناشی از مرهم روي پوست و پاك شدن سینوس ها در اثر رایحۀ نعناعی و
معطر را به یاد خواهید آورد. در واقع این اثرات روغن اصیل اکالیپتوس است. اکالیپتوس به انواع عطر، صابون و برخی از مواد
غذایی و نوشیدنیها اضافه میشود. از این گیاه همچنین به عنوان عامل دفع حشرات نیز استفاده و به روغن شمع و افشانه هاي
حشره کش نیز اضافه میشود. اگر به هیره ها (حشرات) گرد و غبار آلرژي دارید، می توانید اضافه کردن چند قطره روغن اصلی
اکالیپتوس به مایع شستشوي لباسهایتان را مورد توجه قرار دهید. تحقیقات اخیر مؤید این است که این گیاه دارویی تعداد
هیره ها (حشرات)ي گرد و خاك را تا حد زیادي کاهش می دهد و راه تنفسشما را بازتر می کند. اگر در خانۀ خود شاهد
سوسک هستید، اضافه کردن چندین قطره روغن اصیل اکالیپتوس بر لباسهاي مندرس و گذاشتن آنها را در کمد لباسهایتان
امتحان کنید (دقت کنید لباسهاي مزبور را از مواد غذایی یا ظروف دور نگهدارید). به خاطر داشته باشید که روغن اکالیپتوس
١٣
فوق العاده براي انسان سمی است و در مصرف آن باید دقت کنید. اگر فرزند دارید، اطمینان پیدا کنید که روغنهاي اصیل این
گیاه دور از دسترس او نگهداشته شود.
اکالیپتوس بومی استرالیا است، و در این قاره غذاي اصلی موجود در وعده غذایی خرسهاي کوآلا محسوب میشود. امروزه
این گیاه در سرتاسر جهان از جمله ایآلات متحده کشت میشود. اکالیپتوس گونه هاي بسیاري دارد. برخی از گونه هاي آن به
اندازه گلهاي تزئینی و برخی دیگر به اندازه درختان بزرگ است.
اکالیپتوس لثه آبی یا درخت تب استرالیا، شناخته شده ترین گونه اکالیپتوس است که مصرف پزشکی دارد. ارتفاع این
گیاه به ۲۳۰ پا می رسد. برگهاي ۴ تا ۱۲ اینچی این گیاه سبز تند و براق است. وقتی پوستۀ خاکستري این گیاه کنده میشود،
زیر آن پوسته کرمی رنگ وجود دارد
ترکیبات گیاه:چاي و عصاره این گیاه از مادة برگ خیس خورده در محلول الکل که داراي مواد فعال است، تهیه میشود.
پاره اي از این عناصر و ترکیبات فعال “تانین” و “فلاونوید” نامیده میشوند. روغن اصیل برگ تهیه شده از تقطیر بخار عمدتاً
از عنصر فعالی به نام “سینوئول” تشکیل شده است. روغن این گیاه همچنین حاوي سایر عناصر شیمیایی گیاهی است.
اشکال موجود: این گیاه به صورت روغن مایع اساسی، روغن اساسی به شکل پماد تنتور برگ (محلول تهیه شده از گیاه و
الکل یا گیاه، الکل و آب)، برگ خام و چاي قابل دسترسی است. قطره هاي ضد سرفه تجاري، انواع یا شربتها، مایعات تبخیر
کننده، روغنهاي مالیدنی، انواع خمیردندان و مواد شستشوي دهان حاوي روغن اکالیپتوس یا ترکیب اصلی آن یعنی سینئول
است.
.
: ISIC -1-1 نام و کد محصول ۳
Menthol & نام تجاري این محصول درایران همان بخور اکالیپتوس است و نام تجاري دارو ساخته شده
مشخصشده است. ISIC می باشد. این محصول با کد ۲۴۲۳۱۹۳۹ در لیست ۳ Eucalyptus Inhalation
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی :
در گمرك کشور با تعرفه ۳۰۰۴۲۰۱۰ تحت نام سایر داروها که جهت پیشگیري یا درمان بصورت خرده فروشی شامل
آنتی بیوتیکها و….قابل دسترسی می باشد
١٤
-۳-۱ شرایط واردات :
پساز اخذ مجوزهاي لازم از سوي وزا رتخانه هاي بازرگانی وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
می توان نسبت به واردات محصول اقدام نمود. از آنجا که واردات دارو داراي ظوابطی خاص بوده بنابراین
دستورالعمل موجود عینا ارائه می گردد:
آئین نامه اجرایی واردات داروهاي گیاهی
۱ مدارك و مستندات مورد نیاز جهت بررسی و موافقت با صدور مجوز ورود داروهاي گیاهی و همچنین اطلاعاتی که بر
اساس پرسشنامه تقاضاي واردات داروهاي مزبور ضروري هستند، شامل موارد ذیل می باشند:
۱ ۱ نوع درخواست متقاضی شامل واردات دارو و یا انتقال تکنولوژي و سپسساخت آن در داخل کشور.
همراه با مدارك مستند و منابع علمی مورد استفاده Drug Master File (DMF) 2 1 ارائه ۲ نسخه پرونده کلی دارو
بطور کامل.
۳ ۱ بیان دلایل و استنادات مورد نظر براي پیشنهاد اضافه نمودن این دارو به فهرست رسمی داروهاي گیاهی ایران ( از
جمله عدم وجود داروي گیاهی مشابه در کشور و … ).
۴ ۱ شرح مزایاي داروي گیاهی پیشنهادي در مقایسه با داروهاي گیاهی رسمی تولید شده در کشور.
۵ ۱ نام و آدرس کارخانه تولیدکننده دارو
Site Master File (SMF) 6 1 ارائه اطلاعات فنی پیرامون کارخانه تولیدکننده دارو
۷ ۱ فهرست کشورهاي مصرف کننده (

نوشته طرح تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>