طرح تولید ریخته گري تحت فشار آلومینیوم

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از طریق ریختگري تحت
فشار آلومینیوم میباشدکه در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و
مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس
بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص
چگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت
ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ریخته گري تحت فشار
آلومینیوم
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصولات مورد مطالعه طرح حاضر، انواع قطعات صنعتی میباشد که از طریق ریختگري تحت
( DIE CASTING) فشار آلومینیوم تولید میگردند. این روش در صنعت تحت عنوان دایکاست
آلومینیوم معروف می باشد .
آلومینیوم فلزي است سبک، با رنگ روشن، مقاوم در مقابل بسیاري از عوامل شیمیایی مانند
زنگ زدگی ، خوردگی و غیره و این خواصبارز آن سبب شده است که در بسیاري از تجهیزات
، ماشینآلات و ابزارآلات کاربرد آن روز به روز عمومیت پیدا نماید. قطعات تولید شده از
۳ برابر از فولاد سبکتر است و لذا بسیاري از لوازم خانگی، ماشینهاي / آلومینیوم به میزان ۲
اداري، ماشینآلات صنعتی، خودروها، هواپیما و حتی صنایع نظامی که در آنها وزن داراي
اهمیت بالا میباشد داراي کاربرد است.
قطعات صنعتی آلومینیومی به روش هاي مختلف تولید میگردند که ریختگري تحت فشار
یکی از روشهاي تولید این قطعات است. (Die Casting)
در این روش فلز مذاب آلومینیوم تحت فشار پرس به داخل قالب تزریق شده و قطعه تولید
میگردد. اصلی ترین علل استفاده از روش ریختهگري تحت فشار، عدم قابلیت تولید قطعه از
طریق روش هاي دیگر تولید میباشد که این امر به واسطه پیچیدگی فنی قطعات به وجود میآید.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ریخته گري تحت فشار
آلومینیوم
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
دستهبندي محصول
ریختگري تحت فشار آلومینیوم عموماً براي تولید قطعات کوچک مورد استفاده قرار میگیرد.
فشار تزریق، اندازه قالبها و توان ماشینآلات از جمله محدودیتهاي فنی تولید قطعات به شمار
میآیند. وزن قطعات تولیدي این روش از چند گرم تا حدود ۳۰۰۰ گرم میباشد. قطعات بزرگتر
عموماً از طریق ریختگري عادي تولید میگردند.
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، قطعات صنعتی تولید شده از طریق ریختگري تحت
فشار آلومینیوم داراي کد آیسیک ۲۷۳۲۱۱۱۳ میباشد.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
قطعات آلومینیومی تولید شده از طریق ریختگري تحت فشار آلومینیوم داراي کاربرد بسیار
متنوع مانند قطعات خودرو، قطعات ماشینهاي اداري، لوازم خانگی، ماشینآلات صنعتی، هواپیما،
صنایع نظامی و غیره کاربرد دارد. این قطعه یک محصول واسطهاي محسوب میگردد. از اینرو
شماره تعرفه مستقلی براي آن تدوین نشده است و عموماً این قطعات را در قالب مجموعههاي
مورد استفاده آن دستهبندي مینمایند. علیایحال یکی از موارد کاربرد قطعات مورد مطالعه،
ساخت اتصالات لولهکشی میباشد که در این حالت شماره تعرفه ۷۶۰۹ براي آن وجود دارد.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ریخته گري تحت فشار
آلومینیوم
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات بازرگانی ، نتیجهگیري شده است که محدودیت
خاصی براي واردات قطعات تولید شده از طریق ریختگري آلومینیوم وجود ندارد و لذا کلیه
واردکنندگان میتوانند به هر تعداد اقدام به واردسازي آن نمایند.
حقوق ورودي این قطعات برحسب موارد استفاده از ۱۵ تا ۴۰ درصد متغیر است.
-۱-۴ بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
قطعات آلومینیوم، یک محصول واسطهاي هستند که خود در ساخت دیگر تجهیزات و
ماشینآلات داراي کاربرد میباشند. بنابراین به صورت مستقل استاندارد خاصی براي آنها
وجود ندارد. تولید این قطعات تحت نقشهجات و الزامات فنی قطعه صورت میگیرد که این امر را
میتوان نوعی استاندارد تولید تلقی کرد. البته استاندارد ملی شماره ۱۵۹۴ در ارتباط با آنالیز
آلیاژ قطعات آلومینیوم تدوین گردیده است .
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۵-۱ بررسی قیمتهاي داخلی
همانطوري که در قسمت معرفی موارد کاربرد قطعات صنعتی تولید شده از طریق ریختگري
تحت فشار آلومینیوم ذکر شد، این قطعات در بسیاري از صنایع مختلف داراي کاربرد هستند که
این گستره عظیم مصرف، سبب شده است که قطعات آلومینیومی با اشکال فنی مختلف و در
اوزان متفاوت تولید و عرضه گردد. از اینرو براي تعیین قیمت، لازم است نوع دقیق قطعه
مشخصشده و متناسب با آن قیمت ارائه گردد. به عنوان مثال در مورد کاربرد این قطعات در
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید ریخته گري تحت فشار
آلومینیوم
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
صنعت خودرو، میتوان گفت پوسته اویل پمپ خودرو

نوشته طرح تولید ریخته گري تحت فشار آلومینیوم اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>