طرح تولید ترمزهاي ضد بلوكه ABS

طرح حاضر مطالعه امكان سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد ترمزهاي
بمعناي ترمز ضد قفل است كه در جاده اي ABS مي باشد . ترمزهاي (Braking System = ABS
مرطوب و لغزنده و در شرايطي كه ممكن است چرخها از مسير خود خارج شوند سيستم ترمز ، فرمان
و چرخ را محصور كرده و در مسير مستقيم نگه ميدارد.
با توجه به بالا بودن تصادفات جا دهاي در ايران و تاكيد مسئولين حمل و نقل بر لزوم استفاده از اين
سيستم در خودروها و با عنايت به وجود كارخانه هاي خودرو سازي در ايران ، ايجاد كارخانه توليد
اينگونه سيستم هاي ترمز اهميت دارد . زيرا با وجود نياز شديد و روزافزون به اين نوع ترم ز ، در ايران
توليد كافي وجود نداشته و عمده مصرف داخلي از طريق واردات تامين مي شود.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۴
امكان سنجي مقدماتي قطعات الكتريكي
۲ (ABS- (ترمزهاي ضد بلوكه
در اين شرايط كه وجود اين نوع سيستم به صورت بخشي از استاندارد خود رو درآمده و بازار
مناسبي در ايران دار د ، احداث اين كارخانه با سرمايه اي در حدود ۳۷۱۰۰ ميليون ريا ل ، اشتغال زاي ي
حدود ۳۰ نفر و امكان استفاده از تسهيلات بانك ها سودآور بوده و مي تواند با استفاده از نوآوري و
پس از رفع نياز داخلي امكان صادرات نيز داشته باشد.
لازم به ذكر است كه تمامي محاسبات انجام گرفته در مطالعات امكان سنجي مقدماتي بر پايه داده هاي
ثانويه و موجود بوده و سودآوري آن نيز با توجه به برآوردهاي مقدماتي فروش مورد تاييد است . اما
براي بررسي جامع و كامل، مطالعه دقيق نتايج سرمايه گذاري، تهيه پرفورما هاي مربوطه و تماس با
شركت هاي خارجي انتخاب ي ، انجام مطالعات مشروح امكان سنجي بر پايه داده هاي اوليه پيشنهاد
مي شود.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۴
امكان سنجي مقدماتي قطعات الكتريكي
۳ (ABS- (ترمزهاي ضد بلوكه
۲٫ هدف
هد ف از اين طرح مطالعات مقدماتي امكان سنجي براي احداث كارخانه توليد سيستم هاي سه و چهار
مي باشد . مطالعات امكان سنجي (Anti- lock Braking System = ABS) كاناله ضد بلوكه ترمز
مقدماتي بر اساس داده هاي ثانويه و با امكان خطاي ۲۰ درصد برآورد مي گردد . با توجه به است فاده از
اين ترمزها در اتومبيل ها به صورت استاندارد و گسترش كارخانه هاي اتومبيل سازي بررسي ايجاد
كارخانه براي توليد آن مفيد مي باشد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۴
امكان سنجي مقدماتي قطعات الكتريكي
۴ (ABS- (ترمزهاي ضد بلوكه
۳٫ ضرورت و اهميت
بدون شك ، پيشرفت و بهينه سازي سيستم ترمز اتومبيل ها با سرعتي نه چندان سريع صورت گرفته
در بيشتر اتومبيلها به ABS است و خوشبختانه ا مروزه ترمزهاي سه و چهار كاناله ضد بلوكه
صورت استاندارد وجود دارد . اين سيستمها با از بين بردن حالت قفل ترمز در شرايط ويژه سبب
افزايش ايمني اتومبيل شده و كاربرد وسيعي دارد.
اهمي &#۵۹۴۲۹;ت اين گونه ترمزها نيز بيشتر در سطوح خيس و لغزنده و يا ترمز گيري در سرعت هاي بالا بيشتر
نمايان مي شود و در اين گونه موارد نيز راننده از كنترل كامل بر روي وسايل نقليه خود برخوردار
صداي نسبتاً شديد آنها در هنگام ترمزگيري بر ABS است و شايد تنها نكته منفي در مورد ترمزهاي
روي سطوح بسيار لغزنده باشد . اين صداي ل رزان كه به درون كابين نفوذ مي كند و دقيقاً در زير پدال
ترمز حس و شنيده مي شود، رانندگاني را كه تجربه ترمزگيري در اين شرايط را ندارند ، به اين اشتباه
مي اندازد كه احتمالاً قسمتي از سيستم ترمز آنها در حال خرد شدن است و به همين دليل اين رانندگان
به اشتباه از فشار پاي خود بر روي پدال ترمز مي كاهند، در صورتي كه رانندگان با تجربه تر مي دانند
اتومبيل است و در اين شرايط ABS كه شنيدن و حس كردن اين لرزش ، دليل بر سلامت سيستم ترمز
بايد بر فشار پا بر روي پدال ترمز افزود.
