طرح تولید عصاره گیري از گیاهان داروئی

عصاره گیري از گیاهان داروئی
مقدمه
گیاهان داروئی اگر چه از دیرباز براي آدمیان آشنا و در بسیاري از مواقع مرهم دردهاي بشري بوده
است اما پیشرفت هاي علمی و فن آوري طی سه دهه اخیر اهمیت و نقش سازنده گیاهان داروئی را در
تامین نیازهاي بشر به ویژه در حیطه دارو و درمان دو چندان ساخته است. امروزه به مدد بهره گیري از
روشها و فنون تخصصی، ترکیبات موثره این گیاهان شناسایی و استخراج شده و در ساخت انواع داروها
و ترکیبات شفابخش بکار گرفته می شود. بشر در حال حاضر در جستجوي داروهاي برتر و موثرتر براي
درمان بیماري هایی همچون سرطان با استفاده از عصاره گیاهان داروئی می باشد.

با توجه به مراجع علمی نزدیک به ۷۰ % داروهاي شیمیایی موجود از اجزاء گیاهی و نباتات هستند
و غالب اسانس هاي خوراکی و صنعتی، رنگ ها و عصاره هاي مورد مصرف در صنایع غذایی داراي
منشاء گیاهی هستند.
دکتر سعید وافقی ، دبیر انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشور به لحاظ
وجود گیاهانی که قابلیت استفاده دارویی دارند، غنی است چرا که جغرافیاي کشور به گونه اي است
که انواع آب و هوا در نقاط مختلف کشور وجود دارد. وي اظهار داشت: در برخی موارد این گیاهان با
عصاره گیري آن تبدیل به دارو می شوند اما متاسفانه بخش زیادي از این گیاهان دارویی در کشور براي
استخراج ماده دارویی به صورت ماده خام و با قیمت بسیار پایین به کشورهاي دیگر صادر می شود و با
قیمت چندین برابر به ایران وارد می شود. هم اکنون ۶۵ واحد تولید کننده دارویی در کشور وجود دارد
که فقط حدود ۶ واحد آن به تولید داروي گیاهی اختصاص دارد اما با توجه به حجم بسیار این گیاهان
در کشور ، این تعداد کارخانه بسیار کم است و حداقل باید ۳۰ کارخانه در این زمینه ایجاد شود.
الف) معرفی محصول
(ISIC -1 نام و کد محصول (آیسیک
مشخص شده ISIC این محصول تحت نام عصاره هاي گیاهی با کد ۱۵۴۹۱۳۱۰ در لیست ۳
است. همچنین عصاره شیرین بیان با کد ۱۵۴۹۱۳۱۱ قابل دسترسی است.
-۲ شماره تعرفه گمرکی
این مشخصات بر اساس مطالب فصل سیزدهم کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۵ بر
اساس سرفصل انگم ها؛ صمغ ها؛ رزین ها و سایر شیره ها و عصاره هاي نباتی تنظیم گردیده است.
جدول ۱- شماره تعرفه گمرکی عصاره هاي گیاهی
SUQ شماره تعرفه نوع کالا حقوق ورودي
– ۱۳۰۲ شیره و عصاره هاي نباتی
kg — 13021200 از شیرین بیان (*) ۱۵
kg — 13021300 از رازك ۱۰
kg — 13021400 از بابونه گاوي یا از ریشه نباتات داراي ماده حشره کش ۱۰
kg — 13021900 سایر ۱۰
(*) براي عصاره شیرین بیان که برحسب درصد، بیش از ده درصد ساکاروز داشته باشد یا به شکل
شیرینی عرضه شود طبق تعرفه ۱۷۰۴ عمل می شود.
-۳ شرایط واردات
(http://www.irtp.com) . براي عصاره گیاهان داروئی شرایط وارداتی ذکر نشده است
-۴ بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی)
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: ·
استاندارد ملی شماره ۷۱۶۷ : تانن ها تهیه محلول عصاره هاي (جامد، خمیري و پودر
شده) تاننی گیاهی آیین کار
استاندارد ملی شماره ۷۲۴۸ : اسانس ها و عصاره هاي معطر- اندازه گیري پس ماند بنزن – روش
آزمون
استاندارد ملی شماره ۱۶۱۹ : روش اندازهگیري عصاره محلول در آب سرد , در ادویه و چاشنی
استاندارد ملی شماره ۱۳۶۲ : روش اندازهگیري عصاره الکلی در ادویه و چاشنی
استاندارد ملی شماره ۱۰۳۱ : اندازه گیري عصاره اتري غیر فرار در ادویه وچاشنی ها
استاندارد ملی شماره ۲۳۴۳ : عصاره شیرینبیان
کلیه استانداردهاي فوق از طریق سایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به آدرس
قابل دسترسی می باشند. (www.isiri.org)
استانداردهاي بین المللی که در ارتباط با این محصول می باشد عبارتند از:
(ISO) سازمان استاندارد جهانی ·
ISO ٤٧١٤:١٩٩٨ Essential oil and aromatic extracts – Determination of
residual benzene content.
ISO/R ll٠٨: Spices and Condiments Determination of NON-Volatile
Ether Extract.
ISO/R ٩٤٠: spices and condiments determination of alcohol soluble
extract.
ISO/R ٩٤١: Spices and condiments Determination of cold water
soluble extract.
(

نوشته طرح تولید عصاره گیري از گیاهان داروئی اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>