طرح تولید ابزار دقيق آزمايشگاهي (فاصله ياب ليزري)

اين گزارش شامل طرح پيش امكان سنجي براي توليد يكي از ابزارهاي دقيق آزمايشگاهي با عنوان
فاصله ياب ليزري مي باشد . بديهي است با توجه به تنوع ابزارهاي دقيق آزمايشگاهي، تهيه يك طرح
پيش امكان سنجي براي همه آنها، مقدور نمي باشد و از اينروي با توجه به اهميت و كاربرد فرآوان
فاصله يابهاي ليزري در كارهاي آزمايشگاهي، در اين طرح توليد آن مورد برر سي و مطالعه اوليه قرار
گرفته است . گرچه نتايج حاصل حاكي از مقروت به صرفه بودن توليد اين ابزار است، ليكن مشاور
توصيه مي نمايد مطالعات تكميلي امكان سنجي براي محاسبه دقيق سود و زيان طرح و نرخ بازگشت
سرمايه و ساير شاخصهاي موردنياز براي تصميم گيري صورت پذيرد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۹
امكان سنجي مقدماتي ابزار دقيق آزمايشگاهي
(فاصله ياب ليزري) ۲
۲٫ معرفي محصول
۱-۲ . نام و كد محصول (آيسيك ۳) (نام لاتين)
امروز در صنايع مختلف وسايط گوناگوني جهت افزايش دقت توليد و سيستمهاي گوناگون
يكي از اين (Laser Sensing Distance) ساخته شده است . مسافت ياب ليزري يا فاصله ياب ليزري
سيستم ها مي باشد . بكارگيري فن آوري نوين پردازش اطلاعات و سيستمهاي الكترونيكي
پيشرفته، توليدكنندگان را قادر مي سازد از اين وسائل جهت كنترل هوشمند خط توليد خود
استفاده كنند . اولين قدم در اين راه، توليد حسگرهاي لازم جهت حس كردن شراط خطرناك
مي باشد كه از جمله اساسي ترين آنها سنسورهاي فاصله ياب هستن د. اين سنسورها بايد قادر به
درك فاصله مناسب بوده و قابل استفاده در شرايط گوناگون آب و هوايي و شدت نورهاي
مختلف باشند.
اطلاعات جمع آوري شده از اين سنسورها توسط مدارهاي واسط به يك پردازشگر ارائه
مي گردند. اين پردازشگر بر اساس يك سري محاسبات و قواعد، شرايط ر ا بررس و تحليل نموده
و در صورت وجود خطر تصادف، راننده را آگاه مي نمايد.
طرز كار فاصله ياب ليزري براساس همان اصولي است كه در رادارهاي معمولي بكار مي رود .
به هدفي كه نشانه روي شده است ارسال مي شود . سپس تپ CO و يا ۲ YAG يك تپ ليزري
ارسالي به هدف خورده باز مي گردد و سپس توسط يك سيستم مناسب گيرنده نوري آشكار
مي شود. فاصله مورد نظر با تعيين مدت زماني كه طول مي كشد تا تپ ارسالي مسير رفت و
متشكل از فرستنده (ليزر)، Nd: YAG برگشت را طي كند، بدست مي آيد . طرح كلي يك فاصله ياب
گيرنده و دوربين است . سپس با ارسال تپ ارسالي به هدف ، نور پراكنده شده از هدف توسط
روي يك آشكار ساز تمركز يافته و يك سيگنال الك تريكي حاصل مي شود . اگر L و ۲ L عدسيهاي ۱
آشكار t تپ ليزري از سيستم به سمت هدف ارسال شود و سيگنال بازگشتي در لحظه ۱ t لحظه ۰
۲ رفت و بازگشت سيگنال ) x ( فاصله t1 – t در مدت زمان ۰ C شود، با توجه به اينكه نور با سرعت
بدست مي آيد . مشاهده م ي شود كه دقت در تعيين فاصله به دقت در x را پيموده است، فاصله
تعيين زمان بستگي دارد.
شرح محصول كد
فاصله ياب ليزري ۳۳۱۲۱۱۳۲
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۹
امكان سنجي مقدماتي ابزار دقيق آزمايشگاهي
(فاصله ياب ليزري) ۳
۲-۲ . شماره تعرفه گمركي
دستگاه فاصله ياب ليزري در با شماره تعرفه ۹۰۱۵۱۰۰۰ به كشور وارد مي شود.
