طرح تولید لوله هاي درزدار

مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرح هاي سرمایه گذاري
اقتصادي انجام می گیرد در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن بعنوان مبنایی براي تصمیم گیري سرمایه
گذاران مورد استفاده قرار می گیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید لوله هاي فولادي درز جوش گالوانیزه ۶
اینچ و کمتر می باشد که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و
مطابق متدولوژي فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی
هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی
تولید و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت
هاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا
با استفاده از آن سرمایه گذاران و علاقمندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و
در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این
مطالعات کمکی هر چند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید لوله هاي درزدار
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید لوله هاي فولادي درزجوش گالوانیزه ۶ اینچ و
کمتر می باشد که در آبرسانی در ساختمانها و گاز رسانی شهري، پتروشیمی، مواد اولیه در
بعضی از صنایع، تاسیسات صنعتی، ساخت اسکلت هاي فلزي و مخازن هوایی مورد استفاده
قرار می گیرد که بخش عمده آن حدود ۸۷ درصد در آبرسانی واحدهاي مسکونی مصرف می
شود. این محصول از ورقه هاي فولادي با روکش گالوانیزه تشکیل شده است این محصول از
۱ تا ۲ اینچ آن از لحاظ اقتصادي براي تولید / ۱ اینچ تا ۶ اینچ تولید می شود که ابعاد ۲ / ابعاد ۲
کنندگان با صرفه تر است.
-۱ دسته بندي محصول -۱ -۱
در حالت کلی لوله هاي فولادي درزجوش گالوانیزه به سه گروه عمده زیر تقسیم بندي می
شوند:
– لوله هاي فولادي درزجوش گالوانیزه جهت آبرسانی
– لوله هاي فولادي درزجوش گالوانیزه جهت گازرسانی
– لوله هاي فولادي درزجوش گالوانیزه جهت مصارف خاص
ساختمان لوله، روش تولید این سه گروه با هم یکسان است و آنچه سبب تفکیک آنها می
گردد ماهیت کار، عملکرد و ابعاد ظاهري آن است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید لوله هاي درزدار
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
ISIC -1 کد آیسیک -۱ -۲
لوله هاي فولادي درزجوش گالوانیزه مطابق با طبقه بندي وزارت صنایع و معادن داراي کد
آیسیک ۲۷۱۰۱۲۴۴ می باشد.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی:
وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاست گذاري صادرات و واردات در کشور و همچنین
تعیین کننده قانونی مقررات هیچ گونه شماره تعرفه مستقلی براي آن ارائه نکرده است. که این
محصول طبق شماره تعرفه اي که در جدول ذیل مشخصشده وارد و صادر می گردد.
جدول شماره ۱- شماره تعرفه گمرکی و حقوق ورودي سایر لوله هاي درزجوشداده شده از فولاد غیر
ممزوج بجز لوله ها به قطر یک سانتی متر وکمتر
شرح قطعات شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودي
سایر لوله هاي درزجوشداده شده از آهن یا فولاد ممزوج
۲۰ ۷۳۰۶/۳۰/ بجز لوله هاي به قطر یک سانتی متر و کمتر ۹۰
ماخذ: مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی
همانطوري که جدول بالا نشان می دهد براي قطعه مورد مطالعه شماره تعرفه و حقوق
ورودي مستقلی نمی توان ارائه کرد.
گزارش

نوشته طرح تولید لوله هاي درزدار اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>