طرح تولید قطعات لاستیکی خودرو

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات لاستیکی خودرو میباشد. این
مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ،
ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات لاستیکی خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک )
دریک خودرو قطعات لاستیکی مصرفی را می توان به چهار گروه عمده زیر طبقه بندي کرد :
لاستیک چرخ ·
لاستیک چرخ به دو شکل تایر و تیوب مورد استفاده قرار می گیرد که در حال حاضر تیوب
ها در حال منسوخ شدن می باشد .
قطعات لاستیکی حساسو دقیق ·
این قطعات عهده دار انجام امور حساس در مجموعه هاي خودرو هستند که از آن جمله می
توانیم به قطعات سیلندر ترمز ، اورینگها ، کاسه نمد ها ، قطعات بوستر ترمز ، پکینگ ها ، لاستیک
تیغه برف پاك کن و … اشاره نمائیم .
قطعات لاستیکی با حساسیت کمتر ·
این قطعات شامل آندسته از قطعات لاستیکی خودرو می گردند که از نظر ابعاد و اندازه و
شکل از حساسیت کمتري نسبت به سایر قطعات لاستیکی برخوردار می باشند . از جمله این
قطعات می توان به لاستیک زیر پاي راننده و سرنشین ، لاستیک رویه پدال ترمز ، لاستیک اهرم
آئینه بغل ، لاستیک اهرم دنده و موارد مشابه اشاره کرد .
شیلنگ هاي لاستیکی ·
این قطعات براي انتقال آب در خودرو مورد استفاده قرار می گیرد .
فرایند و ماشین آلات تولید قطعات چهار گروه ذکر شده با همدیگر کاملا متفاوت می باشد .
از اینرو هر تولید کننده تنها در یکی از گروه هاي فوق فعالیت می نمایند .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات لاستیکی خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
در طرح حاضر نیز تولید قطعات گروه سوم یعنی قطعات لاستیکی با حساسیت کمتر مورد
نظر می باشد .
فهرست قطعات تولیدي طرح به صورت زیر خواهد بود .
لاستیک زیر پائی راننده و سرنشین ها ·
لاستیک رویه پدال هاي گاز ، ترمز و کلاچ ·
لاستیک اهرم آئینه بغل ·
لاستیک اهرم دنده ·
لاستیک هاي گرد گیر چرخ ·
لاستیک هاي گرد گیر سیبک ·
لاستیک هاي گرد گیر پلوس ·
لاستیک تعادل ·
لاستیک زیر و بالاي رادیاتور ·
لاستیک دسته موتور ·
اجزاء فوق الذکر به لحاظ روش تولید ، ماهیت فنی قطعه ، تکنولوژي ساخت و غیره با
همدیگر مشابه هستند .
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، قطعات لاستیکی خودرو، داراي کد آیسیک
۲۵۱۹۱۴۸۶ می باشند.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات لاستیکی خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
شماره تعرفه گمرگی قطعات خودرو بر اساس سهم تولید داخل آنها تعیین شده است . و از
آنجائیکه قطعات مورد مطالعه در قسمت هاي مختلف خودرو داراي کاربرد هستند ، لذا نمی توان
قطعه خاصرا تعیین و شماره تعرفه دقیقی را براي آن عنوان کرد . از اینرو در جدول زیر
شماره تعرفه بر اساس تقسیم بندي وزارت بازرگانی اورده شده است .
جدول شماره ۱ – شماره تعرفه گمرکی و حقوق ورودي قطعات منفصله خودرو
شرح قطعات شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودي
قطعات منفصله براي تولید خودروهاي اتوبوسو
مینیبوس
با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد ۲۰ ۹۸۸۷۰۲۱۰ o
با ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد ۴ ۹۸۸۷۰۲۳۰ o
با ساخت داخل ۱۴ لغایت ۴۰ درصد ۱۰ ۹۸۸۷۰۲۲۰ o
قطعات منفصله براي تولید سواري
تقسیمبندي این قطعات از ۱۴ درصد ساخت داخل تا ۹۰
درصد به صورت پلکانی میباشد.
شماره تعرفه بر حسب
درصد ساخت داخل از
۹۸۸۷۰۳۱۱ تا ۹۸۸۷۰۳۳۸
است.
حقوق ورودي بر حسب
درصد ساخت داخل از
۲۷ تا ۹۰ درصد متغیر
است.
قطعات مورد مطالعه نیز در قالب تقسیم بندي بالا قرار میگیرند .
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است که
محدودیت خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات لاستیکی خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
لذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح میزان ذکر شده در جدول بالا ، امکان واردات وجود
خواهد داشت.
توضیح:
همانطوریکه ذکر شد مطابق مقررات منتشر شده از سوي وزارت بازرگانی، هیچگونه
محدودیت قانونی براي واردسازي قطعات خودرو وجود ندارد، لیکن لازم است در این
خصوصبه مورد بسیار مهم زیر توجه شود.
تقسیم میگردد AM و ۳ OES2 – OEM الف – بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه ۱
و شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است.
OEM بازار Õ
در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیه میشود و لذا در صورتی که امکان
ساخت داخل براي قطعهاي موجود نباشد. خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازي قطعه مورد
نیاز مینماید. لذا واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق نمیافتد (خودروساز
قطعات وارداتی را خرید نمیکند)
OES بازار Õ
است. OEM شرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده براي بازار
AM بازار Õ
بازار خودروسازان – در این بازار قطعات براي ساختخودرو تهیه میشود. OEM1
بازار خدمات پس از فروش خودرو متعلق به خودروسازان – در این بازار خودروسازان اقدام به تأمین قطعه جهت اجراي OES 2
تعهدات خود در دوران گارانتی و وارانتی خودروها مینمایند.
این بازار مربوط به فروشگاههاي سطح کشور و همچنین تعمیرگاههاي عمومی و آزاد میباشدکه ارتباط خاصی با خودرو AM 3
سازان ندارند .
گزارش

نوشته طرح تولید قطعات لاستیکی خودرو اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>