طرح تولید فيبر نوري

طرح حاضر مطالعه امكان سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد كابل هاي فيبر نوري
است. (FIBEROPTIC )
خدمات مخابراتي از اجزاء عمده اقتصاد ملي و جهاني بشمار م ي روند زيرا علاوه بر سود آوري هنگفت
نقش اساسي و محوري در ارتقاء سطح اقتصاد ي ، اجتماعي و فرهنگي ايفا م ي نمايند . به همين دليل
شركتهاي بسياري راغب به سرمايه گذاري د ر بخش هاي مختلف شبكه مخابرات گرديده اند. اين
سرمايه گذاريها گردش مالي مطلوب، ارائه خدمات متنوع و گسترده ، تبعات اجتماعي مانند ايجاد اشتغال،
بهبود وضع بهداشت و درمان ، ارتقاء سطح دانش عمومي و تخصصي ، امنيت ، صرفه جويي در وقت و
انرژي و غيره بسياري ديگر را د ر پي دارند . ايجاد شبكه هاي انتقال فيبر نوري امروزه يكي از مهمترين
زير ساخت هاي مخابراتي است كه به دليل مزاياي آن بيشتر از ساير روش هاي انتقا ل ، حتي ماهواره ها،
مورد توجه قرار گرفته و نياز به آن سبب شده در بسياري از كشورها از جمله ايران ، تلاش براي ايجاد
زير ساخت هاي آن مورد توجه قرار گيرد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي فيبر نوري
۲
ايجاد كارخانه توليد فيبر هاي نوري باسرمايه اي حدود ۵۰۵۵۰ ميليون ريال و با استفاده از مزايا و
تسهيلات دولتي و بانكي امكان پذير است . اين طرح علاوه بر اشتغالزايي مي تواند علاوه بر برآوردن
نياز داخلي ، اولويت صادراتي نيز دا شته باشد . بررسي هاي دقيق تر براي استفاده از تكنولوژي هاي
جديد و دانش فني نو ، براي حضور در بازارهاي جهاني ضروري است.
لازم به ذكر است كه تمامي محاسبات انجام گرفته در مطالعات امكان سنجي مقدماتي بر پايه داده هاي
ثانويه و موجود بوده و سودآوري آن نيز با توجه به برآوردهاي مقدماتي فروش مورد تاييد است . اما
براي بررسي جامع و كامل، مطالعه دقيق نتايج سرمايه گذاري، تهيه پرفورما هاي مربوطه و تماس با
شركت هاي خارجي انتخاب ي ، انجام مطالعات مشروح امكان سنجي بر پايه داده هاي اوليه پيشنهاد
مي شود.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي فيبر نوري
۳
۲٫ هدف
هدف از اين طرح مطا لعات مقدماتي امكان سنجي براي احداث كارخانه توليد كابل هاي فيبر نوري
مي باشد. مطالعات امكان سنجي مقدماتي بر اساس داده هاي ثانويه و با امكان خطاي ( FIBER OPTIC)
۲۰ درصد برآورد مي گردد . با توجه به اهميت گسترش ارتباطات و راحتي انتقال اطلاعات از طر يق
فيبر نوري و سرمايه گذاري با اولويت صادرات ايجاد كارخانه فيبر نوري مي تواند مفيد باشد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي فيبر نوري
۴
۳٫ ضرورت و اهميت
گسترش ارتباطات و راحتي انتقال اطلاعات از طريق سيستم هاي انتقال و مخابرات فيبر نوري يكي از
پر اهميت ترين موارد مورد بحث در جهان امروز است . سرعت دقت و تسهيل از مهمترين ويژگي هاي
مخابرات فيبر نوري مي باشد . يكي از پر اهميت ترين موارد استفاده از مخابرات فيبر نوري، آساني
انتقال در فرستادن سيگنال هاي حامل اطلاعات ديجيتالي است كه قابليت تقسيم بندي در حوزه زماني را
دارا مي باشد . بدين معني كه مخابرات ديجيتال تامين كننده پتانسيل كافي براي استفاده از امكانات
مخابره اطلاعات در پكيج هاي كوچك انتقا ل ، دريك حوزه زماني معين است . براي مثال عملكرد
مخابرات فيبر نوري با توانايي ۲۰ مگا هرتز با داشتن پهناي باند ۲۰ كيلو هرتز داراي گنجايش
۰ درصد مي باشد. / اطلاعاتي ۱
امروزه ان تقال سيگنال ها به وسيله امواج نوري به همراه تكنيكهاي وابسته به انتقال ، شهرت و آوازه
سيست مهاي انتقال ماهواره اي را به شدت مورد تهديد قرار داده است . دير زماني ست كه اين مطلب كه
نور مي تواند براي انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار گيرد به اثبات رسيده است و بش ر امروزه
توانسته است كه از سرعت فوق العاده آن به بهترين وجه استفاده كند.
در ۱۵ سال اخير با پيشرفت ليزر به عنوان يك منبع نور بسيار قدرتمند و خطوط انتقال فيبر هاي نوري
فاكتور هاي جديدي از تكنولوژي و تجارت بهتر را براي انسان به ارمغان آورده است.
مخابرات فيبر نوري ابتدا به عنوان يك مخابرات از راه دور قرار دادي تلقي مي شد كه در آن امواج
نوري به عنوان حامل يك يا چند واسطه انتقال استفاده مي شد . با وجود آنكه امواج نوري حامل
سيگنالهاي آنالوگ بودند اما سيگنال هاي نوري همچنان به عنوان سيستم مخابرات ديجيتال بدون تغيير
باقي مانده است.
