طرح تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی

مقدمه
در اين گزارش شده است كه به مراحل طراحي كارخانه پودر و روغن ماهي پرداخته شود. طرحي
كه به منظور توليد پودر ماهي به عنوان محصول اصلي و روغن ماهي به عنوان محصول فرعي مورد
ارزيابي قرار ميگيرد تا امكان توليد آن بر اساس اطلاعات در دسترس بررسي شود. اطلاعاتي كه
عموما تحقيقاتي بوده و از منابع مختلفي از جمله وزارت صنايع، اداره گمرك، سازمان شيلات و
سازمان خوار و بار ) FAO همچنين مقالاتي كه توسط سازمان هاي تحقيقاتي بين المللي از جمله
٥
شبكه بين المللي پودر ماهي) بدست آمده )FIN سازمان جهاني پودر ماهي) و )IFFO جهاني) و
است.
الف – معرفی و شناختمحصول
پودر ماهي عبارتست از محصول جامد فرآوري شده اي كه از آبگيري، پختن، جداسازي، خشك
كردن و آسياب ماهي يا ضايعات آن به دست مي آيد.
پودر ماهي داراي سطح بالايي از اسيدهاي آمينه اصلي نظير ليسئين است كه در توليدات دانه اي
كه غذاي اكثر حيوانات است كم يافت مي شود و همچنين داراي اسيد هاي آمينه ميتونين و
سيستئين با محتوا و قابليت هضم و ارزش غذايي بالا مي باشد. به علاوه شامل ويتامين هاي دسته
كولين، نياسين، اسيد پانتوتيك و ريبوفلاوين، و يك منبع خوب براي ، B و ٢ B نظير ١٢ B
كلسيم، مس، آهن، فسفر و مقدار ناچيزي از مواد معدني ديگر مي باشد.
تاریخچه پیدایشمحصول
پودر و روغن ماهي هزاران سال است كه توسط تمدن هاي مختلف مصرف ميشود بعنوان مثال در
كشور هاي شمالي، از روغن ماهي بعنوان سوخت براي روشنايي چراغ ها استفاده ميشد. نروژي ها
از حدود ٨٠٠ سال قبل از ميلاد مسيح روغن ماهي توليد مي كرده اند و از آن در برهه هاي
مختلف استفاده هاي متفاوتي از قبيل استفاده بعنوان كود و يا غذاي حيوانات مي كردند. در ژاپن
پودر و روغن ماهي تا مدتها بعنوان يك غذاي اصلي در سفره انسان ها حضور داشت.
در آمريكا صيد ميشد و با نيروي “Menhaden – در اوايل دهه اول قرن بيستم، ماهي “منهدن
وزن سنگ، روغن ماهي پخته را استخراج ميكردند و از باقي مانده آن بعنوان كود بهره مي بردند.
در دهه پنجم قرن نوزدهم، يك پرس حلزوني براي پرس ماهي پخته شده ساخته شد كه بعد ها
نوع هيدروليك آن جايگزين شد. در همين زمان بود كه روغن ماهي بعنوان ماده شيميايي اصلي در
تهيه رنگ ها، روانسازها، روغن هاي آرايشي، صابون و جوهر و … استفاده ميشد.
روغن ماهي جايگاه خود را در غذاي انسان با آمدن روغنهاي گياهي خوراكي در اواسط قرن بيستم
از دست داد.
٦
پودر ماهي در كشورهاي اسكانديناوي در سالهاي بسيار دور قبل از آن كه ماهيت غذايي آن شناخته
شود بعنوان غذام دام و طيور استفاده ميشد. بعد از جنگ جهاني دوم، استفاده از پودر ماهي بعنوان
منبع اصلي پروتئين در صنعت دامپروري شدت يافت و از همين زمان، صنعت دامپروري مدرن
آغاز شد.
