طرح توليد قطعات صنعتي به روش فورجينگ

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ
(آهنگري) میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و
مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس
بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص
چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت
ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات صنعتی به
روش فورجینگ
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید انواع قطعات صنعتی به روش آهنگري ۱ میباشد.
این محصولات به عنوان قطعات صنعتی محسوب میگردند که در ساخت و تولید انواع خودرو،
ماشینآلات کشاورزي و صنعتی، تجهیزات صنعتی و موارد مشابه کاربرد دارند. از اینرو ماهیت
طرح حاضر را میتوانیم قطعهسازي عنوان نماییم.
ذیلاً نمونهاي از این قطعات نشان داده شده است:
مشخصه اصلی قطعات تولید شده به وسیله آهنگري یا فورج، استحکام و سفتی بالاي آنها
میباشد. به طوري که این قطعات به واسطه ساختمان کریستالی بهبود یافته خود، از مقاومت
بسیار بالایی در مقابل سایش و تغییر شکل مکانیکی برخوردار هستند و همین خواصمکانیکی
سبب کاربرد آنها در محلهایی از ماشینآلات و تجهیزات شده است که تحت بارهاي مکانیکی
۱ Forjing
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات صنعتی به
روش فورجینگ
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
بالایی قرار دارند و قطعات تولید شده از روشهاي دیگر تولید مانند ماشینکاري و ریختهگري
قابلیت کاربرد در این محلها را ندارند. علت مقاومت بالاي قطعات تولید شده از روش فورج، به
ماهیت روش تولید آن باز میگردد که در آن قطعه خام در کورهها گرم شده و سپس به وسیله
فشار پرس فشرده میشود. این عمل سبب میگردد که ساختمان متالوژیکی مواد مورد استفاده
قطعه بهبود یافته و به صورت بلورهاي کوچک و منظم آرایش پیدا نماید که این امر سبب افزایش
خواصمکانیکی قطعه نیز می گردد .
محصول ISIC کد
قطعات تولید شده به روش آهنگري (فورج) مطابق طبقه بندي وزارت صنایع و معادن داراي
کد آیسیک ۲۸۹۱۱۱۱۱ میباشد.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاستگذاري صادرات و واردات از کشور و همچنین
تعیین کننده قانونی مقررات آن، هیچگونه شماره تعرفه مستقلی براي قطعات مورد مطالعه ارائه
نکرده است. این وزارتخانه کلیه قطعات منفصله خودرو را صرف نظر از نوع و نام آنها در یک
مجموعه کلی طبقهبندي نموده و شماره تعرفه و حقوق ورودي به شرح زیر را براي آنها تعیین
نموده است.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید قطعات صنعتی به
روش فورجینگ
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
جدول شماره ۱ – شماره تعرفه گمرکی و حقوق ورودي قطعات منفصله خودرو
شرح قطعات شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودي
قطعات منفصله براي تولید خودروهاي
اتوبوسو مینیبوس
با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد ۲۰ ۹۸۸۷۰۲۱۰ o
با ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد ۴ ۹۸۸۷۰۲۳۰ o
با ساخت داخل ۱۴ لغایت ۴۰ درصد ۱۰ ۹۸۸۷۰۲۲۰ o
قطعات منفصله براي تولید سواري
تقسیمبندي این قطعات از ۱۴ درصد ساخت
داخل تا ۹۰ درصد به صورت پلکانی میباشد.
شماره تعرفه بر حسب درصد
ساخت داخل از ۹۸۸۷۰۳۱۱ تا
۹۸۸۷۰۳۳۸ است.
حقوق ورودي بر حسب
درصد ساخت داخل از ۲۷ تا
۹۰ درصد متغیر است.
همانطوري که جدول بالا نشان میدهد براي قطعه مورد مطالعه شماره تعرفه و حقوق
ورودي مستقلی را نمیتوان ارائه کرد.
گزارش

نوشته طرح توليد قطعات صنعتي به روش فورجينگ اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>