طرح تولید ماء الشعیر

مقدمه :
امروزه با پیشرفت تکنولوژي و صنعتی شدن جهان به همراه تنوع فوق العاده بخصوص در تولیدانواع
کالاهاي مصرفی و با کیفیت گوناگون موجب شده ، گرایش مردم به سوي مصرف نوشابه ها شدیداً افزایش
پیدا نماید . تنوع درتولید نوشیدنیها بسته به نوع طعم دهنده ها ( طبیعی یا مصنوعی) و گاز دار یا غیر گاز
دار بودن آنها بسیار وسیع بوده و بطور کلی روزانه چند صد میلیون لیتر از اینگونه محصولات نوشیدنی در
جهان مصرف می شوند و می توان گفت بعد از دخانیات پرمصرف ترین فرآورده هاي صنعتی محسوب می
گردند .
بر طبق آمار و ارقام موجود مصرف سرانه نوشابه در کشور آلمان ۹۰ لیتر و در ایران ۲۵ لیتر در سال می
باشد. از طرفی همزمان با پیشرفت فن آوري تولید نوشابه ها ، اطلاعات ذیقیمتی در حیطۀ علوم زیستی و
بیولوژیکی بدست آمده است که ارزش و اهمیت نوشیدنیهاي طبیعی یا ساخته شده براساس مواد طبیعی و
غیر سنتیتک را در مقابل نوشیدنیهاي ساخته شده از مواد سنتیتک روبروز مشخصتر کرده و به عبارت
دیگر مضرات و اثرات جانبی نوشابه هاي غیر طبیعی روي ارگانهاي مختلف بدن بویژه جهاز هاضمه و کبد و
همچنین ایجاد چاقی بوضوح بر همگان معلوم گردیده است . از این جهت گرایشبه مصرف نوشیدنیهاي
طبیعی از جمله ماءالشعیر و استفاده از آنها در رژیم غذایی روزانه افراد ، به منظور تأمین مواد مغذي نظیر
ویتامین ها ، املاح معدنی و اسیدهاي آمینه صورت گرفته و به همین لحاظ آبجو از دیر باز در کشورهاي
اروپایی به نان مایع معروف بوده است . اهمیت این محصول از بابت طبی علاوه بر ارزش غذایی آن خود
مقوله اي است که براي مصرف کنندگان آن پوشیده نیست ولی ذکر آنها در این مقدمه مقدور نمی باشد .
پی بردن به اهمیت حیاتی این محصولات و تغییر الگوي غذایی جهت برخورداري از سلامتی و حداکثر طول
عمر انسانها کشورهاي شرقی را بر آن داشته است که قدمهاي اساسی در تولید و مصرف نوشیدنیهاي
طبیعی بردارند بر همین اساس مصرف سرانه آبجو ( الکلی و غیر الکلی) در کشور آلمان ۱۵۰ لیتر در
مقایسه با نوشابه ۹۰ لیتر در سال می باشد . در حالیکه آمار سرانه مصرف ماءالشعیر در کشورمان از ۳ لیتر
فراتر نمی رود .
بهرحال آگاهی جامعه ما نسبت به اهمیت موضوع در چند سال اخیر و گرایششدید مردم جهت مصرف
محصولات طبیعی و برخورداري از سلامتی و خودداري از مصرف نوشیدنیها یا کلاً محصولات مضر و زیان
آور و از طرفی سیاست گذاري دولت و ارگانهاي ذیربط براي حمایت هاي همه جانبه اینگونه پروژه ها ، این
شرکت را برآن داشته است که با بهره گیري از آخرین فن آوري و دانش فنی به تولید مهمترین و با کیفیت
ترین محصول و عرضه به بازار بتواند سهمی از بازار داخلی و در مراحل بعد بازار خارجی را به خود اختصاص
داده و در جهت جلوگیري از خارج شدن ارز از کشور قدم بردارد
پروسه تولید ماءالشعیرو عصاره مالت را می توان به شکل زیر نمایش داد :
ظ
-۱ معرفی محصول
محصولات اصلی عبارتند از :
-۱ تولید عصاره مالت
تولید ماءالشعیر
در این بخش ابتدا به معرفی جو و مالت بعنوان مواد اولیۀ اصلی تولید محصولات مورد نظر پرداخته
خواهد شد و سپسبه بررسی مشخصات و ویژگیهاي عصاره مالت و ماءالشعیر خواهیم پرداخت .
مادة اولیه تولید مالت دانه جو است فاکتورهاي کیفیت در مالت با فاکتورهاي کیفیت در دانه ارتباط
نزدیک دارد . لذا لازم است براي این منظور از دانه هاي درشت ، سالم ، تمیز و عاري از آفت زدگی و
کپک زدگی استفاده شود . دانه هاي قهوه اي طلایی و دانه هایی که داراي انباشتگی و رسیدگی کامل
هستند مناسب ترند .