در سالهاي اخير با توسعه پرورش آبزيان، پودر و روغن ماهي بعنوان افزودني هاي غذاي آبزيان
مورد استفاده قرار ميگيرند.
عمر مفید محصول:
يكي از مهمترين تركيبات پودر ماهي پروتئين آن است كه پروتئين در تركيبات خود داراي نيتروژني
است كه به مرور زمان آزاد شده و باعث از بين رفتن پروتئين ميشود. بنابرين در شاخصهاي
ازت آزاد شده) معيار قرار ميگيرد. بهتر است كه ) TVN ، تقسيم بندي پودر ماهي از نظر تازگي
پودر ماهي مدت كمي پس از توليد مصرف شود. در غير اين صورت با آزاد شدن ازت به مرور
زمان از كارايي اين محصول كاسته ميشود.
از طرفي چربي هاي موجود در پودر ماهي در مجاورت هوا اكسيد شده و باعث خرابي پودر ماهي
و پيدايش قارچ ها وكپك ها ميشود، لذا براي جلوگيري از اين امر كه به مرور زمان پس از توليد
رخ ميدهد در قسمتي از خط توليد به پودر آنتي اكسيدان افزوده ميشود كه ماندگاري محصول را
تا يك سال افزايش مي دهد.
و معضل اكسيد شدن چربي ها عمر مفيد براي محصول حداكثر يك TVN با توجه به شاخص
سال مي باشد.گرچه قاعده “هرچه تازه تر، مقوي تر” براي پودر ماهي نيز صدق مي كند.
🙁 ١-نام و كد محصول(آيسيك ٣ -١
نام تجاري محصول:
Fish عنوان تجاري اين محصول در ايران همان پودر ماهي است. اما در دنيا اين محصول را با نام
خوراكي تهيه شده از ماهي) مي شناسند كه تقريبا در تمامي دنيا با اين عنوان مبادله ) meal
اما به خاطراينكه با .(Fish Oil) ميشود. روغن ماهي نيز همين عنوان را در ايران و دنيا دارد
نيز (Fish body oil) روغني كه از كبد ماهي گرفته ميشود تمييز داده شود، آن را تحت عنوان
بيان ميكنند.
٧
“Processing and تحت کلاس ISIC اين محصول با کد ١٥١٢ در ليست ٣
مشخصشده است. preserving of fish and fish products”
٢-شماره تعرفه گمركي: -١
از طرفي در گمرگ کشور با تعرفه ٢٣٠١٢٠ تحت نام “آرد، زبره و حبه از ماهي و غيره، نامناسب
براي خوراک انسان” قاابل دسترسي ميباشد.
٣-شرايط واردات: -١
تعرفه گمركي محصول و مقايسه با ساير كشورها:
تعرفه واردات پودر ماهي تحت عنوان “آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه يا گلوله از ماهي، يا
قشر داران، صدف داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات” و با شماره تعرفه ٢٣٠١,٢٠,٠٠ به ميزان
٤ درصد ميباشد. اين درحالي است که بسياري از کشورهاي دنيا از جمله امريکا، استراليا، انگلستان،
عمارات متحده عربي و عراق براي اين محصول عوارض گمرکي در نظر نميگيرند. و در مقابل
١٣ درصد، پاکستان / تعرفه هاي کشور بحرين، عربستان صعودي، عمان و کويت ٥ درصد، ترکيه ٥
٢٠ درصد و الجزاير ٣٠ درصد ميباشد.
تعرفه گمرکی ماشین آلات:
تلمبه براي آبگون ها، حتي داراي وسيله اندازه گيري، بالابرهاي آبگونها – ٢٠ درصد
همچنين خشک کن هاي گريز از مرکز، ماشين آلات و ،(Centrifuges) گريز از مرکزها
دستگاههاي براي از صافي گذراندن يا تصفيه کردن مايعات يا گازها – ١٠ درصد.
