طرح تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري

مقدمه :
اکثر نیاز چاي کشور از طریق واردات چاي قاچاق تامین می شود که این امر علاوه بر ضررهاي فراوان
اقتصادي، براي مردم مسائل و مشکلات بهداشتی نیز به همراه دارد. شرکت تی نوشقصد دارد با ایجاد کارخانه
اي مجهز به جدیدترین ماشین آلات به قطبی در زمینه تهیه و توزیع چاي و مشتقات آن تبدیل شود. بدین ترتیب
علاوه بر اینکه از مصرف چاي هاي خارجی در داخل کاسته می شود، زمینه صادرات به دیگر کشورها هم
فراهم می شود.
در حال حاضر چاي تولید داخل از کیفیتمناسبی برخوردار است و اکثر مردم تمایلی به مصرف آن ندارند. از
مصادیق این امر وجود ۱۵۰ هزار تن انباشته چاي علی رغم تقاضاي زیاد بازار داخل براي چاي در انبارهاي
کشور می باشد. از راه هاي استفاده این محصولات باز فراوري آن و تبدیل آن به چاي مرغوب و با کیفیت
توسط اسانس و عصاره چاي مرغوب می باشد. بنابراین و باتوجه به آمار هاي موجود مبنی بر تقاضاي چاي و
ممنوع بودن واردات آنها بازار خوبی براي چاي خشکبازفراوري شده و کیسه اي در آینده پیشبینی می شود.
همچنین با توجه به تنوع طلبی مردم در مصرف و کمبود تمایل به مصرف نوشابه هاي گاز دار در تمام دنیا و
مصارف سرانه کشورهاي دیگر براي چاي فوري و نوشابه چاي، براي این محصولات نیز می توان بازار خوبی
در آینده پیشبینی نمود.
بوته چاي در حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در چین شناخته شده است. گیاه چاي و واریته آن به
حالت وحشی در شمال هند در ناحیه اي به نام آسام و مناطقی مانند تونکین و لائوس میروید. هم اکنون کشت
این گیاه در کشورهاي چین، هندوستان، ژاپن، سیلان، جاوه، نواحی شمالی ایران و بخشی از کشورهاي اروپائی
و آمریکاي لاتین رواج دارد. از نظر کاشت و مصرف چاي، چین اولین کشوري است که این گیاه در آن جا
بالغ بر ۲۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح کشت شده و به مصرف رسیده است. چین کشور زادبوم چاي بوده و
تولید چاي در این کشور حدود ۵۰۰۰ سال قدمتدارد. چاي در چین از قدیم مورد پسند مردم قرارداشته است.
در سالهاي اخیر، به دنبال ارتقاي سطح زندگی، مردم چین بیشتر به سلامتخود توجه می کنند و چاي به عنوان
نوعی نوشابه سبز و بهداشتی مورد علاقه بیشتر مردم قرار گرفته است. اکنون تقریبا در تمام شهرهاي چین
که در شهر بیجینگ سابقه زیادي دارد در « وو یو تاي » مدیر چایخانه « گوا لین » چایخانه وجود دارد. خانم
٦
در سالهاي اخیر، نیاز مردم به چاي به طور مستمر افزایش یافته و میزان فروش چاي چایخانه » : مصاحبه اي گفت
ما به طور روزافزون بیشتر شده است. تخمین زده می شود که میزان فروش ما سالانه با سرعت ۱۰ در صد
.« افزایشیابد
علاقه مندان چاي چینی به توسعه صنعتچاي چین نیز مساعدت کرده اند. طبق آمار موجود، در سال ۲۰۰۳
چین حدود یکمیلیون و ۲۰۰ هزار هکتار مزرعه زیرکشت چاي داشته و در مقام اول جهان جاي گرفته است.
میزان تولید سالانه چاي چین به بیش از ۷۰۰ هزار تن و ارزش تولید آن به ۳۴ میلیارد یوان رسیده است. هم
اکنون کشت چاي از نظر جغرافیائی از مدار ۴۲ درجه عرض شمالی تا ۳۳ درجه عرضجنوبی رواج دارد. از
نظر جغرافیائی کشاورزي و گیاه شناسی مکان درختان وحشی چاي را در ناحیه اي بین یونان ویکی از ایالات
جنوبی چین و همچنین شمال هندوچین و شمال شرقی هندوستان تعیین نموده اند.کشت چاي از یانگ تسه در
چین آغاز و از آنجا به سواحل اقیانوس آرام و جزایر ژاپن و سپس از سمت جنوب غرب به هندوستان،
هندوچین، جزایر اندونزي کشانده شد. بنابراین رشد کشت چاي داراي دو محور انتشار بوده است.
