طرح تولید درخشان کننده هاي نوري Glow in Dark

نام و کد محصول [ ۱
به هر پدیدة فیزیکی که در آن از طریقی به جزء افزایش دماي صرف یک ماده، نور تولید شود
لومینانس گوییم. این واژه از واژة یونانی لومینوس به معنی درخشان گرفته شده است. این پدیده با ساختار
اتمی ماده در ارتباط می باشد. به درستی مشخص نیست از چه زمان براي انسان این پدیده شناخته شده
است، اما مسلماً از گذشته هاي دور، نور افشانی بعضی از مواد در اثر حرارت آتش و یا هنگام شکسته شدن
سنگ ها توجه بشر را به خود جلب کرده است. پدیده لومینانس که بطور عموم به تابش نور توسط یک ماده
اطلاق می شود، خود شامل دو نوع تابش می باشد.
الف)فلورسانس
ب)فسفرسانس
فسفر سانس و فلورسانس پدیده هایی هستند که در آنها یک ماده خاص که بطور عام به آن فسفر
گفته می شود پس از قرار گرفتن در مقابل نور مرئی یا غیرمرئی یا عوامل خارجی نظیر ضربه خوردن،
گرم شدن، مالش وخراش این را در خود ذخیره می کند و سپس آن انرژي را به صورت طیفی از امواج مرئی
در طول مدت زمانی منتشر می کند، اگر این به عنوان شباهت این دو پدیده باشد تفاوت آنها در اختلاف
١٠ ثانیه – زمانی بین این دو دریافت تابش یا به عبارت دیگر دوام تابش است. اگر زمان تحریک کمتر از ٨
١٠ ثانیه باشد آن را فسفرسانس – باشد، این پدیده را فلورسانس گوییم و اگر زمان تحریک بیشتر از ٨
می نامیم. به عبارتی در فسفرسانس تحریک طولانی وتشعشع طولانی تري داریم و در فلورسانس تحریک کوتاه
و تشعشع کوتاهتري داریم. این نور افشانی سرد و رنگین است و ارتباطی به سوختن، اکسیداسیون و یا تولید
حرارت ندارد. در فلورسانس که نمونه آن نور لامپ فلورسنت خانگی (مهتابی) یا صفحه تلویزیون است تابش
آنی است و تقریباً بلافاصله بعد از قطع نور تمام می شود. در حالیکه در فسفرسانس که نمونه آن اسباب
بازیها و وسایل شب نما است، ماده پس از قطع نور نیز تا مدتی به تابش ادامه می دهد که مقدار آن بسته به
ماده مورد استفاده دارد که می تواند از چند ثانیه تا چند روز و حتی چند سال طول بکشد.
براي اولین بار جورج استوکس در اوایل سال ۱۸۰۰ میلادي دریافت فلوریت (یک نوع سنگ) در اثر
قرار گرفتن در معرض تابش نور فرابنفش خورشید، رنگ فلورسنت آبی از خود نشان می دهد. وي پس از
۴
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران درخشان کننده هاي نوري
مطالعات مفصل نام فلورسانس را از کانی فلوریت الهام گرفت. بر این اساس کانی ها و موادي که این ویژگی را
به نمایش می گذارند فلورسنت نامیده می شوند.
نور افشانی لومینانس پس از قطع تابش نور فسفرسانس نامیده می شود. این نام تنها به دلیل شباهت
ظاهري این پدیده به نور حاصل از سوختن فسفر در تاریکی براي آن انتخاب شده است اما ارتباطی با فسفر
ندارد. برخی از مواد و کانی ها براي چند لحظه فسفرسانس هستند در حالیکه برخی دیگر براي مدت طولانی
به نوردهی (ولو به شدت ناچیز) ادامه می دهند. بعضی از کانی ها تا چند سال پس از تابش نیز به نور افشانی
خود ادامه می دهند.
اساس پدیده لومینانس همان برانگیختگی الکترون ها است. می دانید که در یک اتم الکترونها در
وضعیت هاي انرژي مختلفی نسبت به هسته قرار دارد که به آنها تراز هاي الکترونی گفته می شود ویژگی هر
تراز انرژي معلوم و مشخص آن است که با افزایش فاصله تراز از هسته افزایش می یابد. یک الکترون تنها در
این ترازها و با انرژي هاي ویژه می تواند به دور هسته بچرخد و نمی تواند هر انرژي دلخواهی داشته باشد. در
وضعیت عادي که هیچ انرژي اضافی وجود ندارد الکترونها به ترتیب ترازهاي انرژي اتم را از پایین به بالا پر
می کنند و به ترازي که هر الکترون در این وضعیت اشغال می کند تراز پایه اي آن گفته می شود که پایدارترین
وضع براي آن است.