به تازگي استفاده از سيست م هاي كمكي و تقويت كن نده الكترونيكي و مكانيكي نيز براي هر چه بهتر
كردن فعاليت ترمزها بر روي انواع اتومبيل هاي جديد ب ه صورت استاندارد وجود دارد . اين سيستم ها
با وارد آوردن اندك فشاري به پدال ترمز فعال شده و بهترين نتيجه را در اختيار راننده قرار مي دهند.
ايجاد كارخانه توليد اين گونه سيستم هاي ترمز ، با توجه به كارخانه هاي توليد اتومبيل در ايران اهميت
ويژه دارد . علاوه بر آنكه امروزه وجود اينگونه سيستم ها بخشي از استاندارد هاي توليد اتومبيل به
شمار مي رود و كليه اتومبيل هاي توليدي جديد بايستي اين ترمزها را داشته باشند ، اتومبيل هاي
از قفل كردن ترمز در شرايط بحراني جلوگيري ABS قديمي تر نيز براي حفظ ايمني مي توانند با نصب
كنند. بنابراين وجود كارخانه توليد كننده اين سيستم ها ضرورت داشته و مي تواند بازار مناسب داشته
باشد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۴
امكان سنجي مقدماتي قطعات الكتريكي
۵ (ABS- (ترمزهاي ضد بلوكه
۴٫ معرفي محصول
و مزايا ي سرمايه گذاري در آن به اجمال ABS در اين بخش صنعت توليد سيستم ضد بلوكه ترم ز
مشخص خواهد شد.
(Anti- lock Braking System = ABS) ABS 1-4 . سيستم ضد بلوكه ترمز
۳۴۳۰۱۴۳۴ ) و كد تعرفه ) يا سيستم ترمزهاي ضد بلوكه با كد آيسيك ۳۴۳۰ ABS سيستم ترمز
۸۷۱۴۱۹۷۰ يكي از بهترين و مطمئن ترين هاست . ولي اين سيستم به صورت نخستين خود ( تك
كاناله ) داراي عيب بزرگي بود ، بدين ترتيب كه اگر هرگاه ب ه دليلي شكستگي جزئي در يكي از
لوله هاي ترمزها ب ه وجود مي آمد ، در اثر نشت مايع ترمز و يا وارد شدن هوا در سيستم كلي،
تمام سيستم ترمز از حالت فعاليت بيرون آمده و خطرآ فرين مي شد . براي از ميان برداشتن اين
عيب ، خودروسازان و يا شركت هاي توليد كننده سيستم هاي ترمز مجبور به تقسيم كردن نيروي
ترمز در دو مدار يا كانال جداگانه بودند . بدين ترتيب كه نيروي ترمز ( از طريق فشار هيدروليك )
به دو بخش يكي براي چرخ هاي جلو و ديگري براي چرخ هاي عقب تقسيم شدند .
سيستم هاي ضد بلوكه اولين بار در سال ۱۹۰۰ براي قطار و بعد ها براي هواپيما طراحي شدند.
براي اتومبيل هاي لوكس و ABS در سال ۱۹۶۰ سازندگان اتومبيل شروع به ساختن سيستم
گران قيمت كردند . سيستم هاي اوليه بطور عمده مكانيكي بود . سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي
آن با ايمني بسيار بالا از سال ۱۹۷۸ در اتومبيل هاي گران قيمت استفاده شد . در دهه ۱۹۹۰
به سرعت گسترش يافت و امروزه در بسياري از اتومبيل هاي معمولي به كار برده ABS سيستم
مي شود.
طراحي و توليد اين سيستم جديد بسيار خوب بود ولي هنوز قانع كنند ه ب ه نظر نمي رسد . چرا كه
در اين صورت ايجاد شكستگي در لوله هاي ترمز جلو و قفل يا بلوكه كردن چرخ هاي عقب ،
اتومبيل ها ب ه شدت به دور خود چرخيده و از كنترل خارج مي شدند . در اينجا بود كه سوئدي ها
ترمزهاي هيدروليكي دو SAAB راه حل اين مشكل را پيدا كردند . بدين ترتيب كه كمپاني ساب
كاناله ب ه صورت ضربدري را طراحي و توليد نمو د . بدين صورت كه چرخ سمت راست جلو ب ه
همراه چرخ سمت چپ عقب از يك كانال و چرخ سمت چپ جلو ب ه همراه چرخ سمت راست عقب
از كانال ديگر تغذيه مي شدند و كمپاني هاي اتومبيل سازي ولوو و ب ام و بر روي طرح ن سبتاً
بهتري كار كردند . بدين ترتيب كه هر دو چرخ جلو هر كدام از يك كانال ديگر تغذيه شده و دو
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۴
امكان سنجي مقدماتي قطعات

نوشته طرح تولید ترمزهاي ضد بلوكه ABS اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>