طرح تولید سیم و کابل برق

اهمیت سیم و کابل ·
کاربرد نهایی هر فلز تابع خواصآن می باشد. مهمترین خاصیت فیزیکی مس، قابلیت هدایت
الکتریکی و حرارتی آن می باشد. مسبعد از نقره بالاترین قابلیت هدایت الکتریکی را دارد. به
همین دلیل ۵۰ درصد مصرف مس در جهان و با در نظر گرفتن کاربرد آلیاژهاي مسی در ۷۰
درصدآن مربوط به بخش صنایع الکتریکی و مخابرات است. همچنین هدایت حرارتی مس
منجر به کاربرد آن در تولید مبدلهاي حرارتی و بخصوصرادیاتور اتومبیل گردیده است.
مقاومت به خوردگی مناسب مس منجر به کاربرد آن در صنایع کشتی سازي، اسکله سازي و
صنایع شیمیایی شده است.جدول ذیل عمده موارد مصرف محصولات مسی در آمریکا را
نشان می دهد:
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید سیم وکابل
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
جدول شماره ۱- انواع کاربرد محصولات مسی در بخشهاي مختلفصنعت در امریکا
نوع کاربرد
درصد
از کل مس
محصولات نیمه تمام
مورد استفاده
علت اصلی
انتخاب مس
مخابرات ۱۳,۹ سیم مس خواصالکتریکی
حمل و نقل ۱۳,۸ تسمه مسی و برنجی سیم مسی مقاومت به خوردگی، انتقال حرارت، خواص
الکتریکی
تجهیزات گرم کن ۱۲,۲ لوله مسی، مفتول برنجی، ریختگی مقاومت به خوردگی، ماشینکاري
مصارف ساختمانی سیم ۱۰,۴ سیم مسی خواصالکتریکی
وسایل صنعت سنگین ۷,۵ تمامی مواد مسی مقاومت به خوردگی، سایش و خواصالکتریکی
تهویه هوا ۶,۴ لوله هاي مسی انتقال حرارت، شکل پذیري و مقاومت به
خوردگی
شیرآلات صنعتی ۵,۱ مفتولهاي برنجی ریختگی ماشینکاري
مصارف قدرت ۴,۱ سیم مس و میلگرد خواصالکتریکی
کاربردهاي عمومی ۳,۸ سیم و لوله مسی خواصالکتریکی، انتقال حرارت
سیمهاي کنترل و
روشنایی ۳,۱ تسمه آلیاژي و سیم مسی خواصالکتریکی
الکترونیک ۲,۳ تسمه آلیاژي و سیم مسی خواصالکتریکی
بستها ۲,۲ سیم برنجی ماشینکاري، مقاومت به خوردگی
صنایع نظامی ۱,۷ تسمه و لوله برنجی قابلیت شکل پذیري و ساخت
ضرب سکه ۱,۳ تسمه مسی و آلیاژي مقاومت به خوردگی، خواصالکتریکی
مبدلهاي حرارتی ۱ صفحه ولوله هاي آلیاژي انتقال حرارت، مقاومت به خوردگی
تجهیزات ساختمانی ۱,۲ مفتول و تسمه برنجی مقاومت به خوردگی، شکل پذیري
مرجع: بررسی صنعت سیم و کابل و مفتول در کشور- دانشگاه امام حسین (ع)
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید سیم وکابل
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
با توجه به جدول بالا ملاحظه می شود که خواصهدایت الکتریکی، مقاومت به خوردگی، و
هدایت حرارتی مس به ترتیب در ۸ ،۹ ، و ۵ مورد عامل اصلی انتخاب از ۱۶ مورد کاربرد بوده اند.
ویژگیهاي مطلوب مس مصرف آن را بویژه در صنایع الکتریکی افزایش داده است. به طوري
که در قرن بیستم سومین فلز پر مصرف جهان بعد از آهن و آلومینیوم بوده است.
