طرح تولید اگزوز خودرو

مقدمه
امروزه با رشد روز افزون به کارگیري تولید انواع خودرو، این بخش از صنعت سهم عمده اي از
فعالیت هاي صنعتی را به خود اختصاص داده است. در این میان صنعت خودرو سازي به
صورت زنجیره اي از واحدهاي صنعتی مرتبط به هم در زمینه تولید و مونتاژ اجزاء و قطعات
خودرو و نیز طراحی و ارتقاء کیفیت عمل می کند و رقابت تنگاتنگی در مورد کسب سهم و نسبت
بیشتري از فروش در عرضه این صنعت وجود دارد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید اگزوز خودرو میباشد که در قالب
متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق، ابتدا محصول
مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت افزاري و نرمافزاري
مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز
براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان
محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید
باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه
صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید اگزوز خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصول مورد بررسی این طرح اگزوز خودرو می باشد که یکی از اجزاء فراگیر در کلیه
خودروها بوده و وظیفه انتقال گازهاي خروجی از خودرو را دارد. اگزوز یکی از اجزاء خودرو
می باشد که عملکرد آن هدایت گازهاي خروجی حاصل از احتراق داخلی موتور خودرو است.
اگزوز داراي دو وظیفه بسیار مهم دیگر نیز می باشد. اولین وظیفه این قطعه علاوه بر انتقال
گازهاي خروجی که قبلا ذکر شده تصفیه و کم کردن ذرات معلق موجود در این گازها پس از
عبور از مخازن و فیلتر هاي نصب شده بر روي اگزوز است توجه به این نکته ضروریست که
این مخازن و فیلترهاي نصب شده بر روي اگزوز توانایی کاهش آلاینده ها را تا ۸۰ % دارند از
اینرو با توجه به این که در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات فراروي انسانها مسائل زیست
است که مهمترین ماده خروجی از اگزوز Co محیطی و افزایش گازهاي گلخانه اي از جمله گاز ۲
خودرو می باشد بنابراین طراحی و نصب صحیح اگزوز بسیار ضروري و مهم می باشد. دومین
وظیفه بسیار اگزوز خودرو که کمتر به آن توجه می شود کاهش آلودگی صوتی می باشد که این
وظیفه نیز توسط منبع انبساط که در مجموعه اگزوز نصب شده است انجام می پذیرد. شایان
ذکر است که در صورت عدم کاهش صداي خروجی حاصل از عملکرد و احتراق موتور عملا از
این وسیله نقلیه به دلیل صداي بسیار گوش خراش و نیز خطرناك نمی توان استفاده نمود. نحوه
کاهش صداي خروجی نیز بر اساس برخورد فرکانسهاي خروجی از موتور خورو در منبع
انبساط به یکدیگر از یک مسیر رفت و برگشتی بین دو دیواره منبع انبساط بنا شده است. جهت
کاهش آلایندگی گازهاي خروجی از اگزوز خودرو نیز مبدلهاي کاتالیستی استفاده می شود عمده
گازهاي خروجی از موتور عبارتند از:
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید اگزوز خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
گازي سمی، بی بو، بی رنگ و به شدت خطر ناك است. :(Co) مونوکسیدکربن §
این ترکیبات معمولا از باقیمانده سوختی که در عملیات :(CnHn) هیدروکربن ها §
احتراق مصرف نشده است و بخار می شود تولید می گردد و در معرض نور
خورشید اکسیدانها تجزیه شده و با اکسید نیتروژن واکنش می دهند و تاثیرات بسیار
مخربی بر لایه ازن دارند.
این ترکیبات سبب ساز پدیده هاي مه دود و باران هاي :(Non) اکسیدهاي نیتروژن §
اسیدي می باشند.
جهت کاهش و ایجاد تغییرات شیمیایی در آلاینده هاي فوق از مبدل هاي کاتاسیتی فلزي
و یا سرامیکی استفاده می شود که هسته اصلی آنها بر مبناي فلز و یا سرامیک صنعتی
بوده و از لایه هاي بسیار نازك فلزات گرانبها (پلاتین، رودیوم یا پالادیوم) توسط یک
لایه واسط بر سطح مجراهاي این هسته ها پوشانده می شوند این مواد آلاینده هاي فوق
تبدیل می نمایند. علی الرغم N الذکر را به ترکیباتی همچون آب، دي اکسید کربن و ۲
استفاده از مبدل ها، کاهش آلاینده هاي خروجی خودرو ۱۰۰ % نیست بنابراین در
کشورهاي مختلف استانداردهایی براي این منظور در صنایع خودرو سازي وضع می
گردد در جدول ذیل استانداردهاي اروپایی مورد استفاده توسط عموم خودرو سازها
ارائه می گردد.
جدول شماره ۱ – میزان آلاینده هاي زیست محیطی مجاز خودرو هاي اروپا
Non Hc Co ردیف نوع استاندارد
۰/۹۷ g/Km 2/72 g/Km Euro 1 1
۰/۵ g/Km 2/2 g/Km Euro 2 2
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید اگزوز خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
۰/۱۵ g/Km 0/2 g/Km 2/3 g/Km Euro 3 3
۰/۰۸ g/Km 0/1 g/Km 1/0 g/Km Euro 4 4
ماخذ : ماهنامه صنعت خودرو
بنابراین طراحی و ساخت این قطعه که نقش بسیار مهمی در عملکرد خودرو دارد بسیار
ضروریست پروژه حاضر به منظور احداث واحد تولید انواع اگزوز خودرو بر اساس
تکنولوژي روز دنیا انجام شده است.
این محصول تحت شماره ۳۴۳۰۱۱۲۸ و شماره ۳۴۳۰۱۱۲۹ در دسته بندي کدهاي معرفی
آیسیک نسخه ۳ با نام مجموعه اگزوز و اجزاء اگزوز دسته بندي شده اند.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
اگزوز خودرو در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۵ تحت شماره تعرفه گمرکی
۸۷۰۸۹۲ با نام انباره اگزوز و لوله هاي اگزوز با حقوق گمرکی ۴ و سود بازرگانی ۲۱ طبقه
بندي شده است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید اگزوز خودرو
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است که
محدودیت خاصی براي واردات قطعات صنعتی وجود ندارد و با توجه به اینکه قطعات مورد
مطالعه نیز در فهرست قطعات صنعتی خودرو و غیره طبقه بندي می شود از اینرو مشمول
این عدم محدودیت واقع می گردد و از اینرو کلیه واردکنندگان می توانند به هر تعداد اقدام به
وارد سازي این قطعات بنمایند. همانگونه که ذکر شد مطابق مقررات منتشر شده از سوي
وزارت بازرگانی، هیچگونه محدودیت قانونی براي وارد سازي قطعات صنعتی وجود ندارد،
لیکن لازم است به مورد بسیار مهم زیر توجه شود.
تقسیم میگردد AM و OES – OEM -1 بازار قطعات خودرو در کشورمان به سه گروه
و شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است.
OEM بازار
در این بازار به طور کامل قطعات از داخل کشور تهیه میشود و از اینرو در صورتی که
امکان ساخت داخل براي قطعهاي موجود نباشد. خودروساز خود رأساً اقدام به وارد سازي
قطعه مورد نیاز مینماید. از اینرو واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق
نمیافتد (خودروساز قطعات وارداتی را خرید نمیکند)
OES بازار
است با این تفاوت که این OEM شرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده براي بازار
بازار متعلق به خدمات پس از فروش خودرو می باشد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید اگزوز خودرو
شهریور

نوشته طرح تولید اگزوز خودرو اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>