٤- بررسي و ارائه استاندارد: -١
استانداردهاي مرتبط:
– استاندارد ملي شماره ٣٢٠٧ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران – ويژگيهاي
بهداشتي و ميكروبيولوژيكي مواد اوليه تهيه خوراك طيور و دان آماده.
– استاندارد ملي شماره ٧٢٢ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران – خوراك دام و
طيور و آبزيان، پودر گوشت، ويژگيها و روشهاي آزمون.
– استاندارد ملي شماره ٧٩٤٧ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران – خوراک دام،
پودر ماهي آئين کار
٨
قابل (www.isiri.org) * کليه استاندارد هاي فوق از طريق سايت موسسه استاندارد ايران
دسترسي ميباشد.
به (ISO) گفتني است بغير از فرهنگ لغات مرتبط با پودر ماهي سازمان استانداردهاي جهاني
و موسسه استانداردهاي (ANSI) موسسه استاندارد هاي ملي امريکا ،iso شماره ٧٠٨٨:١٩٨١
در رابطه با پودر ماهي هيچ گونه استانداري تدوين نکرده اند. (BSI) بريتانيا
٥- بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني -١
محصول:
قیمتپودر ماهی:
قيمت پودر ماهي معمولا جهاني و مشخصاست و بسته به عوامل متفاوتي تغيير مي كند و مانند
تمامي كالاهاي ديگر به ميزان عرضه و تقاضا بستگي دارد. قيمت پودر ماهي عموما به قيمت تمام
شده ماده اوليه بستگي ندارد و در واقع مي توان قيمت پودر ماهي را يك عامل ثابت و مستقل در
نظر گرفت و هر چه فاصله ميان هزينه تمام شده تا قيمت را كاهش دهيم سود ما بيشتر خواهد بود.
قيمت پودر ماهي بيشتر تابعي از ميزان عرضه آن است چرا كه با افزايش روز افزون جمعيت دنيا و
نياز بيشتر به مواد غذايي به دست آمده از دام و طيور و آبزيان، تقاضا با يك روند قابل پيش بيني
در حال افزايش است و كاهش يا افزايش عرضه در مقايسه با تقاضا تأثير به سزايي در قيمت دارد.
البته گهگاه برخي سياستهاي دولت ها و يا مراجع قانونگذار در ميزان تقاضا و همچنين توليد پودر
ماهي اثرگذار است. مثلا در اواخر سال ٢٠٠٠ كميسيون پزشكي اتحاديه اروپا مصرف پودر ماهي را
براي چهارپايان (به غير از خوك) ممنوع ساخت. در نتيجه تقاضا براي پودر ماهي به شدت كاهش
يافت و همانطور كه در نمودار زير مشاهده مي شود قيمت پودر ماهي در سالهاي اخير در ژانويه
سال ٢٠٠١ به كمترين مقدار خود رسيده بود. اما با افزايش مصرف پودر ماهي در غذاي آبزيان و
كاهش توليد آن قيمت پودر ماهي تا حدودي افزايش يافت. در اواخر سال ٢٠٠٤ اتحاديه اروپا و
سازمان شيلات كشور پرو طي تصميمي به منظور حفاظت از گونه هاي ماهيان غير خوراكي فصول
ممنوعيت صيد ماهي را افزايش دادند و اين محدوديت ها تا به امروز سال به سال افزايش
چشمگيري داشته است در نتيجه قيمت پودر ماهي همان طور كه مشاهده مي شود روند صعودي با
شيب زيادي داشته است و طبق آخرين اخبار قيمت پودر ماهي در ماه اوت سال ٢٠٠٦ به مقدار
١٤٦٠ دلار در هر تن رسيده است كه قيمتي بي سابقه براي پودر ماهي تلقي مي گردد. اما در حال
حاضر پودر ماهي با قيمت ٥٠٠٠ ريال به ازاي هر کيلو گرم در بازار داخل قابل تهيه است.
٩

 

نوشته طرح تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>