طرح تولید شیر مرکب خودرو

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی
و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري سرمایهگذاران مورد
استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید شیر مرکب خودرو میباشد. این مطالعات
در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت
خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري
مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز
براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان
محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید
باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه
صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید شیر مرکب خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک )
محصول مورد نظر طرح حاضر، تولید شیر مرکب خودرو میباشد . این قطعه از اجزاء سیستم
گاز سوز خودرو هستند . اجزاء سیستم گاز سوز خودرو شامل رگلاتورها ، سوپاپ هاي مخازن ،
شیر پرکن ، شیر مرکب و مخزن می باشد .
داراي کاربرد است و می توان به آن عنوان ( LPG ) شیر مرکب در سیستم هاي گاز مایع
دستگاه تبخیر کننده گاز مایع نیز اطلاق کرد .
سهمیه بندي بنزین که از مدتی پیش در کشورمان اجرا گردیده است ، سبب شده است که
سیل عظیمی از مردم جهت گاز سوز کردن خودروهاي خود به مراکز انجام دهنده این کار مراجعه
نمایند و لذا محدودیت ظرفیت قطعه سازي در کشور و همچنین محدود بودن ظرفیت کار واحدهاي
نصب کننده این تجهیزات روي خودروها سبب شده است که نوبت هاي یک ساله و حتی بیشتر نیز
براي مشتریان متقاضی گاز سوز کردن خودروها تعیین گردد .
در حالت کلی سیستم هاي گاز خودرو دو نوع می باشند .
LPG سیستم هاي گاز سوز ·
در این سیستم از گاز مایع استفاده می گردد و لذا شیر مرکب در این سیستم ها نقش تبخیر
کننده را بر عهده دارد . در سالهاي اولیه گازسوز کردن خودروها از این نوع گاز استفاده می شده
عوضشده بطوریکه در حال ( CNG ) است ولی از چندین سال گذشته سیستم فوق به گاز فشرده
حاضر به نوعی می توان گفت که سیستم گاز مایع روشی منسوخ شده در کشور است .
CNG سیستم هاي گاز سوز ·
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید شیر مرکب خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
در این روش از گاز فشرده شده متان در سیستم سوخت خودروها استفاده می گردد . در
حال حاضر کل سیستم هاي مورد استفاده در کشور از این نوع است و لازم به ذکر هستیم که در
این سیستم ها شیر مرکب ( محصول مورد مطالعه طرح حاضر ) کاربرد ندارد .
ISIC کد
شیر مرکب مورد مطالعه داراي هیچگونه سابقه تولیدي در وزارت صنایع و معادن نمی باشند
از اینرو نمی توان کد آیسیک خاصی را براي آنها عنوان نمود .
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
شیر مرکب یک قطعه از مجموعه قطعات خودرو می باشد و با مراجعه به مقررات صادرات و
واردات وزارت بازرگانی نتیجه گیري شده است که طبقه بندي این قطعات بر اساس درصد ساخت
داخل آنها می باشد و لذا هیچگونه شماره تعرفه مستقلی براي قطعات خودرو از جمله قطعه مورد
مطالعه وجود ندارد . از اینرو در جدول زیر شماره تعرفه بر اساس تقسیم بندي وزارت بازرگانی
آورده شده است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید شیر مرکب خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
جدول شماره ۱ – شماره تعرفه گمرکی و حقوق ورودي قطعات منفصله خودرو
شرح قطعات شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودي
قطعات منفصله براي تولید خودروهاي
اتوبوسو مینیبوس
با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد ۲۰ ۹۸۸۷۰۲۱۰ o
با ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد ۴ ۹۸۸۷۰۲۳۰ o
با ساخت داخل ۱۴ لغایت ۴۰ درصد ۱۰ ۹۸۸۷۰۲۲۰ o
قطعات منفصله براي تولید سواري
تقسیمبندي این قطعات از ۱۴ درصد ساخت
داخل تا ۹۰ درصد به صورت پلکانی میباشد.
شماره تعرفه بر حسب درصد
ساخت داخل از ۹۸۸۷۰۳۱۱ تا
۹۸۸۷۰۳۳۸ است.
حقوق ورودي بر حسب
درصد ساخت داخل از ۲۷ تا
۹۰ درصد متغیر است.
قطعات مورد مطالعه نیز در قالب تقسیم بندي بالا قرار میگیرند .
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است که
محدودیت خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد.
لذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح میزان ذکر شده در جدول بالا ، امکان واردات وجود
خواهد داشت.
توضیح:
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید شیر مرکب خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
همانطوریکه ذکر شد مطابق مقررات منتشر شده از سوي وزارت بازرگانی، هیچگونه
محدودیت قانونی براي واردسازي قطعات خودرو وجود ندارد، لیکن لازم است در این
خصوصبه مورد بسیار مهم زیر توجه شود.
تقسیم میگردد و AM و ۳ OES2 – OEM الف – بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه ۱
شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است.
OEM بازار Õ
در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیه میشود و لذا در صورتی که امکان ساخت
داخل براي قطعهاي موجود نباشد. خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازي قطعه مورد نیاز
مینماید. لذا واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق نمیافتد (خودروساز قطعات
وارداتی را خرید نمیکند)
OES بازار Õ
است. OEM شرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده براي بازار
AM بازار Õ
در این بازار شرایط رقابتی برقرار است. لذا در صورتی که قطعات وارداتی قابلیت رقابت به
لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت.
مراکز گاز سوز کردن خودروها Õ
بازار خودروسازان – در این بازار قطعات براي ساختخودرو تهیه میشود. OEM1
بازار خدمات پس از فروش خودرو متعلق به خودروسازان – در این بازار خودروسازان اقدام به تأمین قطعه جهت اجراي OES 2
تعهدات خود در دوران گارانتی و وارانتی خودروها مینمایند.
این بازار مربوط به فروشگاههاي سطح کشور و همچنین تعمیرگاههاي عمومی و آزاد میباشدکه ارتباط خاصی با خودرو سازان AM 3
ندارند .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید شیر مرکب خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۶
پیشتر

نوشته طرح تولید شیر مرکب خودرو اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>