طرح توليد رنگهاي صنعتي

معرفي محصول
[ ١- نام و كد محصول : [ ١ -١
٢٤٢٢١١٢٠ مي باشد. اين رنگها شامل : نام محصول انواع رنگ هاي صنعتي با كد آيسيك ٣
رن گهاي حلالي اكريليك و وينيل، رن گهاي الكيدي، اپوكسي، قطراني، ، PU رنگ هاي حلالي پلي استري و
آمينوپلاست، فنوپلاست، نيترو سلولزي، رن گهاي اكريليك و وينيل پايه آبي و رنگ هاي پايه آبي بر پايه
پايه آبي مي باشند. PU ، الكيد، اپوكسي، سيليكاتي، آمينوپلاست و فنو پلاست آبي، سيليكوني آبي
[ ٢- شماره تعرفه گمركي : [ ٢ -١
كد تعرفه اي كه انواع رنگهاي صنعتي را در برمي گيرد شامل دسته هاي زير مي باشد:
مصرفي در لاك داخل و خارج PU ٣٢٠٨ : شامل انواع پوشش ها و رنگ هاي حلالي پلي استري و / تعرفه ١٠
قوطي، لاك عايق الكتريكي، وزنه هاي چاپ، لوازم خانگي و …
٣٢٠٨ : شامل انواع پوشش ها و رنگ هاي حلالي اكريليك و وينيل براي داخل و خارج قوطي، / تعرفه ٢٠
رنگ هاي اتومبيلي، لوازم خانگي، چاپ، رنگ پشت آيينه و …
٣٢٠٨ : شامل انواع رنگ هاي الكيدي، اپوكسي، قطراني، آمينوپلاست، فنوپلاست، نيترو سلولزي، / تعرفه ٩٠
كلروكائوچو براي مصارف صنعتي و خاص
٣٢٠٩ : شامل انواع رنگ هاي اكريليك و وينيل پايه آبي براي اتومبيل (آسترها)، رنگ هاي امولسيوني / تعرفه ١٠
ساختماني، صنعتي و لاك و ورني .
٣٢٠٩ : ساير رنگ ها پايه آبي بر پايه الكيد، اپوكسي، سيليكاتي، آمينوپلاست و فنو پلاست آبي، / تعرفه ٩٠
پايه آبي، براي مصارف اتومبيل، پوشش تفلون، لاك و وزني صنعتي و ساختماني PU ، سيليكوني آبي
تعرفه ٣٢١٠ : ساير رنگ ها و وزني ها و آب رنگ براي چرم
٥
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران رنگهاي صنعتي
[ ٣- شرايط واردات : [ ٣ -١
طبق بررسي هاي صورت گرفته از مقررات صادرات و واردات سال ١٣٨٥ وزارت بازرگاني، حقوق
ورودي براي كد تعرفه هاي فوق الذكر ، طي سه سال اخير به صورت زير مي باشد.
١- شرايط واردات رنگ هاي صنعتي – جدول ١
SUQ سال كد تعرفه حقوق پايه سود بازرگاني
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٨١٠ ١٣٨٣
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٨١٠ ١٣٨٤
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٨١٠ ١٣٨٥
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٨٢٠ ١٣٨٣
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٨٢٠ ١٣٨٤
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٨٢٠ ١٣٨٥
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٨٩٠ ١٣٨٣
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٨٩٠ ١٣٨٤
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٨٩٠ ١٣٨٥
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٩١٠ ١٣٨٣
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٩١٠ ١٣٨٤
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٩١٠ ١٣٨٥
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٩٩٠ ١٣٨٣
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٩٩٠ ١٣٨٤
Kg ٣٦ ٤ ٣٢٠٩٩٠ ١٣٨٥
Kg ١١ ٤ ٣٢١٠٠٠ ١٣٨٣
Kg ١١ ٤ ٣٢١٠٠٠ ١٣٨٤
Kg ١١ ٤ ٣٢١٠٠٠ ١٣٨٥
[ ٤- استاندارد رنگ هاي صنعتي [ ٤ -١
است ولي استانداردهاي ISIRI استانداردهاي مربوط به آزمون كيفيت رنگ استاندارد ايران ٢٩١٩
جهاني آزمون رنگ هاي صنعتي عبارتند از:
Ø ASTM D٣٣٣- Testing of lacquers enamels
Ø ASTM D٢٢٠١, D١٧٣٤, D١٤٠٠, D٣٣٥٩
٦
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران رنگهاي صنعتي
٥- بررسي قيمت : -١
متوسط قيمت جهاني انواع رنگ هاي صنعتي در سا لهاي اخير در جدول زير ارائه شده است.