نام چاي در نقاط مختلفجهان
و به لهجه کانتون در جنوب « تاي » نام چاي در سراسر جهان از دو واژه چینی به لهجه آمور در شمال چین
گرفته شده است که به زبانهاي لاتین، فرانسوي، انگلیسی، آلمانی، ایتالیائی، هلندي، سوئدي نروژي و « چا » چین
و به زبان هاي روسی، ترکی، عربی، هندي، ژاپنی و پرتغالی به LE THE به فرانسه « تاي » چکواستواكبه
آمده است. « چاي » و به زبان فارسی به نام « چا »
تاریخچه پیدایشو کشت و تولید چاي در ایران
ابتدا گیاه چاي به عنوان دارو وارد گردیده و بعدها مصرف آن گسترش یافته و به دلیل افزایش مصرف چاي
برخی از بازرگانان ایرانی را که دست اندر کار تجارت آن بودند، به فکر انداخت که به کشت و تولید چاي در
ایران بپردازند.
نخستین کسی که به این کار اقدام نمود، حاج محمد حسین اصفهانی بود. او در سال ۱۳۰۲ هجري قمري در
زمان ناصر الدین شاه بذر چاي را از چین به ایران آورد. حاج محمد حسین در اصفهان به کشت چاي پرداخت،
اما به این کار توفیق نیافت. در گزارشها و مقالاتی که درباره بررسیهاي توسعه اقتصادي و صنعتی وزارت اقتصاد
٧
در سال ۱۳۴۹ منتشر شده است، نامساعد بودن آب و هواي اصفهان و مخالفت هاي داخلی علل این ناکامی
دانسته شده است. به هر حال کشت چاي در کشور قبل از سال ۱۲۸۰ هجري شمسی رواج نداشت و ایرانیان
قدیم به جاي چاي، قهوه می نوشیدند، به همین دلیل چاي خانه هاي سنتی امروز همان نام سنتی خود یعنی قهوه
خانه را حفظ کرده اند. در سال ۱۲۸۰ هجري شمسی از طرف دولت وقت ایران به شاهزاده حاج محمد میرزا
کاشفالسلطنه چاي کار که در آن زمان ژنرال کنسول ایران در هند بود ماموریت داده شد تا چگونگی کشت
و کار چاي سازي را بیاموزد. مرحوم چایکار پس از مدتها کار و تلاش روي مزارع چاي در هند موفق شد
اصول و فنون چاي کاري را بیاموزد، پساز آن با موافقتدولت هند دو هزار نهال را به ایران آورد بعد از مدتها
تحقیق بهترین محل کشت آن را در شهرستان لاهیجان شناخت. پس از آن مرحوم چایکاري با مشقات زیاد
قطعه زمینی به مساحت حدود شش جریب در لاهیجان و مقداري در تنکابن یافت و شروع به کشت چاي در
این دو قطعه اراضی کرد که خوشبختانه از آنها چاي معطري به دست آمد.
چاي و ارزشغذائی آن
قدیمی ترین نوشیدنی هاي رایج در جهان قهوه، کاکائو و چاي بوده است که این هر سه خاصیت تخذیري
دارند اما چاي در بدن انسان اثراتمتفاوتی بر جاي می گذارد که داراي خاصیتویژه اي است.
این نوشابه نسبت به دو نوشابه فوق آرام بخش تر و مفرح است و اگر در زمان هاي پیش برگ و گل و
ریشه آن تا اواخر قرن هشتم براي مصارف داروئی از قبیل رفع نارحتی هاي گوارشی، بدي هضم غذا، رفع
خستگی، بیماریهاي کلیوي و غیره استفاده می شده است. اکنون دم کردن برگهاي آن در حالت هاي متفاوت با
برگهاي تازه یا برگهاي پلاس شده و نیمه تخمیري و یکبار خشکشده بنام چاي اولنگ ۱ و یا برگکم
پلاسو قبل از تخمیر خشکشده به نام چاي سبز و بالاخره چاي سیاه معمولی معروفترین آنها که پساز پلاس
کردن و مالشدادن و خشککردن مصرفمی شود.