جو را از آن رو که اکثراً با گندم مقایسه می کنند ، باید گفت که خواص غذایی گندم بیشتر از جو می
باشد ولی خواص درمانی جو بیشتر می باشد و بر خلاف گندم سبوس آن ، ماده ضد کلسیم ندارد .
موجود در آن است ، مشتقات این دانه از B آنچه در مورد جو حائز اهمیت است ، مقادیر زیاد ویتامین
بالا رفتن چربی خون و سفید شدن مو جلوگیري می کنند ، همچنین دانه جو داراي چند نوع آنزیم
می باشد که می تواند نشاسته آنرا به قند جو تبدیل کند ، همچنین از دیگر مواد تشکیل دهنده جو
می توان به ۱۰ % مواد ازته ، ۲% چربی ، ۷۰ % مواد نشاسته اي و سلولز اشاره کرد و نیز داراي فسفر ،
کلسیم ، آهن می باشد .
الف – جو
از آنجا که جو ماده اولیه تهیه مالت و بالطبع ماءالشعیر است ، بنابراین بهتر است بطور خلاصه به
بررسی خواص جوي قابل قبول براي این منظور بپردازیم .
– ترکیبات دانه جو
کربوهیدرات ها : قسمت عمده اي از ترکیبات دانه جو را تشکیل می دهند . مقدار آنها تا وزن دانه
خشک می رسد و از جنس نشاسته می باشد و شامل آمیلوز و آمیلوپکتین می باشد . آمیلوز در اثر
۴% سلولز و – دیاستاز هیدرولیز شده مالتوز و دکسترین مید هد . بعلاوه در دانه جو مقادیري حدود ۵
۱% انواع صمغ وجود دارد . – همی سلولز و ۲
مواد ازته :
حدود ۱۱ % وزن جو خشک را تشکیل می دهند و هر قدر پروتئین جو بیتشر باشد براي مالت سازي از
کیفیت کمتري برخوردار است .
جو
۸۰۰۰ تن در سال) )
مالت
(حدود ۶۰۰۰ تن
در سال)
شربت مالت
ماءالشعیر
۳۰ میلیون لیتر در سال) )
عصاره مالت
۲۷۰۰ تن در سال) )
چربی :
۲% وزن دانه خشک جو را تشکیل می دهد . – چربی حدود ۳
– آنزیم هاي دانه جو :
مهمترین آنزیم هاي دانه جو آلفا و بتاآمیلاز است در مقایسه با دانه گندم بتاآمیلاز از دانه گندم بیشتر
است اما مقدار آن تابع گونه جو و شرایط کاشت ، داشت و نگهداري محصول است . در طی جوانه زدن
مقداري آلفا آمیلاز از دانه بوجود می آید . آنزیم بتاآمیلاز جو ششردیفه بیشتر از مقدار آن در جو دو ردیفه
است بدیهی است طی عملیات مختلف مالت سازي تغییرات زیادي درنوع و میزان آنزیم هاي جو اتفاق می
افتد.
– نگهداري جو :
براي نگهداري جو لازم است از شرایطی کم و بیششبیه روشهاي نگهداري گندم استفاده نمود . براي
نگهداري طولانی مدت جو لازمست رطوبت محل نگهداري کمتر از ۱۰ % و دماي آن پایین باشد در غیر این
صورت در اثر تنفس دانه ها مقداري از وزن دانه افت کرده و امکان آفت زدن آن فراهم می شود .
جدول ۱- مشخصات و ویژگیهاي جوي قابل قبول براي مالتسازي
ردیف شرح مقادیر
% ۱ سرعت جوانه زدن بعد از ۷۲ ساعت بیشاز ۹۵
% ۲ جوانه زنی یا ظرفیت جوانه زنی بیشاز ۹۵
۳ وزن هزار دانه بیشاز ۳۶ گرم
% ۲ میلیمتر بیشاز ۸۵ /۵-۲/ ۴ یکنواختی دانه بین ۸
۵ رطوبت حداکثر ۱۰ % ( در جوي تازه برداشت شده بالاتر از ۱۰ % می باشد)
% ۶ پروتئین حداکثر ۱۲
۷ وزن حجمی ( گرم بر سانتیمتر
۰/ مکعب) حداقل ۷۵
ب- مالت :
به جو جوانه زده و برشته شده اطلاق می گردد به عبارت دیگر براي تهیه مالت جو ، آن را سبز کرده
و سپس با حرارت غیر مستقیم رطوبت آن را گرفته و پس از جدا کردن جوانه و ریشه جهت مصارف
سالیانه ذخیره می کنند . براي گرفتن عصاره مالت ، مالت را آسیاب کرده و آن را با مخلوط مقدار معینی
آب در درجه حرارت مختلف می پزند تا شربت شیرین مالت بدست آید . شربت حاصله را بعد از جدا
کردن تفاله جو و صاف کردن تحت خلاء می جوشانند تا غلیظ شود همچنین براي بعضی مصارف آن را
به شکل پودر در می آورند ، این ماده بسیار مغذي بوده و براي مصارف گوناگون غذایی بکار می رود .

نوشته طرح تولید ماء الشعیر اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>