۳-۲ . شرايط واردات
طبقه بندي كالاهاي وارداتي و صادراتي براساس تعرفه “سيستم هماهنگ توصيف و كد گذاري
كالا انجام مي گيرد. به كالاي وارداتي حقوق گمركي و سود بازرگاني تعلق م ي گيرد كه ميزان آن
به موجب قانون مقررات صادرات و واردات، تعيين مي گردد مسافت ياب با حقوق ورودي ۱۵
درصد اجازه ورود به كشور را دارند.
۴-۲ . استاندارد ملي يا بين المللي
در داخل كشور و سايركشور هيچگونه استانداري براي اين محصول يافت نمي شود.
۵-۲ . بررسي و ارايه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
قيمت محصول مورد نظر كه داراي دقت فراوان (سانتي متر) باشد با قيمت ۱۰۰ هزار ريال در
بازار قابل دسترسي مي باشد.
۶-۲ . موارد مصرف و كاربرد
اين نوع ح سگر در خطوط توليد مورد استفاده قرار مي گيرد تا دقت در توليد را افزايش داده و
ميزان خطا را كاهش دهد.
۷-۲ . كالاهاي جايگزين
با توجه به اينكه خطا در فاصله ياب هاي ليزري بسيار پائين مي باشد لذا هيچ محصول جايگزين
براي آن وجود ندارد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۹
امكان سنجي مقدماتي ابزار دقيق آزمايشگاهي
(فاصله ياب ليزري) ۴
۸-۲ . اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
در بخش توليد توجه به استانداردهاي توليد بسيار با اهميت مي باشد به خصوص توليد در زمينه
ماشين آلات و همچنين قطعات ماشين آلات توليد و قطعات نظامي دقت فراوان براي توليد مورد
نياز است . وجود فاصله ياب در توليد اين محصولات بسيار موثر مي باشد خصوصاً آنكه
فاصله ياب هاي قابل نصب در خطوط توليد داراي دقت بسيار بالا مي باشند.
توليد مناسب قطعات مي تواند موقعيت استراتژيك كشور را تثبيت كرده و ايران را به عنوان يكي
از توليدكنندگان معتبر معرفي نمايد.
۹-۲ . شرايط صادرات
كالاهاي صادراتي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف هستند لكن مشمول پرداخت
هزينه هاي تخليه و بارگيري و انبار داري مي باشند.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۹
امكان سنجي مقدماتي ابزار دقيق آزمايشگاهي
(فاصله ياب ليزري) ۵
۳٫ بررسي بازار
۱-۳ . بررسي ظرفيت واحدهاي فعال توليدي
به شماره ISIC براساس لوح فشرده سازندگان محصولات صنعتي وزارت صنايع و معادن كد
۳۳۱۲۱۱۳۲ هيچ واحد فعال توليدكننده در زمينه توليد محصول طرح در كشور وجود ندارد.
۲-۳ . بررسي وضعيت طرحهاي جديد
ذكر شده در كشور مي باشند كه هر دو واحد از ISIC تعداد ۲ واحد داراي مجوز توليد با كد
ابتداي برنامه سوم توسعه موفق به اخذ مجوز توليد گرديده اند و دااي پيشرفت صفر درصد
مي باشند.
واحد : دستگاه
ظرفيت محصول
واحد
سنجش
شهرستان پيشرفت
وضعيت
واحد
رديف استان نام واحد
فاصله ياب
ليزري
طرح دردست مشهد ۰ دستگاه ۵۰
اجرا
مجيد عادل
فهميده
خراسان
۱ رضوي
فاصله ياب
ليزري
طرح دردست خرم آباد ۰ دستگاه ۲۵۰۰۰
اجرا
راي پردازان
نيك (راينيك)
۲ لرستان
واحدهاي ذكر شده در دست اجرا مي باشند . ميزان سرمايه گذاري انجام شده در اين واحدها
براساس گزارش ماهيانه به وزارت صنايع و معادن به شرح زير مي باشد.
ماشين آلات
خارجي
(هزار دلار)
داخلي
(ميليون ريال)
سرمايه ثابت
(ميليون ريال)
رديف نام واحد
۰ ۳۶۰ ۱ مجيد عادل فهميده ۲۷۰۰
۰ ۲۵۰۰ ۳۷۰۰
راي پردازان نيك
(راينيك)
۲
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۹
امكان سنجي مقدماتي ابزار دقيق

نوشته طرح تولید ابزار دقيق آزمايشگاهي (فاصله ياب ليزري) اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>