طرح تولید شافت هاي فولادي

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید شافت هاي فولادي میباشد. این
مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ،
ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید شافت هاي فولادي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید شافت هاي فولادي میباشد.
در صنعت براي انتقال حرکت چرخشی مورد استفاده قرار می گیرند و ( shafts ) شافت ها
تقریبا به جرأت می توان گفت که هیچ ماشین یا تجهیزي در جهان وجود ندارد که در آن عامل
چرخنده وجود داشته باشد ولی شافت در آن بکار نرفته باشد . از نگاه شکلی می توان گفت که
شافت یک میله فولادي است که روي آن چرخ دنده ، پولی ، غلتک ، چرخ زنجیر و دیگر ادوات
محرك نصب شده و بواسطه آن شافت شروع به چرخشنموده و این چرخش بوسیله سایر
ادوات متحرك به اجزاء یا ماشین دیگر منتقل می گردد .
جنس شافت ها از فولاد بسیار محکم ساخته شده و بواسطه آن قدرت تحمل بار پیچشی
بسیار بالا به آن داده می شود .
شافتها یک محصول واسطه اي محسوب می گردند که خود در تولید سایر محصولات
صنعتی مورد استفاده دارند .
در اشکال زیر نمونه هایی از شافت هاي فولادي مورد استفاده در صنعت آورده شده است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید شافت هاي فولادي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
از نقطه نظر تنوع ، شافتها را می توان به صورت زیر طبقه بندي کرد :
شافت موتورهاي الکتریکی ·
این شافت ها حالت عمومی داشته و براساس قدرت قابل انتقال ، دور ، گشتاور ، شرایط محیطی
کار و دیگر معیار هاي مکانیکی طراحی ، ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند . الکتروموتورها
، پمپ ها ، کمپرسورها و غیره موارد استفاده از این نوع شافت ها می باشند و به همین خاطر هم
شافت هاي فوق تحت عنوان شافت موتورهاي الکتریکی نامیده می شوند . این نوع شافت ها
قابلیت استاندارد سازي را داشته و لذا می توان بصورت قطعه سازي آنها را تولید و عرضه کرد.
شافت هاي جعبه دنده ·
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید شافت هاي فولادي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
این شافت ها در جعبه دنده ها ، چرخ دنده ها ، و دیگر سیستم هاي انتقال قدرت مورد استفاده
دارند . این نوع شافت ها قابلیت استاندارد سازي را دارا می باشند و لذا می توان آنها را نیز
بصورت قطعه سازي تولید و عرضه کرد .
شافت هاي خاص ·
این شافت ها در ماشین مخصوصمانند توربین ها و ماشین هاي مخصوصمورد استفاده قرار
می گیرند .
این نوع شافت ها قابلیت استاندارد سازي را ندارند و لذا تولید و مصرف آنها تحت سفارش
مشتري و دقیقا بر اساس ماشین مورد استفاده طراحی و تولید می گردد .
در طرح حاضر هدف تولید شافت هاي الکتروموتور و جعبه دنده می باشد .
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن ، شافت هاي فولادي داراي کد آیسیک ۳۴۳۰۱۲۱۶
می باشند.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
با مراجعه به کتاب مقررات وزارت بازرگانی ، نتیجه گیري شده است که محصول مورد
مطالعه از شماره تعرفه مستقلی برخوردار نمی باشد و لذا به نظر می رسد که این محصول در
سرفصل زیر طبقه بندي شده باشد .
مصنوعات ساخته شده از مفتول فولادي از طریق آهنگري ۷۳۲۶۲۰ ·
-۱-۳ شرایط واردات محصول
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید شافت هاي فولادي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
پیشتر اشاره شد که شماره تعرفه مستقلی براي شافت ها وجود ندارد از اینرو در مورد
شرایط واردات آن نمی توان اظهار نظر کرد لیکن با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات
وزارت بازرگانی، و مقایسه شرایط واردات محصولات مشابه ، به نظر نمی رسد که محدودیت
خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود داشته باشد .
لذا با پرداخت حقوق گمرکی که معادل ۱۵ درصد است ، امکان واردات وجود خواهد داشت.
-۱-۴ بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
با مراجعه به فهرست استانداردهاي تدوین شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،
نتیجه گیري شده است که هیچ استانداردهاي ملی براي محصولات مورد مطالعه تدوین نشده
است .
از طرف دیگر محصول مورد مطالعه ، قطعه صنعتی است که در ماشین آلات مختلف داراي
کاربرد است . این قطعات خود به عنوان یک محصول واسطه در تولید یا تعمیرات خودرو،
ماشینآلات صنعتی، کشاورزي، تجهیزات و غیره مورد استفاده دارد. از اینرو ماهیت این قطعات
طوري است که نمیتوان استاندارد خاصی را براي آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا
بینالمللی براي این قطعات وجود ندارد. ولی باید گفت که تولید این قطعات تحت مشخصات فنی
ارائه شده از طرف طراح قطعه صورت میگیرد که به نوعی نیز میتوانیم مشخصات فوق را به
عنوان الزامات و استانداردهاي مورد نیاز در تولید تلقی نماییم. مشخصات فنی قطعات در قالب
نقشه فنی، برگ آنالیز مواد اولیه مصرفی و برگ مشخصات مکانیکی و متالوژیکی از طرف
مهندس طراح ارائه میگردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازنده گان امري اجتناب ناپذیر است
.
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید شافت هاي فولادي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۶
-۱-۵-۱ بررسی قیمتهاي داخلی

نوشته طرح تولید شافت هاي فولادي اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>