در قدیم قبایل چادر نشین جنوب شرقی چین برگ هاي ظریف و تازه چاي را بین دو کف دست مالش
داده آن را در مقابل تابشآفتاب یا آتشخشکمی کردند و سپسدم کرده آن را به عنوان آشامیدنی استفاده
می کردند.
١ Oalang
٨
کم کم نوشیدن چاي بین طبقات اشرافی و اعیان رایج شد و استفاده آن از جنبه داروئی به تفننی مبدل
گردید و چاي نوشی از مراسم مخصوصدربار امپراطوران چین شد و بعدها نوشیدن آن در تمام جهان مرسوم
گردید. امروزه چاي یکی از نوشیدنیهاي بسیار رایج کشورهاي جهان استو در اقتصاد جهانی مقام مهمی را به
خود اختصاص داده است. نوشابه چاي سرد و گرم آن ( بیشتر گرم) از دورترین نقطه قطبی یخبندان تا درون
کلبه هاي محقر وروستائیان و در مجلل ترین کاخ ها و هتل ها و رستوران ها در همه جاي جهان احساس
خستگی را از همه می زداید. در چاي بیش از سی و شش نوع پلی فنل وجود دارد که اکثراً مصارف داروئی
دارند.
چاي سرشار از آلکالوئیدي بنام کافئین است. در قدیم تصور بر آن بوده که کافئین و تئین ها دو ماده
مختلف با تاثیرات متفاوت اند ولی از سال ۱۸۸۰ میلادي معلوم گردید که کافئین و تئین تفاوتی با هم ندارند و
داراي ساختمانی مشابه اند، از آن تاریخ تئین نام خود را به کافئین داده است.
کافئین در روي سلسله اعصاب مرکزي و ماهیچه ها از جمله ماهیچه قلب و کلیه ها موثر است، نوشیدن آن در
سلسله اثر کرده و تولید بیخوابی نموده و بر فعالیتدماغی می افزاید و با مصرفآن قدرت دركاحساسها زیاد
می شود، تفکر روشن تر و سریعتر می گردد، خستگی فکري دفع می شود و اجراي کار عضلانی مخصوصاً کار
ماهیچه اي را آسان کرده برقدرت آن می افزاید اما مصرف زیاد کافئین از قسمت ذهنی به قسمت محرکه مغز
سرایتمی کند و بیمار را ابتدا بیقرار و سپسمتشنج می سازد.
کافئین مراکز تنفسی را تحریککرده و بر سرعت تنفس و زمانی بر عمق آن می افزاید و به طور کلی در
میزان ضربان نبض انسان تاثیري ندارد، عمل فشار خون را طبیعی نگه میدارد و مدر بودن کافئین به جهت آن
است که رگهاي کلیوي را متسع می کند جریان خون درون کلیه ها را زیادتر کرده و تعداد زیادي ازدانه هاي
مالپیکی ۲ کلیه ها بکار کشیده می شوند.
کافئین نه تنها بر دفع آب می افزاید بلکه دفع مواد جامد ادراري مانند اوره و اسید اوریک و املاح را نیز
زیاد می کند و از وزن مخصوصادرار می کاهد، در مداواي ورم مزمن کلیه و سر دردهاي عصبی و میگرن ۳ به
کار می رود.
٢-Malpighi
٣-Migrain
٩
نتایج یکپژوهشجدید نشان می دهد که مصرف چاي توانایی بدن را در مقابله با عفونت افزایشمیدهد.
به گفته محققین افرادي که چاي مصرف می کنند توانایی سیستم ایمنی خود را در مبارزه بابیماري ها چندین
برابر افزایشمیدهند.
در چاي سیاه و سبز ماده شیمیایی به نام ال تینین وجود دارد که سلول هاي ایمنی بدن را به حمله به
باکتریها و قارچ ها و ویروسها تحریکمی کند.
محققین دانشگاه هاروارد و بیمارستان زنان در بوستون اظهار داشتند که آنها با جدا کردن ماده ال تنین از
چاي و آزمایشهاي آن به روي چند داوطلب به وضوح تاثیرات مثبت آن را بر سیستم ایمنی مشاهده نمودند.
به گفته محققین ماده مزبور سلول هاي ایمنی در خون انسان موسوم به گا ما دلتاتی سل را تحریکبه ترشح
اینترفرون می نماید. اینترفرون ماده شیمیایی مهمی در بدن براي مقابله با عفونتاست.
