دانلود مقاله آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان

دانلود مقاله آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان

ويژگيهاي آرد استخوان براي تغذيه دام و طيور آبزيان

مقدمه

آرد استخوان يكي از منابع تامين كلسيم و فسفر در تغذيه دام و طيور و آبزيان است . نظر به اينكه آرد استخوان در داخل كشور توليد ميشود لذا با توجه به اهميت تغذيه اي و بهداشتي كه دارد تجديد نظر در استاندارد آن ضروري مي نمود.

اگر آرد استخوان بروش پخت تهيه شود  اصطلاحأ آن را آرد استخوان ۱ و اگر دركوره و بروش سوزاندن تهيه گردد آن را خاكستر استخوان ۲ مي  نامند.

۱– هدف

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي فيزيكي  ، شيميايي و ميكروبي  ، بسته‏بندي  ، نشانه‏گذاري  و روشهاي آزمون آرد و خاكستر استخوان كه به طور صنعتي توليد مي‏شود است .

۲ – دامنه كاربرد

اين استاندارد مربوط به آرد خاكستر استخوان است و بعنوان مكمل كلسيم و فسفر در تغذيه دام و طيور و آبزيان مصرف شده كاربرد دارد.

يادآوري چون احتمال انتقال بيماري جنون گاوي از طريق مصرف آرد استخوان (پخته ) در نشخواركنندگان مي‏رود بنابراين توصيه مي‏گردد در اين گروه از دام‏ها انحصارا از آرد استخوان سوخته (خاكستر) استفاده شود.

۳– تعريف

آرد استخوان از قطعات كامل يا خرد شده استخوان هاي دام  هاي كشتاري بدست مي‏آيد به گونه‏اي كه ابتدا استخوان‏ها را شست و شو داده و سپس با پختن در تانك هاي مخصوص و با حرارت ۱۳۰درجه سانتيگراد به مدت سه ساعت و تحت فشار حدود  ۴/۵آتمسفر چربي و ژلاتين و ساير مواد اضافي را از ان جدا مي‏سازند.

آنگاه پس از خشك كردن استخوان را آسياب نموده بصورت آرد در مي‏آورند.

استخوان سوخته (خاكستر) از قطعات كامل يا خرد شده استخوان دام‏هاي كشتاري بدست مي‏آيد به گونه‏اي كه پس از جدا كردن چربي  ، ژلاتين و ساير مواد اضافي بروش فوق استخوانها  را در كوره  هاي با حرارت ۵۵۰تا  ۶۰۰درجه سانتيگراد در مجاورت هوا تا سفيد شدن كامل مي‏سوزانند. سپس آنها را آسياب كرده بصورت خاكستر در مي‏آورند.

يادآوري واحدهاي توليدي اين محصول بايد داراي پروانه‏هاي مجاز تاسيس و بهره  برداري ،ساخت از كليه مراجع قانوني و ذيصلاح كشور باشد.

۴– ويژگيها

۴۱– ويژگيهاي فيزيكي خاكستر و آرد استخوان

۴۱۱– رنگ : كرم متمايل به سفيد

۴۱۲– بو: داراي بوي مخصوص بخود و عاري از هرگونه بوي ديگر

۴۱۳– اندازه : ذرات آرد استخوان بايد عمدتا يكنواخت بوده و اندازه ۹۰درصد ذرات آن از  ۲ميليمتر تجاوز نكند.

۴۲– ويژگيهاي شيميايي آرد و خاكستر استخوان بايد طبق جدول زير باشد:

* مجموع فسفر قابل حل در آب و اسيد سيتريك ۲ درصد حداقل بايد ۸۵ درصد فسفر كل باشد

۴۳– ويژگيهاي ميكروبي

۴۳۱– ويژگيهاي ميكروبي بايد برابر استاندارد ملي ايران به شماره ۳۲۰۵باشد.


۵– ناپذيرفتني‏ها

۵۱– وجود اجرام بيماري‏زا بخصوص با سيلوس آنتراسيس و  گونه‏هاي مختلف كلستريديم بهر شكل و بهر ميزان

۵۲– قارچ و كپك زده‏گي بهر ميزان

۵۳– تند شدگي ناشي از اكسيداسيون اسيدهاي چرب طبق استاندارد مربوطه

۵۴– وجود هر گونه بوي نامطبوع و غير طبيعي

۵۵– وجود هر گونه اجسام خارجي بهر مقدار

۵۶– وجود آفلاتوكسين بيش از .۳۰ PPM

۶– نمونه برداري

نمونه‏برداري مطابق استاندارد شماره ۳۳۱ايران انجام مي‏گيرد.

۷ – بسته بندي و نشانه گذاري

۷۱– بسته‏بندي

براي بست بندي آرد و يا خاكستر استخوان بايد از كيسه‏هاي پلي اتيلن و يا كاغذ چندلا، سالم و نو استفاده كرد. وزن كيسه‏ها بايد يكنواخت بوده و از  ۵۰كيلوگرم تجاوز نكند. سر كيسه‏ها بايد بوسيله ماشين دوخت دوخته شود. استفاده دوباره از كيسه‏ها ممنوع است .