سرعت تحولات و پيدايش فناوري هاي نوين ، تنوع خدمات پيشرفته و تقاضاي فزاينده براي اين خدمات،
لزوم استفاده بهينه از منابع مالي و انساني و گسترش روز افزون بازار رقاب ت ، موجب گرديده تا
نگرش به صنعت مخابرات در قياس با ساير صنايع متفاوت باش د . اين نگرش هوشمندانه مبين اين
واقعيت است كه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، نيروي محركه توسعه در همه ابعاد است و اين
مهم ، ضرورت هاي توسعه را متجلي مي گرداند .
در اين راستا برنامه هاي پنجساله، توسعه شبك ه هاي مخابراتي مبتني بر فناوري نوري را در دستور
كار خود قرار داد .
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي فيبر نوري
۵
اهداف طرح شامل موارد زير بوده است.
• پاسخ دهي به نيازهاي ارتباطي برنامه هاي توسعه ي كشور
• بستر سازي براي حضور شركت هاي دولتي و غير دولتي در بازار مخابرات
• سوق دادن جامعه به سمت جامعه اطلاعات
• سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي
• ارائه خدمات مورد نياز جامعه در حد مطلوب
• رفع موانع و تنگناها براي پياده سازي دولت الكترونيكي
• حضور موثر در دهكده جهاني
• ايجاد زير ساخت لازم براي تجارت الكترونيكي
• ايجاد شاهراه ارتباطي جهت حمل ترافيك
• ايجاد قطب ارتباطات منطقه اي در داخل كشور و تقويت توان راهبردي
( POP) • امكان حضور گسترده و فعال در تمام نقاط كشور از طريق نقاط حضور
• حضور در بازار رقابتي
• امكان دسترسي به شبكه هاي نوري يكپارچه
ايجاد شبكه يكپارچه مخابراتي توسعه پذير و قابل انعطاف
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي فيبر نوري
۶
۴٫ معرفي محصول
در اين بخش صنعت فيبر نوري معرفي و مزايا ي سرمايه گذاري در آن به اجمال مشخص خواهد شد.
( FIBER OPTIC) 1-4 . فيبر نوري
۳) و كد تعرفه ۸۵۴۴۷۰۱۰ رشته هاي بلند و ۱۳۰۱۴۱۰) فيبرهاي نوري با كد آيسيك ۳۱۳۰
نازكي از شيشه بسيار خالصند كه ضخامتي در حدود قطر موي انسان دارند . آنها در
بسته هايي بنام كابل هاي نوري كنار هم قرار داده مي شوند و براي انتقال سيگنا ل هاي نوري در
فواصل دور مورد استفاده قرار مي گيرند .
در سال ۱۸۸۰ ميلادي الكساندر گراهام بل، ۴ سال بعد از اختراع تلفن موفق به اخذ امتياز
نامه اي در زمينه مخابرات امواج نوري براي دستگاه خود با عنوان فوتو تلفن گرديد . اگرچه
شايد بت وان اين واقعه را اولين علائم براي انتقال اطلاعات از طريق نور دانست اما در آن زمان
و تا سالها بعد اين ايده زياد مورد توجه قرار نگرفت.
بعد از اختراع ليزر در سال ۱۹۶۰ ميلادي، ايده بكارگيري فيبر نوري براي انتقال اطلاعات شكل
گرفت . خبر ساخت اولين فيبر نوري در سال ۱۹۶۶ همزمان در انگليس و فرانسه اعلام شد. فيبر
توليد شده در هر دو كشور بطور يكسان ضعيف و عملا در انتقال اطلاعات مخابراتي قابل
استفاده نبود . اما در سال ۱۹۷۶ با كوشش فراوان محققين تلفات فيبر نوري توليدي شديدا
كاهش داده شد و به مقداري رسيد كه قابل مقايسه ب ا سيم هاي كوكسيكال مورد استفاده در
شبكه مخابرات بود.
فناوري فيبرنور ي از سال ۱۹۸۰ ميلادي به بعد به شكل سريعي توسعه ياقت و سبب شد كه
همواره مخابرات نوري بعنوان يك انتخاب مناسب مطرح باشد . در فاصله ۵ سال تا سال ۱۹۸۵
ميلادي در دنيا نزديك به ۲ ميليون كيلومتر كابل نوري نصب شده و مورد بهره برداري قرار
گرفت.
ه ۶۰ ، فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه فيبر نوري در مراكز تحقيقاتي &#۱۰۴۹۷۰۳; در ايران نيز در اوايل ده
منجر به تاسيس مجتمع توليد فيبر نوري در پونك تهران گرديد و عملا در سال ۱۳۷۳ توليد
فيبرنوري با ظرفيت ۵۰,۰۰۰ كيلومت ر در سال در ايران آغاز شد . اولين فيبر نوري بين شهري
به ط ول ۵۴ كيلومتر بين تهران و كرج در سال ۱۳۶۸ اجرا گرديد و در ادامه آن طرح فيبر نوري
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۷
امكان سنجي مقدماتي فيبر نوري
۷
چهار مسير با طول ۵۱۶ كيلومتر در مسيرهاي

نوشته طرح تولید فيبر نوري اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>