طرح تولید توري فلزي

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید توري هاي فلزي میباشد. این مطالعات
در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید توري فلزي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک)
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید توري هاي فلزي میباشد.
توري هاي فلزي ، منسوج هاي مشبک می باشند که از سیم فلزي بافته می شود . توري ها
داراي انواع مختلف می باشند که این تنوع در ارتباط با ابعاد چشمه تور و همچنین قطر سیم بکار
رفته در بافت آن ، پوشش سطح سیم و در نهایت طرح بافت می باشند .
توري ها عموما در عرض ۲ متر و به طول نا محدود ساخته شده و به شکل توپ در بازار
عرضه می گردد .
از نقطه نظر تنوع ، توري هاي فلزي را می توان به صورت زیر طبقه بندي کرد :
توري هاي فلزي استاندارد ·
توري هاي فلزي مرغی ·
توري هاي فلزي سرند ·
توري هاي فلزي مخصوصساختمان ·
هر کدام از توري هاي فوق بر اساس موارد کاربرد تولید و مورد استفاده قرار می گیرند که در
ادامه توضیح لازم در مورد آنها ارائه خواهد شد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید توري فلزي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
ذیلا نمونه اي از آنها نشان داده شده است .
قطر سیم مورد استفاده در بافت تور از ۰,۲ میلی متر به بالا می باشد . همچنین سطح سیم
بصورت گالوانیزه و عادي انتخاب و استفاده می گردد .
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن ، توري هاي فلزي داراي کد آیسیک ۲۸۹۹۱۲۳۱
می باشند.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
مطابق طبقه بندي وزارت بازرگانی شماره تعرفههاي متعددي براي توري هاي فولادي
تعیین گردیده که در جدول زیر آورده شده است .
تورهاي تار و پود از فولاد زنگ نزن ۷۳۱۴۱۴
سایر تورها ۷۳۱۴۱۹
تورهاي اندود شده با روي ۷۳۱۴۳۱
آبکاري شده یا اندود شده با روي ۷۳۱۴۴۱
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید توري فلزي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است که
محدودیت خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد.
لذا با پرداخت حقوق گمرکی که معادل ۲۵ درصد است ، امکان واردات وجود خواهد داشت.
-۱-۴ بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
با مراجعه به فهرست استانداردهاي تدوین شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،
هیچگونه استاندارد خاصی براي توري فلزي مشاهده نشده است .
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۵-۱ بررسی قیمتهاي داخلی
قیمت توري ها بر اساس مشخصه هاي زیر تعیین می گردد:
ضخامت سیم توري ·
پوششسیم توري ·
اندازه چشمه توري ·
با توجه بر مطالب ذکر شده می توان گفت که تنوع توري ها بالا بوده و هر کدام از آنها از
قیمت متفاوتی برخوردار هستند ، لیکن بطور متوسط قیمت ۱۶۰۰۰ ریال براي هر کیلوگرم توري
را می توان بعنوان یک قیمت عمومی در نظر گرفت .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید توري فلزي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
-۱-۵-۲ مروري بر قیمتهاي جهانی توري هاي فلزي
قیمت جهانی توري بطور کامل تابع قیمت جهانی فولاد است . لذا با توجه بر اختلاف قیمت
اندك فولاد در کشورمان با قیمت هاي جهانی ، می توان گفت که قیمت توري در بازارهاي جهانی
آنچنان با قیمت هاي داخلی اختلاف ندارد .
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
توري ها بعنوان محصولات مورد استفاده براي حصار کشی ، بسته بندي ، حفاظت ، پرکننده
در دیوارهاي کاذب و در بسیاري از صنایع مختلف داراي کاربرد هستند .
ذیلا برخی موارد کاربرد عمده فهرست گردیده است .
بسته بندي برخی مواد ·
استفاده در پشت گچ بري ها و گچ کاري هاي ساختمان ·
استفاده در حصارها و محافظت ها ·
استفاده در درب و پنجره ·
استفاده در دیوارهاي کاذب ·
استفاده در ساخت سرند ها ·
استفاده در ساخت فیلترها ·
-۱-۷ بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
از نقطه نظر کالاهاي جایگزین می توان گفت که توري ها داراي جایگزین نمی باشند . البته
در برخی کاربرد ها مانند استفاده از توري بعنوان محافظ در درب و پنجره ها ، توري هاي
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید توري فلزي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۶
پارچه اي جایگزین توري هاي فلزي می گردند . از اینرو در این محل ها توري هاي پارچه اي
جایگزین قدرتمند براي توري هاي فلزي محسوب شده و سبب کاهش مصرف آن می گردند ولی
در سایر مکان هاي مصرف توري هاي فلزي بدون جایگزین هستند .
-۱-۸ بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز
توري سازي با توجه بر موارد کاربرد آن در صنعت ، در ردیف کالاهاي عمومی قرار می
گیرد از اینرو اهمیت آن نیز در سطح کلاهاي عادي و غیر استراتژیک می باشد .
-۱-۹ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
محصول مورد مطالعه در برخی از حوزه هاي صنعت و خدمات کشورها داراي کاربرد است
، از اینرو می توان گفت که تولید و مصرف آنها در کلیه کشورهاي جهان عمومیت دارد . لیکن در
کشورهاي صنعتی تولید و مصرف آن از حجم بالاتري به نسبت سایر کشورهاي جهان
برخوردار می باشد .
-۱-۱۰ معرفی شرایط صادرات
از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، براي صادرات محصولات تولیدي طرح هیچگونه
شرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیکن از آنجایی که این محصولات، یک کالاي صنعتی محسوب
میگردند، از اینرو ورود به بازارهاي جهانی مستلزم برخورداري تولیدکننده از شرایطی میباشد
که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شده است.
گزارش

نوشته طرح تولید توري فلزي اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>