مصارف سیم وکابل در انتقال انرژي الکتریکی ·
انرژي الکتریکی از نیروگاهها با فشار قوي معمولاً بیش از ۶۳ کیلوولت بفواصل طولانی منتقل
شده و در مبادي ورودي مراکز و شهرها به فشار متوسط معممولاً ۱ تا ۶۳ کیلوولت تبدیل و در
نهایت با فشار ضعیف کمتر از یک کیلوولت جهت مصارف صنعتی، کشاورزي، و خانگی توزیع
می شود. اگر انرژي الکیتریکی خون جوامع در نظر گرفته شود سیستمهاي انتقال و توزیع و یابه
عبارت دیگر سیم و کابل رگهاي جامعه و جهان صنعتی محسوب می شوند.
عامل موثر و عمده بر مصرف مس بعنوان هادي سیم و کابل برق رقابت موجود بین مس و
آلومینوم می باشد ضریب هدایت الکتریکی وزن مخصوص، نوع محصول وقیمت عوامل عمده در
انتخاب جنس هادي سیم وکابل می باشند. هدایت الکتریکی آلومیینیوم ۶۳ درصد مس، وزن
مخصوصآلومینیوم در حدود ۳۰ درصد مس و قیمت آن ۶۰ درصد قیمت مس می باشد.استفاده
از آلومینیوم به جاي مس براي عبور جریان مشخصی سبب افزایش سطح مقطع هادي و در نتیجه
افزایش مقدار مواد عایق می شود اما هزینه هاي تمام شده کمتر سیم و کابل الومینیوم استفاده از
هادیهاي آلومینیومی را به جاي هادیهاي مسی در سیم و کابل فشار ضعیف توجیه می نماید.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید سیم وکابل
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
همچنین در خطوط انتقال هوایی اعم از فشار متوسط وقوي در صورتی که حجم اهمیت نداشته
باشد وزن مخصوصکمتر آلومینیوم هزینه هادي و استقرار خطوط را کاهش داده و در مقایسه
با کابلهاي استاندارد و گرانقیمت مسی امکان استفاده گسترده آن را فراهم می سازد. در خطوط
فشار قوي زیر زمینی کابلهاي مسی مرجح هستند. از طرف دیگر سطح آلومینیوم به شدت اکسید
می شود و مقاومت مخصوصآن افزایش می یابد با توجه به محدودیت سطح مقطع هادیهاي
آلومینومی و عدم امکان تولید مقرون بصرفه رشته هاي آلومینیومی براي تولید سیم وکابلهاي
انعطاف پذیر(افشان) و تقاضاي فزاینده مصارف الکتریکی تمایل به استفاده از هادیهاي مسی
روندي صعودي دارد.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید سیم وکابل
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
-۱ معرفی محصول
( -۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳ -۱
نام محصول مورد نظر طرح، انواع سیم و کابل برق فشار ضعیف (سیم و کابل با روکش
کمتر از یک کیلو ولت بعنوان کالاي واسطه اي در انتقال وتوزیع نیروي برق (PVC) پلاستیک
مورد استفاده قرار می گیرد.
طبقه بندي سیم و کابل ·
تقسیم بندي سیم و کابل برمبناي الگوهاي متعددي صورت می گیرد. بر طبق بررسیهاي انجام
شده، سیم وکابل بر مبناي پنج ویژگی زیر تقسیم بندي می شوند
-۱ پوشش سیم و کابل
-۲ مواد سازنده هادي
-۳ تعداد هادي در کابل
-۴ نوع عایق و پوشش محافظ
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید سیم وکابل
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۶
-۵ نوع مصرف
در این بررسی، تقسیم بندي سیم و کابل به نحوي صورت می گیرد که حاوي تمامی رده هاي
سیم و کابل تولیدات داخلی، واردات-صادرات و مصرف می باشد. براین مبنا تقسیم بندي اولیه
سیم و کابل بر اساس نوع مصرف بدین قرار می باشد.
الف – سیم و کابل برق با هادي مسی
ب- سیم و کابل برق با هادي غیر مسی
ج- سیم لاکی
د- سیم وکابل مخابراتی
تقسیم بندي سیم و کابل برق یک کیلوولت و کمتر(فشارضعیف) ·
-۱ سیم
– با روپوشاز پلاستیک
– با روپوشاز لاستیک
– با روپوشاز پنبه یا کاغذ و مواد مشابه
– لخت هوایی
– سایر موارد
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح

نوشته طرح تولید سیم و کابل برق اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>