طرح تولید سیم خار دار

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید سیم خاردار فلزي میباشد. این مطالعات
در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید سیم خار دار
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک)
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید سیم خاردار فلزي میباشد.
سیم خاردار فلزي ، سیم هاي به هم بافته شده می باشند که تکه هاي سیم بصورت خار
روي آن نصب می گردد . سیم خاردارها بعنوان یک مانع و حصار در محوطه ها و ساختمان ها
داراي کاربرد می باشند .
شکل بافت سیم خاردارها به چند نوع مختلف می باشند که این اختلاف در نوع بافت سیم
بوده و هر کدام متناسب با نیاز تولید می گردند .
سیم هاي خاردار عموما در عرض ۲ متر و به طول نا محدود ساخته شده و به شکل توپ در
بازار عرضه می گردد .
از نقطه نظر تنوع ، سیم خاردار فلزي را می توان به صورت زیر طبقه بندي کرد :
سیم خاردار ساده ·
سیم خاردار حلقوي ·
سیم خاردار دوبل ·
سیم خاردار سنگین ·
هر کدام از سیم خاردار فوق بر اساس موارد کاربرد تولید و مورد استفاده قرار می گیرند که در
ادامه توضیح لازم در مورد آنها ارائه خواهد شد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید سیم خار دار
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
قطر سیم مورد استفاده در بافت سیم خار دار از یک میلی متر به بالا می باشد . همچنین سطح
سیم به منظور جلوگیري از زنگ زدگی گالوانیزه می گردد .
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن ، سیم خاردار فلزي داراي کد آیسیک ۲۸۹۹۱۲۳۳
می باشند.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
مطابق طبقه بندي وزارت بازرگانی شماره تعرفه سیم خاردار ۷۳۱۳۰ تعیین گردیده است .
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است که
محدودیت خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد.
لذا با پرداخت حقوق گمرکی که معادل ۲۵ درصد است ، امکان واردات وجود خواهد داشت.
-۱-۴ بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
با مراجعه به فهرست استانداردهاي تدوین شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،
هیچگونه استاندارد خاصی براي سیم خاردار مشاهده نشده است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید سیم خار دار
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۵-۱ بررسی قیمتهاي داخلی
قیمت سیم هاي خاردار بر اساس مشخصه هاي زیر تعیین می گردد:
ضخامت سیم ·
پوششسیم ·
نوع بافت سیم ·
با توجه بر مطالب ذکر شده می توان گفت که تنوع سیم ها بالا بوده و هر کدام از آنها از قیمت
متفاوتی برخوردار هستند ، لیکن بطور متوسط قیمت ۱۵۰۰۰ ریال براي هر کیلو سیم را می توان
بعنوان یک قیمت عمومی در نظر گرفت .
-۱-۵-۲ مروري بر قیمتهاي جهانی سیم خاردار فلزي
قیمت جهانی سیم خاردار بطور کامل تابع قیمت جهانی فولاد است . لذا با توجه بر اختلاف
قیمت اندك فولاد در کشورمان با قیمت هاي جهانی ، می توان گفت که قیمت سیم خاردار در
بازارهاي جهانی آنچنان با قیمت هاي داخلی اختلاف ندارد .
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
سیم هاي خاردار بعنوان محصولات مورد استفاده براي حصار کشی ، دیوار کشی و
حفاظت فیزیکی اماکن مختلف داراي کاربرد هستند .
ذیلا برخی موارد کاربرد عمده فهرست گردیده است .
حصار کشی اماکن ·
استفاده در محوطه مراکز نظامی و انتظامی ·
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید سیم خار دار
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
استفاده در بالاي دیوارها به منظور جلوگیري از ورود افراد ·
حصار کشی حریم جاده ها ·
حصار کشی زمین هاي کشاورزي ، باغ ها و … ·
حصار کشی مناطق ورود ممنوع ·
-۱-۷ بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
از نقطه نظر کالاهاي جایگزین می توان گفت که سیم خاردارها داراي کالاي جایگزین نمی
باشند . البته در برخی کاربرد ها مانند استفاده از فنس ها می تواند به جاي سیم خاردار انجام
گیرد ولی با توجه بر هزینه هاي بالاي فنس به نسبت سیم خاردار ، در مجموع می توان بدون
جایگزین بودن سیم خاردار را با اطمینان کامل پذیرفت .
-۱-۸ بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز
سیم خاردارها با توجه بر موارد کاربرد آن در جامعه ، در ردیف کالاهاي عمومی قرار می
گیرد از اینرو اهمیت آن نیز در سطح کلاهاي عادي و غیر استراتژیک می باشد .
-۱-۹ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
محصول مورد مطالعه در برخی از حوزه هاي صنعت و خدمات عمومی کشورها داراي
کاربرد است ، از اینرو می توان گفت که تولید و مصرف آنها در کلیه کشورهاي جهان عمومیت
دارد . لیکن در کشورهاي صنعتی تولید و مصرف آن از حجم بالاتري به نسبت سایر کشورهاي
جهان برخوردار می باشد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید سیم خار دار
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۶
-۱-۱۰ معرفی شرایط صادرات

نوشته طرح تولید سیم خار دار اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>