۷۲– نشانه گذاري :

روي هر كيسه بايد آگاهي‏هاي زير نوشته يا برچسب شود.

۷۲۱– نام و نوع هر كالا

۷۲۲– نام و نشاني توليد كننده يا علامت تجارتي آن

۷۲۳– وزن خالص به كيلوگرم

۷۲۴– تاريخ توليد و تاريخ انقضاي مصرف

۷۲۵– ذكر شرايط نگهداري (دما،نور و رطوبت )


روش آزمون نمك در خوراك دام و طيور

استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

 ۱– هدف

 هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش‏هاي اندازه‏گيري نمك ( برحسب كلرورسديم ) در خوراك دام و طيور مي‏باشد .

 ۲– دامنه كاربرد

 اين استاندارد مورد اندازه‏گيري ميزان نمك در خوراك دام و طيور كاربرد دارد .

 ۳– روش كار

 ميزان نمك موجود در خوراك دام و طيور را مي‏توان از طريق روش‏هاي ارائه شده در ذيل اندازه‏گيري نمود :

 ۳۱– روش الف

 ۳۱۱– مواد و معرف‏هاي مورد نياز

 ۳۱۱۱– اسيد نيتريك غليظ با وزن مخصوص ۱/۴۲

 ۳۱۱۲– محلول سولفات فريك :

 ۶۰ گرم از سولفات فريك Fe2(SO4)3 را در يك ليتر آب حل نماييد .

 ۳۱۱۳– محلول هيدروكسيد آمونيم

 يك حجم از هيدروكسيد آمونيم را با ۱۲ حجم آب مخلوط نماييد .

 ۳۱۱۴– معرف سولفات فريك

 يك محلول ۲۵ درصد ( وزن به حجم ) سولفات فريك تهيه نموده و آن را صاف كنيد .

 ۳۱۱۵– محلول نيترات نقره  نرمال

 ۳۱۱۶– محلول تيوسيانات پتاسيم  نرمال

 ۳۱۲– روش آزمون

 يك گرم از نمونه آسياب شده را وزن كرده و در يك بالن ژوژه ۲۵۰ ميلي ليتري منتقل نماييد و ۵۰ ميلي ليتر محلول سولفات فريك به آن اضافه كرده بالن را به آرامي تكان دهيد سپس ۱۰۰ ميلي ليتر محلول هيدروكسيد آمونيم به آن افزوده و به حجم برسانيد . بالن را تكان داده تا كاملا مخلوط شود و بگذاريد ۱۰ دقيقه بماند . سپس آن را بر روي كاغذ صافي واتمن شماره ۴۱ و يا معادل آن صاف نماييد .

 ۲۵ ميلي ليتر از محلول صاف شده را در يك بشر ۲۵۰ ميلي ليتري وارد كرده و ۱۰ ميلي ليتر اسيد نيتريك غليظ و ۱۰ ميلي ليتر معرف سولفات فريك به آن اضافه كرده و سپس حجم معيني از نيترات نقره  نرمال نيز به محلول علاوه نماييد . مخلوط را حرارت داده تا بجوشد سپس آن را تا رسيدن به درجه حرارت آزمايشگاه خنك كرده و بگذاريد رسوب ته نشين شود . آنگاه مازاد نيترات نقره را با محلول تيوسيانات پتاسيم  نرمال تيتر نماييد تا جايي كه رنگ قرمز مايل به قهوه‏اي ايجاد شده حدود ۱۵ ثانيه ثابت بماند .

 ۳۱۳– محاسبه

 ميزان نمك بر حسب كلرورسديم طبق فرمول زير بدست مي‏آيد .

 = درصد نمك

كه در فرمول فوق :

A = حجم محلول نيترات نقره بكار برده شده در آزمايش بر حسب ميلي ليتر

N1 = نرماليته محلول نيترات نقره

 B = حجم محلول تيوسيانات پتاسيم مصرف شده بر حسب ميلي ليتر

N2 = نرماليته محلول تيوسيانات پتاسيم

 W = وزن نمونه مورد آزمايش بر حسب گرم

 ۳۲– روش ب

 ۳۲۱– مواد و محلول‏هاي مورد نياز

 ۳۲۱۱– محلول نيترات نقره  نرمال

 ۳۲۱۲– محلول تيوسيانات آمونيم  نرمال

 ۳۲۱۳– محلول اشباع شده سولفات مضاعف آمونيم فريك FENH4(SO4)2

 ۳۲۱۴– محلول اشباع شده پرمنگنات پتاسيم

 ۳۲۱۵– اسيد نيتريك غليظ با وزن مخصوص ۱/۴۲

 ۳۲۲– روش آزمون

دانلود مقاله آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان

نوشته دانلود مقاله آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>