طرح تولید قطعات برنجی

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات برنجی میباشد. این مطالعات در
قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول
مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد
نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي
اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم
بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و
مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی
کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات برنجی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک)
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات برنجی میباشد. این قطعات بصورت شیرآلات
و قطعات مورد استفاده در گاز رسانی انتخاب شده است.
شیرآلات گاز رسانی نوعی خاصاز شیرآلات بشمار می آیند که از دقت بسیار بالائی
برخوردار بوده و بعنوان قطع و وصل کننده جریان گاز مورد استفاده قرار می گیرند.
از نقطه نظر تنوع، قطعات و شیر آلات گازي به گروه هاي زیر طبقه بندي می گردند:
شیر ربع گرد در اندازه هاي مختلف ·
شیر دستی وسایل گاز سوز ·
شیرهاي کنترل چند کاره وسایل گاز سوز ·
قطعات و اتصالات ·
هر کدام از شیرآلات فوق بر اساس موارد کاربرد تولید و مورد استفاده قرار می گیرند که در
ادامه توضیح لازم در مورد آنها ارائه خواهد شد.
ذیلا نمونه هایی از آنها نشان داده شده است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات برنجی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، قطعات برنجی داراي کد آیسیک ۲۹۳۰۱۵۲۲ می
باشند.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
مطابق طبقه بندي موجود در مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، شماره تعرفههاي
شیر آلات گاز رسانی بصورت زیر می باشد.
جدول شماره ۱- شماره تعرفه گمرکی محصولات طرح
محصولات شماره تعرفه حقوق ورودي
شیر ربع گرد در کلیه اندازه ها ۵۵ ۸۴۸۱۸۰۲۰
شیر دستی وسایل گاز سوز ۴۰ ۸۴۸۱۸۰۳۵
شیرهاي کنترل چند کاره وسایل گاز سوز ۱۵ ۸۴۸۱۳۰۰۰
شیرهاي کنترل چند کاره وسایل گاز سوز * ۶۰ ۸۴۸۱۸۰۱۵
* این شیرها داراي دو شماره تعرفه است
تمام اتوماتیک
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات برنجی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
-۱-۳ شرایط واردات محصول

نوشته طرح تولید قطعات برنجی اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>