طرح تولید قالپاق رینگ

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قالپاق خودرو میباشد. این مطالعات در
قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول
مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد
نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي
اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم
بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و
مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی
کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قالپاق رینگ
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک )
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قالپاق خودرو میباشد. قالپاق یک قطعه نسبتا
تزئینی در خودرو است . قالپاق ها روي رینگ هاي چرخ ها نصب شده و بدینوسیله ظاهر زیبائی
را به آن ارائه می دهد . قالپاق ها بجزء نقش زیبائی ظاهري نقش دیگري در خودرو ندارند . هر
خودرو به تعداد چرخ هاي خود نیازمند استفاده از قالپاق است .
قالپاق ها از مواد پلاستیکی ساخته می شوند و داراي انعطاف بالا و وزن بسیار پائین می
باشند و بدین ترتیب وجود آن روي چرخ ، سبب وارد آمدن هیچگونه بار اضافی بر خودرو نمی
شود .
هر قالپاق براي استفاده در رینگ خاصی تولید می شود . از اینرو به تعداد تنوع رینگ چرخ
هاي موجود خودرو ها نیاز به تنوع قالپاق خواهد بود . از طرف دیگر به منظور افزایش بازار
پسندي قالپاق ، تولید کنندگان اشکال مختلفی را در تولید قالپاق به آن اعمال می نمایند تا بواسطه
آن بتوانند با ارائه تنوع ظاهري متفاوت ، سلایق مختلف را پوشش دهند .
در اشکال زیر نمونه هائی از این نوع قطعات آمده است .
ISIC کد
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قالپاق رینگ
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، قالپاق چرخ ، داراي کد آیسیک ۳۴۳۰۱۵۱۲ می
باشند.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
شماره تعرفه گمرگی قطعات خودرو بر اساس سهم تولید داخل آنها تعیین شده است . و از
آنجائیکه قطعات مورد مطالعه در قسمت هاي مختلف خودرو داراي کاربرد هستند ، لذا نمی توان
قطعه خاصرا تعیین و شماره تعرفه دقیقی را براي آن عنوان کرد . از اینرو در جدول زیر
شماره تعرفه بر اساس تقسیم بندي وزارت بازرگانی آورده شده است .
جدول شماره ۱ – شماره تعرفه گمرکی و حقوق ورودي قطعات منفصله خودرو
شرح قطعات شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودي
قطعات منفصله براي تولید خودروهاي اتوبوسو
مینیبوس
با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد ۲۰ ۹۸۸۷۰۲۱۰ o
با ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد ۴ ۹۸۸۷۰۲۳۰ o
با ساخت داخل ۱۴ لغایت ۴۰ درصد ۱۰ ۹۸۸۷۰۲۲۰ o
قطعات منفصله براي تولید سواري
تقسیمبندي این قطعات از ۱۴ درصد ساخت داخل تا ۹۰ درصد
به صورت پلکانی میباشد.
شماره تعرفه بر حسب درصد
ساخت داخل از ۹۸۸۷۰۳۱۱ تا
۹۸۸۷۰۳۳۸ است.
حقوق ورودي بر حسب
درصد ساخت داخل از ۲۷ تا
۹۰ درصد متغیر است.
قطعات مورد مطالعه نیز در قالب تقسیم بندي بالا قرار میگیرند .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قالپاق رینگ
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است که
محدودیت خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد.
لذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح میزان ذکر شده در جدول بالا ، امکان واردات وجود
خواهد داشت.
توضیح:
همانطوریکه ذکر شد مطابق مقررات منتشر شده از سوي وزارت بازرگانی، هیچگونه
محدودیت قانونی براي واردسازي قطعات خودرو وجود ندارد، لیکن لازم است در این
خصوصبه مورد بسیار مهم زیر توجه شود.
تقسیم میگردد AM و ۳ OES2 – OEM الف – بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه ۱
و شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است.
OEM بازار Õ
در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیه میشود و لذا در صورتی که امکان
ساخت داخل براي قطعهاي موجود نباشد. خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازي قطعه مورد
نیاز مینماید. لذا واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق نمیافتد (خودروساز
قطعات وارداتی را خرید نمیکند)
OES بازار Õ
بازار خودروسازان – در این بازار قطعات براي ساختخودرو تهیه میشود. OEM1
بازار خدمات پس از فروش خودرو متعلق به خودروسازان – در این بازار خودروسازان اقدام به تأمین قطعه جهت اجراي OES 2
تعهدات خود در دوران گارانتی و وارانتی خودروها مینمایند.
این بازار مربوط به فروشگاههاي سطح کشور و همچنین تعمیرگاههاي عمومی و آزاد میباشدکه ارتباط خاصی با خودرو AM 3
سازان ندارند .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قالپاق رینگ
شهریور

نوشته طرح تولید قالپاق رینگ اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>