[ ٢- قيمت جهاني رن گهاي صنعتي در سا لهاي اخير- بر حسب دلار برتن[ ٥ – جدول ١
اروپاي غربي آلمان آسيا (ژاپن) (SU) سال امريكا
٥٨٠٠ ٤١٠٠ ٤١٠٠ ٤٨٠٠ ٢٠٠٠
٥٤٠٠ ٤٥٠٠ ٤٦٠٠ ٤٩٠٠ ٢٠٠١
٥٢٠٠ ٤٤٠٠ ٤٧٠٠ ٥٢٤٠ ٢٠٠٢
٥٣٠٠ ٥٢٠٠ — ٥٢٠٠ ٢٠٠٣
٥٧٠٠ ٤٥٠٠ ٤٤٥٠ ٤٩٩٠ ٢٠٠٤
٥٤٠٠ ٤٥٠٠ ٤٦٢٠ ٥١٥٠ ٢٠٠٥
طبق بررسي ها و مذاكرات صورت گرفته با تعدادي از توليدكنندگان رنگهاي صنعتي در داخل كشور
(مانند شركت پارس پامچال) ،قيمت فروش رنگ هاي صنعتي داخلي به طور متوسط ٣٠٠٠٠ ريال به ازاي هر
كيلوگرم مي باشد.
[ ٦- موارد مصرف و كاربرد : [ ٦ -١
به طور كلي موارد مصرف و كاربرد رنگهاي صنعتي عبارتند از:
صنايع چوب، Ø
داخل و خارج قوطي و بشكه: Ø
ماشين آلات كشاورزي و لوازم ساختماني Ø
صنايع خودرو سازي و واگن. Ø
رنگ هاي پودري، Ø
پوشش هاي نئوپان و لامينه كردن، Ø
(Coilcoating) رنگ انواع ورق Ø
٧
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران رنگهاي صنعتي
Off shore سازه هاي دريايي يا ، On Shore Facility پوشش دهي تأسيسات ساحلي يا Ø
و كشتي هدر برابر خوردگي و تغييرات جوي و محيطي. structure
[ ٧- كالاهاي جايگزين [ ٦ -١
معمولاً براي حفاظت سطوح صنعتي از محصولات مختلفي استفاده مي شود كه عبارتند از :
١- ورق پلاستيك و لاستيك
٢- ورق فولادي
٣- محصولات قيري
٤- محصولات سيماني و بتوني
٥- فوم هاي پليمري
در مقايسه با مواد فوق، استفاده از رنگ بسيار ارزان تر و زيباتر است. از طرفي امكان تعمير آسانتر داشته
و اجراي آن نيز سه لتر است. دامنه كاربرد آن نيز بيشتر از تمامي موارد فوق است زيرا محصولات فوق در
بسياري از موارد پوشش دهي داراي محدوديت كاربرد بوده و اجراي آنها نيز مشكل مي باشد.
٨- اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز : -١
رنگ آميزي يكي از مهمترين قسمتهاي يك پروسه توليدي مي باشد. رنگ آميزي از دو جهت حائز
اهميت است. اول اينكه يكي از مهمترين پارامترهاي جلب كننده نظر مشتري، رنگ نهايي است و دومين
اهميت رنگ آميزي مقاومت قطعه در برابر خوردگي و بالا رفتن استحكام و طول عمر قطعه مي باشد و هر
چه قطعه بيشتر در معرض مواد خورنده باشد اين اهميت بيشتر جلوه خواهد كرد. پر واضح است كه براي
گسترش استفاده از رنگ در صنايع ايران، به يك فرهنگ سازي اصولي و گسترده نياز است. تمام توليدات از
جمله دارو، مواد خوراكي، صنعت، منسوجات و … همه نيازمند تنوع رنگ هستند، بنابراين،
يك صنعت با رنگ كامل مي شود.
٨
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران رنگهاي صنعتي
با توجه به حضور بسيار زياد رنگ در زندگي روزمره و ارتباط مستقيم آن با افراد، حفظ نكات ايمني
براي سلامت جامعه بسيار حائز اهميت است. در كشورهاى صنعتى، اهميت رنگ شناخته شده است و در
كشور ما نيز با عنايت به اين نكته كه در آستانه ورود به جهان صنعتى است، از اين قاعده نمى تواند مستثني
باشد.
٩- كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول: -١
١- توليد جهاني رنگ -٩-١
٣ ارائه شده است و در – حجم توليد جهاني در سال ٢٠٠٦ به همراه ارزش اين توليدات در جدول ١
٤ سهم مناطق مختلف از اين توليد نشان داده شده است. همچنين شركت هاي بزرگ چند مليتي – جدول ١
٥ معرفي شد هاند. – كه توليدكننده عمده رنگ در جهان هستند، در جدول ١
[ ٣- وضعيت بازار جهاني رنگ در سال ٢٠٠٦ ميلادي[ ٥ – جدول ١
بازار جهاني واحد مقدار
٣٢/ ميزان توليد جهاني رنگ ميليون تن ٣
٨٠/ ارزش توليد رنگ جهان ميليارد دلار ٧٥
٢/ متوسط ارزش هر كيلوگرم دلار ٥
[ ٤- وضعيت بازار رنگ در مناطق جهان در سال ٢٠٠٦ ميلادي[ ٥ – جدول ١
مناطق جهان ميزن توليد- هزار تن
امريكاي شمالي
امريكاي لاتين
٨١٢٢
١٩٠٠
اروپاي غربي
اروپاي شرقي و مركزي
٧٥٠١
٢١١٦
افريقا
خاورميانه
١١٦٨
١٣٩٨
آسيا
اقيانوسيه
٩٨١٣
٣٤٣
جمع ٣٢٣٦١
٩
سازمان صنايع

نوشته طرح توليد رنگهاي صنعتي اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>