اگر در این حالت یکی از الکترونها که معمولاً الکترون تراز آخر است به هر طریقی از جنبش هاي
گرمایی گرفته تا برخورد فوتون و ذره انرژي می گیرد و این انرژي با اختلاف انرژي تراز پایه با یکی از ترازهاي
بالاتر برابر باشد الکترون انرژي را جذب می کند و با احتمال مشخصی به تراز بالاتر می رود. در این وضعیت
الکترون برانگیخته شده است اما از آنجا که حالت پایه پایدارتر است این گذار و برانگیختگی معمولاً زیاد طول
نمی کشد و الکترون به سرعت از تراز انرژي پایه به تراز انرژي دیگري که انرژي کمتري دارد بر م یگردد. در
ضمن این فرآیند اختلاف انرژي دو تراز را به صورت یک فوتون که فرکانس آن به این اختلاف انرژي وابسته
است آزاد می کند. اگر فرکانس این تابش در محدوده نور مرئی قرار بگیرد ما آن را به صورت تابش لومینانس
خواهیم دید.
۵
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران درخشان کننده هاي نوري
در شکل زیر تغییرات سطوح انرژي در اثر تابش نور نشان داده شده است.
شکل ۱: چگونگی تغییر سطوح انرژي در اثر تابش نور
مثال عینی از پدیدة فسفرسانس، کرمهاي شب تاب می باشند. از بین مواد فلورسانس می توان به روي
سولفید اشاره نمود که در پوشش داخلی لامپهاي مهتابی خانگی کاربرد دارد.
آلومینات استرانسیم از جدیدترین مواد فسفرسانس می باشد که در تهیه وسایل اسباب بازي کاربرد
دارد. بعضی مواقع ممکن است شما موادي را ببینید که می درخشند ولی به انرژي احتیاجی ندارند. یکی از
مثالها بر روي عقرب ههاي ساعت هاي گران قیمت است. در آنها مادة فسفرسانس را با یک عنصر رادیو اکتیو
سبک مثل رادیوم مخلوط می کنند تا تشعشع دائمی این ماده رادیو اکتیو نقش نور شارژ کننده ماده
فسفر سانس را بازي کند.
امروزه بسیاري از کارخانه ها با بهر هگیري از رنگهاي مخلوط با مواد فسفرسانس که رنگهاي ش بتاب
نیز نامیده می شوند، در محصولات خود با رقباي سنتی خود رقابت می کنند. برخی از کاربردهاي ابتکاري که
با استفاده از این رنگها انجام می شود به شرح زیر است:
-۱ چاپ سیلک روي پارچه و …
-۲ پوشش مجسمه
-۳ ساخت اسباب بازي
-۴ به عنوان رنگ در تزریق پلاستیک
۶
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران درخشان کننده هاي نوري
-۵ ساخت گل مصنوعی که در شب نور میدهند
-۶ علائم هشدار دهنده
-۷ رنگ آمیزي ساختمان
-۸ نقاشی ماه ستاره و … در سقف اتاق
پرداخته « درخشان کننده هاي نوري » با مقدمه اي که بیان شد به بررسی طرح مورد نظر با عنوان
می شود. این مواد محصولاتی هستند که نور را در خود ذخیره نموده و در تاریکی بازتاب می نمایند. این مواد
عمدتاً ترکیبات خاصی از استرانسیوم، آلومینیوم و روي می باشند. مثال کاربردي از این محصولات آلومینات
استرانسیم است.
طبق بررس یهاي انجام شده از وزارت صنایع و معادن، دفتر آمار و اطلاع رسانی، هیچ کد تعرفه اي با
عنوان درخشان کننده هاي نوري ثبت نگردیده است. تحقیقات انجام شده فقط منحصر به این عنوان نگردید
و بررسی ها با عناوینی از قبیل : نورتاب، نورزا، ترکیبات استرانسیوم و … صورت گرفت که هیچ کد آیسیک ۳
یافت نگردید.
[ -۱-۲ شماره تعرفه گمرکی [ ۴] و [ ۵
طبق بررسی هاي انجام شده از اداره کل گمرك و کتاب قوانین و مقررات گمرك جمهوري اسلامی
ایران کدهاي تعرفه مرتبط با این محصولات عبارتند از :
کد تعرفه : ۳۲۰۶۵۰۰۰ : محصولات غیرآلی از انواعی که به عنوان نورتاب بکار می روند.
-۱-۳ شرایط واردات :
بر اساس مقررات صادرات و واردات گ مرك جمهوري اسلامی ایران شرایط واردات دو کد تعرفه فوق
به شرح زیر می باشد:
۷
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی

نوشته طرح تولید درخشان کننده هاي نوري Glow in Dark اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>