طرح تولید فیلتر هوا

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید فیلتر هوا براي انواع خودرو میباشد.
که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ،
ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت
افزاري و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم
سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه
گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه
گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند
کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید فیلتر هوا
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ٢
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید فیلتر هوا براي انواع خودروهاي سبک، نیمه
سنگین و سنگین میباشد. فیلتر هوا یک قطعهاي در خودرو است که عهدهدار تصفیه هواي وارده
به موتور خودرو به منظور ترکیب با سوخت و احتراق آن می باشد. فیلترها عموماً داراي
صفحهاي کاغذي هستند که آغشته به برخی مواد شیمیایی مومی شکل شدهاند. این فیلترها در
مسیر گذر هوا از محیط به موتور خودرو قرار داده میشود، به طوري که در هنگام عبور هوا از
آن، کلیه گرد و خاكها ، غبار معلق آب، دود و غیره گرفته شده و هواي تمیز وارد موتور می
گردد.
فیلتر هوا یک قطعه مصرفی در خودرو است و علت آن این است که به مرور گرد و خاك،
دوده و دیگر اجرام معلق در هوا روي فیلتر رسوب کرده و سبب کاهش و در نهایت از بین بردن
قدرت تصفیه فیلتر می شود و در این زمان است که عمر سرویس دهی فیلتر به پایان رسیده و
لذا با یک فیلتر تازه تعویضمیگردد. عمر سرویس دهی فیلتر کاملاً بستگی به میزان کارکرد
خودرو دارد. لازم به ذکر است که کلیه خودروها بدون استثناء از فیلتر هوا استفاده مینمایند و
به عبارت دیگر هیچ خودرویی بدون فیلتر هوا یافت نمیشود.
فیلترهاي هوا علاوه بر خودرو در سایر موتورهاي احتراقی نیز کاربرد دارند. موتورهاي
مورد استفاده در کشاورزي ، موتورهاي مورد استفاده در صنعت، قایقها، سمپاشها، ژنراتور
برق، لیفتراكها، جرثقیلها و … که از موتور احتراقی (بنزینی – گازوئیلی – گازي) استفاده
مینمایند نیز از فیلترهاي هوا استفاده می کنند .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید فیلتر هوا
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ٣
در اشکال زیر چند نمونه از فیلترهاي هوا نشان داده شده است.
-۱-۱-۱ دستهبندي محصول
در حالت کلی فیلترهاي هوا به چهار گروه عمده زیر تقسیمبندي میشوند:
فیلترهوا براي خودروهاي سبک o
فیلتر هوا براي خودروهاي سنگین o
فیلترهوا براي خودروهاي صنعتی o
فیلترهاي هوا براي مصارف خاص o
ماهیت کار و عملکرد هر چهار گروه فیلتر با همدیگر یکسان است و آنچه که سبب تفکیک آنها
می گردد ساختمان فیلتر، روش تولید و ابعاد ظاهري آنها میباشد.
ISIC -1-1-2 کد
فیلتر هوا مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن داراي کد آیسیک ۳۴۳۰۱۶۵۷ میباشد.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید فیلتر هوا
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ٤
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاستگذاري صادرات و واردات از کشور و همچنین
تعیین کننده قانونی مقررات آن، هیچگونه شماره تعرفه مستقلی براي قطعات مورد مطالعه ارائه
نکرده است. این وزارتخانه کلیه قطعات منفصله خودرو را صرف نظر از نوع و نام آنها در یک
مجموعه کلی طبقهبندي نموده و شماره تعرفه و حقوق ورودي به شرح زیر را براي آنها تعیین
نموده است.
جدول شماره ۱ – شماره تعرفه گمرکی و حقوق ورودي قطعات منفصله خودرو
شرح قطعات شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودي
قطعات منفصله براي تولید خودروهاي
اتوبوسو مینیبوس
با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد ۲۰ ۹۸۸۷۰۲۱۰ o
با ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد ۴ ۹۸۸۷۰۲۳۰ o
با ساخت داخل ۱۴ لغایت ۴۰ درصد ۱۰ ۹۸۸۷۰۲۲۰ o
قطعات منفصله براي تولید سواري
تقسیمبندي این قطعات از ۱۴ درصد ساخت
داخل تا ۹۰ درصد به صورت پلکانی میباشد.
شماره تعرفه بر حسب درصد
ساخت داخل از ۹۸۸۷۰۳۱۱ تا
۹۸۸۷۰۳۳۸ است.
حقوق ورودي بر حسب
درصد ساخت داخل از ۲۷ تا
۹۰ درصد متغیر است.
ماخذ : کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی
گزارش

نوشته طرح تولید فیلتر هوا اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>