طرح تولید شمش روي

مقدمه
تولید هر محصول در درجه نخست در صورت داشتن مشتریان بالقوه و بازار مصرف مناسب
توجیهپذیر خواهد بود. بررسی بازار عرضه و تقاضاي شمش روي با توجه به حجم قابل توجه
سرمایهگذاري موردنیاز براي احداث کارخانه از اهمیت ویژهاي برخوردار میباشد. هدف از
بررسی بازار عرضه و تقاضاي شمش روي ، رسیدن به تخمینی قابل قبول از میزان تراز یا
برآیند عرضه و تقاضاي این محصول و بررسی امکان فروش محصولات تولیدي در بازارهاي
داخلی یا خارجی میباشد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید شمش روي میباشد. این مطالعات در
قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول
مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد
نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي
اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم
بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و
مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی
کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید شمشروي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک )
و از نقطه نظر متالورژیکی و (Nonferrous) فلز روي و آلیاژهاي آن در دسته فلزات غیرآهنی
علیالخصوصاز دید ریختهگري، در دسته فلزات و آلیاژهاي سفید قرار دارد. روي یکی از فلزات
دانه درشت میباشد که در درجه حرارت محیط از شکنندگی زیاد برخوردار است. در حرارت
۱۰۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد داراي قابلیت تغییر شکل مکانیکی میباشد که با توجه به ساختمان
a = و نسبت ۱٫۸۵ C = 4.936A وa = 2.569A کریستالی آن که منشور و با اضلاع ثابت
c
میباشد از خاصیت آنیزوتروپیک (چند سویی) شدید برخوردار است.
روي با وجود تبلور در شبکه منشور فشرده برخلاف منیزیم و برلیوم از خواص شدید فلزي
برخوردار نمیباشد و به دلیل عدم تطابق همسایگی در صفحات افقی نسبت به قائم عددهاي
همسایگی ۶ و ۶ در بعضی از منابع فقط عدد همسایگی ۶ براي آن منظور گردیده است که از
که مختصغیرفلزات میباشد نیز تبعیت میکند. A-N قانون
۴۱۹ درجه سانتیگراد ذوب و / روي فلزي است به رنگ سفید مایل به آبی که در درجه حرارت ۴
در درجه حرارت ۹۰۶ درجه سانتیگراد تبخیر میگردد. روي از فشار بخار بسیار زیاد برخوردار
است و عملا دًر حالت مذاب خاصیت جذب و حل گازهاي متعارف را ندارد.
۶۵ و عدد اتمی ۳۰ همراه با کادمیوم و جیوه بین / جرم اتمی ۳۸ Zn روي با علامت اختصاري
ستون دوم و سوم جدول تناوبی قرار دارد. عدد اکسیداسیون فلز روي همیشه ( ۲+) میباشد.
روي در هوا از فیلم نازکی از اکسید و یا کربنات پوشیده میشود که فلز را از اکسیداسیون بعدي
که در درجات حرارتی کمتر از ۲۰۰ درجه سانتیگراد از فشردگی زیاد ZnO حفاظت میکند. فیلم
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید شمشروي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
برخوردار است، مقاومت روي را در مقابل اکسیژن و خورندگی آب و املاح دریایی تضمین
بسیار بالاتر از (E.M.F) میکند. بدین ترتیب گرچه روي در سري نیروي الکتروموتوري
هیدروژن قرار دارد با این حال آب به سختی بر آن تأثیر میکند. علت عدم تأثیر آب بر روي،
حضور لایه اکسید روي است که در آب نامحلول میباشد. روي همچنین در مقابل آهن نقش آند
را بازي میکند و سرعت خوردگی کم و یکنواختی دارد.
از لحاظ خواصمتالورژیکی و ریختهگري روي داراي خواصویژه و بالایی میباشد. فشار بخار
بالاي آن، عدم جذب گازها، شدت اکسیداسیون پائین، نقطه ذوب کم و سیالیت خوب باعث شده
که روي از خواص ریختهگري بالایی برخوردار گردد بویژه آلیاژهاي روي که در ریختهگري
تحت فشار مصرف زیادي در ساخت قطعات ظریف و با اشکال پیچیده دارند.
ISIC کد
اطلاعات مربوط به کارخانجات تولید کننده روي در کشور در آمار ارائه شده توسط وزارت
مشخصه این محصول ۲۷۲۰۱۳۳۵ و تحت عنوان تولید کنندگان شمش ISIC صنایع و معادن کد
روي درج شده است.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
کد تعرفههاي گمرکی شناسایی شده براي درج صادرات و واردات شمش روي ، بر اساس آمار
منتشر شده توسط گمرك جمهوري اسلامی ایران به ترتیب جدول زیر می باشد
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید شمشروي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
جدول شماره ۱- تعرفه گمرکی کالا
نام محصول کد تعرفه
روي به صورت کار نشده و روي غیر ممزوج. ۷۹۰۱
۹۹ درصد یا بیشتر روي دارد. ۷۹۰۱۱۱ / – که از لحاظ وزن ۹۹
۹۹ درصد روي دارد. ۷۹۰۱۱۲ / – که از لحاظ وزن کمتر از ۹۹
-۱-۳ شرایط واردات محصول
تنظیم بازار از طریق واردات است و سیاست دولت براي این محصول تعادل بازار از طریق
واردات است و هیچ گونه شرایط خاصی براي واردات این محصول در نظر گرفته نشده است.
فلز روي به شکلهاي مختلفی نظیر سنگ معدن و کنسانتره، شمش و زاماك، پروفیل، تخته، نوار،
پولک، گرد، مجسمه، آخال و … به کشور وارد می شود. کدهاي تعرفههاي گمرکی شناسایی شده
براي درج صادرات و واردات شمش روي، بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرك جمهوري
اسلامی ایران به ترتیب جدول ذیل میباشد.
جدول شماره ۲- مشخصات گمرکی کالا
حقوق ورودي
شماره
تعرفه
نوع کالا
کد سیستم
هماهنگ کننده حقوق
گمرکی
سود
بازرگانی
۹۹ %یا بیشتر روي ۱۱ ۴ ۷۹۰۱۱۱ / روي غیر ممزوج با وزن ۹۹
۹۹ %یا کمتر روي / ۷۹۰۱ روي غیر ممزوج با وزن ۹۹ ۱۱ ۴ ۷۹۰۱۱۲
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید شمشروي
شهریور ۱۳۸۶

نوشته طرح تولید شمش روي اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>