بررسی خون افرادي که به مدت چهار هفته روزي ۴ فنجان چاي نوشیده یودند با خون افرادي که در طی
همین دوره فقط قهوه مصرفکرده بودند نشان داد که سلول هاي گاما دلتایی در خون گروه اول در مجاورت
با باکتري خطرناك اي کولاي ۸ برابر بیشتر از سلول هاي مزبور در خون گروه دوم ماده اینترفرون از خون
ترشح می کنند.
لازم به ذکر است که تحققیقات پیشین در مورد چاي نشان داده که مصرف چاي خطر بروز بیماري هاي
قلبی و سرطان وشکستگی استخوان در انسان را کاهشمی دهد.
از دیگر خواصچاي این است که بدلیل اینکه طبیعت چاي گرم وخشکاست و از نظر خواصمقوي
روح، فکر و معده و نیروي جنسی در سرد مزاجان و منعظ است، باز کننده گرفتگی ها و انسدادها و اعتدال
دهنده اخلاط و رقیق کننده مواد غلیظ و معرق و مدر است و سردرد را تسکین میدهد وعطشکاذب را رفع می
کند.
برگهاي چاي و جوانه هاي آن مقوي معده، ضد تشنج و معرق وتقویت کننده اعصاب، نرم کننده سینه و
مدر و آرام بخش، کمکبه هاضمه و ضد اسهال خونی ومحركقلبو مغز است.
چاي صاف کننده صدا، درخشان کننده چشم می باشد. به فعالیت هاي فکري و مغزي کمکمی کند. مجاري
بدن را باز می کند و به اصلاح مفتح است، به هاضمه کمکمی کند و آن را تقویتمی کند، نفخ را از بین می
برد و درجه حرارت بدن را تنظیم می کند. دم کرده آن براي شست و شوي چشم به عنوان محلول ضد عفونی
کننده قابضاست.
١٠
صاف کننده خون ودرخشان کننده رنگ چشم و براي خفقان و بیماري هاي قلب و انتصاب نفس و رفع
غم، یرقان، استسقاء بواسیر وبند آمدن مکرر ادرار نافع است.
چاي فعالیت عوامل سرطان زا را خنثی می کند و فشار خون وکلسترول زیاد را کاهش می دهد. به عنوان
ضد ویروسعمل می کند و همچنین به عنوان یکمایع شستو شوي دهان و ضد کرم خوردگی و فساد دندان
می باشد. داراي نیروي است که پیشرفت تصلب شرائین وتقویت عروق موبیین را به تاخیر می اندازد وباعث
رقیق کردن خون و فشار آن می شود.
چاي دندان ها را لکه دار می کند و ترشح اسید معده را تحریکمی کند بنابراین اشخاصی که زخم معده
دارند به آنها توصیه نمی شود.
در کشورهاي انگلستان و استرالیا مردم زیاد چاي می نوشند و بخش قابل توجهی از غذاي روزانه آنها را
تشکیل می دهد، در انگلیس به طور متوسط مصرف چاي براي اشخاصبالغ روزانه ۶ فنجان است که بیشتر با
شکر مخلوط کرده می نوشند. ارزش واقعی گرمازائی یک فنجان چاي ( در حدود ۱۷۰ گرم ) ۴ کالري می
باشد. همین مقدار قهوه ۱۱ کالري و همین مقدار شیر ۱۰۷ کالري انرژي تولید می کند و همین مقدار چاي با
یکقاشق سوپ خوري شیر ( ۱۰ کالري ) و یکحبه قند ( ۲۵ کالري ) مجموعاً ۴۰ کالري انرژي ایجاد می
کند که بخشدیگري از کالري مورد نیاز بدن را فراهم می کند.
درجه بندي چاي خشکسیاه
چاي خشکسیاه به دو صورتمرغوب (درجه یک) و پست(درجه سه) در این طرح مورد استفاده قرار
می گیرد.در ذیل چگونگی تعیین کیفیتچاي و درجه بندي آن آمده است.
در تعیین کیفیتچاي سیاه عوامل ذیل موثر است:
-۱ شکل ظاهري: چاي سیاه باید بدون چوب بوده، یکدستباشد، رنگآن مشکی بوده، برگآن
نباشد و بدون خاكباشد. (open) باز
-۲ رنگچاي
-۳ طعم چاي
-۴ تفاله چاي
١١
براي تعیین ۳ فاکتور بالا (بند ۲ تا

نوشته طرح تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>